Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina

    

     Obvinený sa umiestňuje do konkrétneho ústavu na základe rozhodnutia súdu. Obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu; ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života obvineného alebo inej osoby aj na písomný príkaz generálneho riaditeľa zboru, o čom ústav upovedomí orgán činný v trestnom konaní alebo súd. O premiestnení obvineného ústav bezodkladne upovedomí obhajcu, a ak premiestnenie trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného príslušníka obvineného. Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v Nemocnici pre obvinených a odsúdených Trenčín.