Zbor väzenskej a justičnej stráže je zriadený podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) a je charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti. Zbor organizačne tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“). Generálne riaditeľstvo a ústavy ako rozpočtové organizácie zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy. Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti SR (ďalej len „minister“). Na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva a z funkcie odvoláva minister. Generálny riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ. Riaditeľ ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.

 

Minister zriadil znak zboru a zriadil a udelil  zástavu zboru.

 

ZBOR V RÁMCI SVOJEJ PÔSOBNOSTI

 • zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
 • zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu,
 • zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými,
 • zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia ústavu alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z detenčného ústavu,
 • zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
 • zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a nerušený priebeh konania v nich,
 • zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody,
 • vybavuje sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na postup orgánov zboru, zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon ochrannej výchovy do výchovného zariadenia alebo na výkon detencie do detenčného ústavu,
 • vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
 • zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby,
 • pôsobí vo vymedzenom rozsahu ako orgán činný v trestnom konaní ,
 • odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje ich páchateľov,
 • plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
 • spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
 • spolupracuje s väzenskými správami iných štátov,
 • vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru,
 • plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy,
 • plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie.