Verejné obstarávanie

Dátum:
15.06.2020
Vec:
Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Popis:

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru a stavebnej práce „Oprava strešnej krytiny a oprava svetlíkov budovy garáží“ pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v prílohe č. 1“ Opis predmetu obstarávania“.

Dátum:
28.06.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
28.06.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
18.06.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky - potraviny
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:
Dátum:
14.06.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
§ 117 zákona o VO - zákazka s nizkou hodnotou
Popis:

Opakovaná dodávka zemiakov konzumných skorých

Dátum:
10.06.2019
Vec:
Výzva na predloženi cenovej ponuky
Forma obstarávania:
§ 117 Zákona o VO, zákazka s nízkou hodnotou
Popis:

Sanácia stropu vo väzenskej kuchyni

Dátum:
07.06.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom plnenia tejto zákazky je poskytovanie služieb, a to vykonávanie záručného a pozáručného servisu, opravárenskej činnosti, údržby, prehliadok a kontrol vozidiel zo strany dodávateľa v prospech obstarávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade mimoriadnych bezpečnostných akcií obstarávateľa, poskytne na požiadanie súčinnosť pre zabezpečenie mobility vozového parku aj nad rámec pracovnej doby.

Dátum:
07.06.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Predmetom plnenia tejto zákazky je poskytovanie služieb, a to vykonávanie záručného a pozáručného servisu, opravárenskej činnosti, údržby, prehliadok a kontrol vozidiel zo strany dodávateľa v prospech obstarávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade mimoriadnych bezpečnostných akcií obstarávateľa, poskytne na požiadanie súčinnosť pre zabezpečenie mobility vozového parku aj nad rámec pracovnej doby.

Dátum:
28.05.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
27.05.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
17.05.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
13.05.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
10.05.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
07.05.2019
Vec:
Inštalovanie nášľapnej vrstvy podlahy z homogénneho PVC“
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru a stavebnej práce „Inštalovanie nášľapnej vrstvy podlahy z homogénneho PVC“ pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.

 

Dátum:
07.05.2019
Vec:
Pravidelné odborné skúšky a kontroly protipožiarnych systémov EPS a hlasových signalizácií požiarov HSP
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:

Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb „Pravidelné odborné skúšky a kontroly protipožiarnych systémov EPS a hlasových signalizácií požiarov HSP“ pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.

Dátum:
24.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:
Dátum:
18.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
15.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
12.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO
Popis:
Dátum:
11.04.2019
Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
10.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Výkop ryhy šírky cca 600 mm pre uloženie 4 ks PVC chráničiek s podsypom, zásypom, zhutnením, zabetónovaním vrchnej vrstvy a položením asfaltového koberca.

Dátum:
08.04.2019
Vec:
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru a stavebnej práce „Dodanie a montáž žiletkovej bariéry“ pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.

Dátum:
08.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
05.04.2019
Vec:
Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:
Dátum:
03.04.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:

Oprava minimálne 35 ks okien formou výmeny  t. j. demontovaním starých kovovo-hliníkových okien  a  vonkajších parapetov.  Dodávka a montáž nových plastových okien a vonkajších parapetov spolu  s vysprávkami vnútornými aj vonkajšími.

Dátum:
01.04.2019
Vec:
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.
Popis:
Dátum:
29.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania:
§ 117 zákona o VO
Popis:

Oprava povrchovej úpravy ochranného múru, ktorý je obložený keramickým obkladom  (kabrincom ). Keramický obklad je na niektorých miestach opadaný a odkrýva murivo, ktoré vplyvom počasia deštruuje. Okolo odkrytých miest  je keramický obklad  niekde  uvoľnený a je potrebné ho odstrániť. Poškodené miesta sú na viacerých plochách ochranného múra. Ochranný múr je vysoký 7 m.

Dátum:
26.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie ponuky
Forma obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:
Dátum:
21.03.2019
Vec:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania:
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis:
Dátum:
21.03.2019
Vec:
Múky a cestoviny
Forma obstarávania:
Verejná súťaž- § 66 ods.7
Popis:

Zákazka je realizovaná prostredníctvom EO EKS na stránke : https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/397.  Zároveň verejný obstarávateľ uverejnil všetky dokumenty zákazky v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7987

"Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 - hlavný vchod"

Dátum: 14.9.2017

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Ústav na výkon terstu odňatia slobody Levoča

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Dokumenty: PDF (705.84 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Dátum: 13.9.2017

Vec: Elektroinštalačný materiál

Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk.

Dokumenty: PDF (51.28 KB)


Modernizácia administratívnej budovy - vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1

Dátum: 30.8.2017

Vec:

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §113 - 114

Ústav: Ústav na výkon terstu odňatia slobody Levoča

Popis:

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom frmáte.

Dokumenty: DOC (89.5 KB)ODERNIZACIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY UVTOS LEVOCA - SERVISNY OBJ (248.78 KB)RTF (1.11 MB)


MOdernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 24.8.2017

Vec: Projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2017 zo dňa 23.08.2017 pod značkou 12159 - WYP.

Projektová dokumentácia

Výkaz - výmer

Dokumenty: RAR (98.65 KB)RAR (835.76 KB)RAR (242.23 KB)RAR (1.36 MB)RAR (1.1 MB)RAR (1.7 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 24.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2017 zo dňa 23.08.2017 pod značkou 12159 - WYP.

Súťažné podklady.

Projektová dokumentácia.

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.

Dokumenty: PDF (845.52 KB)RAR (3.66 MB)RTF (398.78 KB)RAR (879.49 KB)RTF (1.63 MB)RAR (7.62 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra

Dátum: 24.8.2017

Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, prílohy

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

Popis:

 Projektová dokumentácia

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovanom formáte

Dokumenty: ZIP (896.93 KB)XLSX (912.24 KB)ZIP (7.45 MB)DOCX (27.31 KB)ZIP (17.63 KB)ZIP (6.97 MB)ZIP (12.49 MB)ZIP (24.61 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Dátum: 21.8.2017

Vec: Projekt a výkaz - výmer

Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114

Ústav:

Popis:

Projektová dokumentácia 

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.

Dokumenty: ZIP (4.11 MB)ZIP (7.83 MB)DOCX (22.22 KB)ZIP (6.96 MB)ZIP (4.67 MB)DOCX (23.05 KB)ZIP (209.63 KB)ZIP (187.66 KB)ZIP (11.98 MB)ZIP (260.46 KB)ZIP (4.78 MB)ZIP (655.82 KB)ZIP (240.91 KB)ZIP (10.9 MB)PDF (80.58 KB)ZIP (4.59 MB)ZIP (3.02 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Dátum: 17.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina

Popis:

 Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2017 zo dňa 16.08.2017 pod značkou 11817 - WYP.

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu / výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste / dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: ZIP (3.6 MB)ZIP (4.76 MB)ZIP (4.89 MB)ZIP (6.04 MB)ZIP (5.34 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Dátum: 16.8.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav:

Popis:

 Projektová dokumetácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2017 zo dňa 16.08.2017 pod značkou 11817 - WYP.

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu / výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste / dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (172 KB)PDF (1.28 MB)RTF (1.63 MB)XLSX (301.89 KB)DOCX (27.8 KB)ZIP (6.72 MB)


Odstránenie objektu D. S. DELAP Žabí Majer Bratislava vrátane odvozu odpadu

Dátum: 15.8.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky sú práce a služby, ktoré sú uskutočňované a poskytované na základe špecifických a jedinečných požiadaviek a je tiež nutná obhliadka miesta plnenia.

Dokumenty: PDF (167.29 KB)DOCX (17.97 KB)


Služobná rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora

Dátum: 1.8.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (516.14 KB)PDF (545.53 KB)DOCX (22.87 KB)PDF (804.08 KB)


Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov

Dátum: 21.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015

Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov

Popis:

Dokumenty: PDF (2.2 MB)


Čiapka so šiltom

Dátum: 17.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (472.42 KB)DOCX (21.58 KB)PDF (264.59 KB)


Letné a zimné funkčné ponožky

Dátum: 10.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dokumenty: DOCX (21.92 KB)PDF (509.77 KB)


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove

Dátum: 7.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (351.88 KB)XLSX (11.13 KB)PDF (176.98 KB)


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá

Dátum: 4.7.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.

Dokumenty: PDF (494.14 KB)PDF (494.14 KB)TIF (438.33 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (724.03 KB)PDF (406.54 KB)PDF (327.98 KB)PDF (671.49 KB)PDF (755.43 KB)PDF (281.1 KB)PDF (658.04 KB)PDF (303.86 KB)PDF (291.4 KB)PDF (295.6 KB)PDF (684.9 KB)PDF (65.21 KB)PDF (3.35 MB)PDF (1.98 MB)PDF (3.06 MB)PDF (1.07 MB)PDF (5.21 MB)PDF (1.72 MB)PDF (1.77 MB)PDF (1.75 MB)PDF (2.04 MB)PDF (45.3 KB)PDF (1.27 MB)PDF (35.08 KB)PDF (1.47 MB)PDF (63.01 KB)PDF (953.09 KB)PDF (1.33 MB)PDF (743.78 KB)PDF (1.34 MB)PDF (141.21 KB)PDF (179.56 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (408.86 KB)PDF (321.8 KB)PDF (321.8 KB)PDF (5.35 MB)PDF (408.86 KB)PDF (4.67 MB)PDF (4.91 MB)PDF (106.83 KB)PDF (5.17 MB)PDF (111.23 KB)PDF (5.17 MB)PDF (121.24 KB)PDF (5.13 MB)PDF (240.58 KB)PDF (120.57 KB)PDF (235.33 KB)PDF (122.24 KB)PDF (720.71 KB)PDF (459.46 KB)PDF (116.24 KB)PDF (84.11 KB)PDF (110.08 KB)PDF (112.83 KB)PDF (201.34 KB)PDF (80.85 KB)PDF (276.48 KB)PDF (4.5 MB)PDF (245.57 KB)PDF (541.77 KB)PDF (514.76 KB)PDF (798.65 KB)JPG (119.08 KB)PDF (538.53 KB)PDF (2.87 MB)PDF (411.27 KB)PDF (367.18 KB)PDF (263.34 KB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.

