Základným znakom trestu, teda právneho následku spáchaného trestného činu, v  zákonom určenej podobe sú jeho regulatívna a vyrovnávacia funkcia. Každý právoplatne uložený trest odňatia slobody páchateľa nielen izoluje, ale aj vytvára podmienky na to, aby po jeho skončení viedol riadny život a nepredstavoval pre spoločnosť ďalšiu hrozbu. Účelom výkonu trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti, zabrániť odsúdeným v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvárať podmienky umožňujúce podporovať a rozvíjať pozitívne osobnostné rezervy pre ich resocializáciu, aby viedli riadny život.

     Odsúdeného možno prijať na výkon trestu len na základe právoplatného rozsudku súdu, ak sa preukáže jeho totožnosť a príslušný súd vydal nariadenie výkonu trestu. Na výkon trestu sa nastupuje v ústave na výkon väzby. V ústave na výkon väzby sa s odsúdeným vykonajú prvotné diagnostické údaje. Na základe ich výsledkov a po zhodnotení trestnoprávnych kritérií sa odsúdený umiestni do konkrétneho ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Trest odňatia slobody sa štandardne vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia, stredným stupňom stráženia a maximálnym stupňom stráženia, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, ako aj v nemocnici pre obvinených a odsúdených. Zoznam ústavov, v ktorých sa aktuálne vykonáva trest odňatia slobody nájdete v časti „Zoznam ústavov na výkon trestu odňatia slobody“.

     Ak odsúdený zaradený do ústavu s vyšším stupňom stráženia plní program zaobchádzania, môže mu súd zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s nižším stupňom stráženia; to neplatí pre odsúdeného na doživotný trest. Ak odsúdený porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania trestného činu počas výkonu trestu, z jeho prípravy alebo pokusu, môže mu súd zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s vyšším stupňom stráženia.

     Ústav štandardne prepustí odsúdeného z výkonu trestu, ak uplynula doba uloženého trestu, po rozhodnutí súdu o podmienečnom prepustení alebo po rozhodnutí súdu o premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.

     Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor. Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú Národná rada Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené, generálny riaditeľ zboru a osoby ním poverené a právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

     Bližšia úprava podmienok výkonu trestu odňatia slobody sa nachádza najmä v zákone č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení ďalších predpisov. Informácie o základných pravidlách výkonu trestu odňatia slobody nájdete aj v časti „Odporúčané informácie“ .