Inštitút väzby je zaisťovací procesný úkon mimoriadnej povahy zabezpečujúci proporcionalitu záujmu spoločnosti na ochrane spoločenských vzťahov po spáchaní trestného činu a rešpektovanie osobnej slobody jednotlivca, o ktorého vine ešte nebolo právoplatne rozhodnuté.

     Obvinený môže byť vzatý do väzby len na písomný príkaz súdu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že

  1. ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest,

  2. bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo

  3. bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.

     Obvinený môže byť vzatý do väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený.

     Väzba sa vykonáva štandardne v ústave na výkon väzby. Zoznam ústavov, v ktorých sa väzba aktuálne vykonáva nájdete v časti „Zoznam väzobných ústavov“. Obvinený sa umiestňuje do konkrétneho ústavu na základe rozhodnutia súdu. Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia o prepustení z väzby alebo po doručení príkazu prokurátora; prepúšťanie sa vykonáva nepretržite.

     Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor. Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú Národná rada Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené, generálny riaditeľ zboru a osoby ním poverené a právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

     Bližšia úprava väzby a podmienok výkonu väzby sa nachádza najmä v Trestnom poriadku a zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Informácie o základných pravidlách výkonu väzby nájdete aj v časti „Odporúčané informácie“.