Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

Ústav na trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava

Ústav na trestu odňatia slobody Dubnica na Váhom

Ústav na trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Ústav na trestu odňatia slobody Košice - Šaca

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Ústav na trestu odňatia slobody Levoča

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

Ústav na trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

Ústav na trestu odňatia slobody Ružomberok

Ústav na trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

Ústav na trestu odňatia slobody Želiezovce

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina

 

     Každý ústav je špecializovaný na výkon trestu podľa vonkajšej a vnútornej diferenciácie (tzn. že nie každý odsúdený môže vykonávať trest v ústave Bratislava, nakoľko tento ústav je stavebno-technicky a personálne profilovaný na výkon trestu v minimálnom stupni stráženia diferenciačná skupina „A“ a stredný stupeň stráženia). Tabuľku profilácie ústavov nájdete na nasledovnom „odkaze“ .

     Do konkrétneho ústavu sa odsúdený umiestni s prihliadnutím na stupeň stráženia, dĺžku trestu odňatia slobody, závažnosť trestnej činnosti, vek, zdravotný stav, vzdelanie a kvalifikáciu. Pri umiestňovaní odsúdeného sa nevyhnutne prihliada aj na zachovanie zákonom garantovanej ubytovacej plochy (a to nielen v ústave všeobecne, ale aj v rámci vnútornej diferenciácie). Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni, určuje generálny riaditeľ zboru alebo ním určený príslušník zboru. 

     Počas výkonu trestu odňatia slobody môže byť odsúdený premiestnený medzi ústavmi. Okrem krátkodobého premiestnenia súvisiaceho napr. s výkonom procesných úkonov v inej trestnej veci, môže byť odsúdený premiestnený do iného ústavu aj na „trvalo“ – teda na výkon zvyšku trestu. V tomto prípade môže byť odsúdený premiestnený buď ak súd rozhodol, že odsúdený sa preradí do ústavu s iným stupňom stráženia alebo generálne riaditeľstvo zboru rozhodlo o premiestnení z preventívno-bezpečnostných dôvodov alebo riaditeľ ústavu vyhovie písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie.

     Písomnú žiadosť o premiestnenie môže podať len odsúdený. O písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie rozhoduje riaditeľ ústavu, do ktorého sa odsúdený žiada premiestniť.