Dokumenty: PDF (78.15 KB)PDF (78.46 KB)PDF (81.11 KB)PDF (52.82 KB)PDF (80.35 KB)PDF (46.13 KB)PDF (55.84 KB)PDF (48 KB)PDF (53.35 KB)PDF (50.32 KB)PDF (50.59 KB)PDF (49.65 KB)PDF (66.67 KB)PDF (46.74 KB)PDF (31.7 KB)PDF (58.85 KB)PDF (51.22 KB)PDF (49.63 KB)PDF (54.61 KB)PDF (48.14 KB)PDF (42.03 KB)PDF (36.7 KB)PDF (39.15 KB)PDF (35.67 KB)PDF (47.86 KB)PDF (54.98 KB)PDF (57.63 KB)PDF (55.01 KB)PDF (58.08 KB)PDF (64.65 KB)PDF (55.48 KB)PDF (45.82 KB)PDF (50.56 KB)PDF (51.73 KB)PDF (48.48 KB)PDF (19.74 KB)PDF (27.1 KB)PDF (33.88 KB)PDF (81.47 KB)PDF (35.74 KB)PDF (29.46 KB)PDF (70.73 KB)PDF (60.21 KB)PDF (55.33 KB)PDF (68.77 KB)PDF (45.66 KB)PDF (54.72 KB)PDF (55.15 KB)PDF (46.37 KB)PDF (302.97 KB)PDF (47.26 KB)PDF (233.14 KB)PDF (52.61 KB)PDF (332.34 KB)PDF (270.66 KB)PDF (127.1 KB)PDF (1.63 MB)PDF (126.15 KB)PDF (124.13 KB)PDF (125.81 KB)PDF (1.54 MB)


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Dátum: 28.6.2017

Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia

Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Popis: Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).

Dokumenty: PDF (2.55 MB)PDF (2.27 MB)PDF (2.57 MB)PDF (2.37 MB)PDF (2.27 MB)PDF (835.77 KB)PDF (433.45 KB)PDF (882.97 KB)PDF (720.84 KB)PDF (1 MB)PDF (682.05 KB)PDF (715.04 KB)PDF (738.8 KB)PDF (263.1 KB)PDF (733.64 KB)PDF (65.07 KB)PDF (164.08 KB)PDF (1.34 MB)PDF (660.15 KB)PDF (857.77 KB)PDF (4.5 MB)PDF (219.66 KB)PDF (201.39 KB)


Polotričká a krátke nohavice

Dátum: 27.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.

Dokumenty: DOCX (34.77 KB)RTF (1.63 MB)


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)

Dátum: 19.6.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (503.93 KB)PDF (440.23 KB)PDF (153.78 KB)PDF (740.06 KB)


Dodávka výpočtovej techniky

Dátum: 16.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka

Ústav:

Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov

Dokumenty: XLSX (50.6 KB)DOCX (40.46 KB)


Dodávka zemného plynu

Dátum: 6.6.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Dokumenty: DOCX (28.51 KB)XLS (72 KB)


Rovnošata pre psovoda

Dátum: 29.5.2017

Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.

Dokumenty: PDF (147.95 KB)PDF (266.96 KB)PDF (486.66 KB)PDF (528.52 KB)


Dodávka elektrickej energie

Dátum: 26.4.2017

Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: verejná súťaž

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Dokumenty: DOCX (28.88 KB)XLSX (22.72 KB)


Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť

Dátum: 21.4.2017

Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu

Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka

Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Popis:

  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Dokumenty: XLSX (55.42 KB)DOCX (29.96 KB)


Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča

Dátum: 1.2.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Forma obstarávania: Prieskum trhu

Ústav:

Popis:

Dokumenty: PDF (5.36 MB)DOCX (16.99 KB)DOC (222 KB)


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

Dátum: 26.1.2017

Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED

Forma obstarávania: podlimitná zákazka

Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS

Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404

Dokumenty: Z01 (10 MB)XLSX (847.25 KB)RTF (1.61 MB)Z02 (10 MB)Z03 (10 MB)Z04 (10 MB)Z05 (10 MB)ZIP (7.33 MB)DOCX (37.06 KB)

VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE - ARCHÍV

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štrťrok 2012

SUMÁR  verejného obstarávania za rok: 2007