Predstavenie projektu

 „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva“

pre potenciálnych koncesionárov.

Základné informácie

Realizácia prvého PPP projektu výstavby väzenského zariadenia v Slovenskej republike sa približuje. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „GR ZVJS“) plánuje pred vyhlásením verejného obstarávania uskutočniť verejnú prezentáciu, ktorá sa uskutoční 7. februára 2019 v priestoroch GR ZVJS.

GR ZVJS v rámci verejnej prezentácie uvedie dôvody výstavby, prínosy, súčasný stav a parametre budúceho väzenského zaradenia. Bude informovať tiež o financovaní projektu, rozdelenie rizík a kompetencií medzi verejným sektorom a súkromným sektorom, procese a harmonograme projektu.

GR ZVJS uzavrelo v októbri 2018 zmluvu o poskytovaní poradenských služieb so spoločnosťou CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka, ktorá podľa zmluvy zabezpečí okrem iného poradenstvo súvisiace s prípravou projektu a výberom koncesionára. Cieľom je uzavretie vyváženej koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzkovanie a údržbu nového väzenského zariadenia.

Registrácia

Kapacita verejnej prezentácie je obmedzená, prednostná účasť bude umožnená  registrovaným záujemcom, ktorí môžu svoju účasť nahlásiť na email prezentaciappp@zvjs.sk

Akcia s ohľadom na možných zahraničných účastníkom bude v prípade potreby tlmočená do anglického jazyka.

Termín

7. februára 2019 o 10:00, registrácia bude prebiehať od 9.30. Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do priestorov GR ZVJS prosíme o príchod minimálne 15 minút pred začiatkom verejnej prezentácie.

Miesto

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava

Kontakt pre médiá

npor. Ing. Katarína Nováková, komunikátor projektu

tel.: +421 2 20831113

Dokumentácia

Štúdia uskutočniteľnosti:   

http://www.zvjs.sk/files/field/grzvjs-aktualizacia_studie_usk_.pdf

 

Overovacia štúdia:

http://www.zvjs.sk/files/field/overovacia_studia_vazenske_zariadenie_rimavska_sobota_2014_akt.rozpoctu_2016.pdf

 


PreSENTATION OF THE PROJECT

 “dEVELOPMENT OF the PRISON FACILITY Rimavská Sobota – Sabová

THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP“

FOR POTENTIAL CONCESSION HOLDERS.

Basic information

Implementation of the first PPP project of development of a prison facility in the Slovak Republic is approaching. Prior to announcing a public tender, the Directorate-General of the Corps of Prison and Court Guard (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže) (“GR ZVJS“) plans to organize a public presentation which will take place on 7 February 2019 in the premises of GR ZVJS.

GR ZVJS will present the grounds for development, benefits, current status and parameters of the prison facility. It will also provide information regarding project financing, allocation of risks and distribution of responsibilities between public and private sector, the project process and time schedule.

In October 2018, GR ZVJS entered into an agreement on the provision of consulting services with CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka, who will, among other things, provide consulting services for the project preparation and selection of a concession holder according to the contract. The aim is to conclude a balanced concession contract for the design, development, financing, operation and maintenance of the prison facility.

Registration

With regard to a limited capacity of the public presentation, priority will be given to registered interested parties who may register for the presentation via email at  prezentaciappp@zvjs.sk

With regard to potential foreign participants the event will be interpreted into English, if required.

Date

7 February 2019 at 10:00 a.m., registration will begin at 9:30 a.m.  Due to a security check at the entrance to GR ZVJS premises, you are kindly asked to arrive at least 15 minutes before the start of the public presentation.

Place

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava

Contact person for media

npor. Ing. Katarína Nováková, project communicator

tel.: +421 2 20831113

Documentation

Feasibility study:     

http://www.zvjs.sk/files/field/grzvjs-aktualizacia_studie_usk_.pdf

 

Verification study:

http://www.zvjs.sk/files/field/overovacia_studia_vazenske_zariadenie_rimavska_sobota_2014_akt.rozpoctu_2016.pdf