Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Cintorínska 3
950 50 Nitra 1

Riaditeľ: pplk. Mgr. Milan RUS
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1
Telefón: +421/37/2832711, +421/37/2832206
Fax: +421/37/6528358, +421/37/2832900, +421/37/6523684
E-mail: ustavnr@zvjs.sk

GPS: N 48° 30' 72,80"     E 18° 08' 21,67"

 
Profilácia: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody - výkon väzby v štandardnom režime, výkon väzby v zmiernenom režime, nástup výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov a odsúdených žien, výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov a žien v minimálnom stupni stráženia.

  

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

nitra

Ústav sa nachádza v budove postavenej na tieto účely začiatkom 20. storočia. Ako väznica slúžila až do roku 1960. Novodobá história ústavu sa začína písať od roku 1969. Vtedy sa budova dostala do správy vtedajšieho Zboru nápravnej výchovy. Svojmu účelu však začala slúžiť až v roku 1973 po rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu. V roku 1977 sa začala výstavba administratívnej budovy ústavu. Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1979. V rokoch 1977 - 1979 bola pri ústave zriadená odborná škola na vzdelávanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže zameraná na teoretickú odbornú prípravu príslušníkov v nástupných a špecializovaných kurzoch, organizovala školenia a iné vzdelávacie aktivity. Príslušníci v nej získavali aj úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou. Škola má tri učebne, jednu počítačovú učebňu a jednu streleckú učebňu. Dňom 1. januára 2004 sa pretransformovala na Inštitút vzdelávania ZVJS, ktorý je zameraný na zabezpečovanie odborného a špecializovaného vzdelávania príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

V súčasnosti má ústav kapacitu 231 obvinených a 184 odsúdených a zabezpečuje výkon väzby pre spádové okresy Nitrianskeho kraja. Trest odňatia slobody tu vykonávajú odsúdení muži v minimálnom stupni stráženia zaradení vo vnútornej prevádzke ústavu a ústav zabezpečuje aj výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien zaradených do minimálneho stupňa stráženia. Ubytovanie obvinených a odsúdených je štandardné. Vo všetkých celách je zavedený ústavný rozhlas a pri splnení určených podmienok je povolené počas výkonu väzby používať vlastný elektrický spotrebič. Odsúdení zaradení vo vnútornej prevádzke a odsúdené ženy sú ubytovaní v samostatných ubytovacích priestoroch, v ktorých sa nachádza viacúčelová miestnosť, jedáleň, posilňovňa a priestory pre osobnú hygienu. 

Ústav taktiež zabezpečuje ochranu a poriadok v piatich objektoch súdov a prokuratúr v spádovej oblasti ústavu.

Ústav zabezpečuje vyšetrenie odsúdených nastupujúcich do výkonu trestu, ich zaraďovanie do jednotlivých diferenciačných skupín, psychologické intervencie s obvinenými a odsúdenými, vykonávanie vyšetrení uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov a Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava a uchádzačov na funkciu sudcu pre spádovú oblasť.

V rámci kultúrno-osvetovej činnosti sa pre odsúdených organizujú prednášky, besedy, kvízy, športová a krúžková činnosť. Odsúdení si môžu objednávať dennú tlač a zapožičiavať knihy z ústavnej knižnice. V knižničnom fonde je v súčasnosti 3 125 publikácií, z toho 123 s náboženskou tematikou a 225 cudzojazyčných publikácií v ruskom, anglickom, nemeckom, talianskom a maďarskom jazyku.

Ústav zabezpečuje účel výkonu väzby a s ním súvisiace činnosti, ktoré sa týkajú života obvinených v ústave.

Duchovná služba pre obvinených a odsúdených v ústave je poskytovaná a zabezpečovaná nielen väzenským kaplánom formou bohoslužieb v ústavnej kaplnke, formou spoločných i individuálnych rozhovorov, spovedí, prípravy na sviatosti, katechéz, biblických hodín a sledovania videa s náboženskou tematikou, ale aj väzenským pastorom v spolupráci s Cirkvami a Náboženskými spoločnosťami v Slovenskej Republike, formou pastoračného poradenstva, biblického vzdelávania, kristoterapie a prípravy na prijatie sviatostí. 

Odsúdení pracujú vo vnútornej prevádzke ústavu. Vykonávajú pracovné činnosti na úseku údržby, opráv nehnuteľností, prevádzky technických zariadení a pri zabezpečovaní stravovania. V stredisku vedľajšieho hospodárstva, ktoré bolo zriadené v roku 2006, sa vytvorili podmienky pre zamestnávanie odsúdených a obvinených, ktorí vykonávajú nenáročné, kompletizačné a manipulačné práce spojené napr. s montážou káblových zväzkov pre automobilový priemysel, triedením a separáciou plastového odpadu, ďalej pomocné stavebné, upratovacie, čistiace práce a tiež pomocné poľnohospodárske práce spojené so starostlivosťou o vinice a zberom hrozna. 

Zdravotnú starostlivosť obvineným a odsúdeným, príslušníkom a zamestnancov zboru poskytuje všeobecný lekár, stomatológ a zmluvní lekári - špecialisti (dermatovenerológ, psychiater, ftizeológ, lekár radiológ a RTG laborant).

V ústave je systemizovaných 256 funkčných miest príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 23 funkčných miest zamestnancov zboru. Z uvedeného počtu má 79,69 % stredoškolské vzdelanie a 20,31 % má vysokoškolské vzdelanie.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra má platné medzinárodné zmluvy a dohody o spolupráci s Väznicou Znojmo, Česká republika a Ústavom na výkon trestu v Gebarzewie, Poľská republika.

Na regeneráciu pracovných síl príslušníkov a zamestnancov slúži telocvičňa, posilňovňa a sauna. 

Od roku 1990 pracuje v ústave Základná organizácia odborového zväzu príslušníkov ZVJS, ktorá má asi 60 členov.


Ústavné poriadky ÚVV a ÚVTOS Nitra: