ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY A ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY

CHORVÁTSKA 5

812 29 BRATISLAVA 1

 

Riaditeľ:                                   plk. Mgr. Andrej Kubiš 
Korešpondenčná adresa:        Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1

Telefón:                                  +421/2/208 32 105
Fax:                                        +421/2/555 77 755
E-mail:                                    sekretariatrba@zvjs.sk

 

GPS:                                       N 48° 09' 04,40"         E 17° 07' 25,10"

 

Číslo účtu, na ktoré je možné poukazovať finančné prostriedky obvineným a odsúdeným:

Číslo účtu v tvare IBAN:       SK94 8180 0000 0070 0058 1994
BIC/SWIFT:                          SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:                 dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného a do správy prijímateľa uveďte meno obvineného

                                              alebo odsúdeného – pre rýchlejšiu identifikáciu.

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

     Ústav Bratislava sa po ukončení komplexnej rekonštrukcie celej objektovej sústavy v roku 2018 stal jedným z najmodernejších väzenských zariadení na Slovensku, v ktorom sa vykonáva výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.

 

 

     Myšlienka postaviť novú bratislavskú väznicu vznikla v roku 1922, keď sa začala rozpadať stará sedriálna väznica postavená v roku 1854. Budova väznice bola postavená v rokoch 1934-1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Pre stavbu novej bratislavskej väznice bola ako vzor použitá väznica v Bruchsale. Jednou z jej najcharakteristických čŕt je kruhová centrála budovy, z ktorej vychádzajú schodištia na štyri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám.

 

 

 

     Väznica bola do užívania odovzdaná v decembri roku 1936 a v januári roku 1937 už bola obsadená prvými väznenými osobami. Od tohto roku pôsobí bez prerušenia. V čase vzniku starej sedriálnej väznice v roku 1854 mala väznica kapacitu 160 miest. Kapacita novej väznice z roku 1936 bola 358 miest. V rokoch 1963 až 1969 ústav Bratislava slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované.  Od roku 1979 do 1996 bolo súčasťou ústavu Bratislava aj otvorené oddelenie Žabí majer s kapacitou 160 osôb určené najskôr na výkon trestu odňatia slobody nedbanlivostných trestných činov, postupne aj na výkon trestu odňatia slobody za trestné činy menšej spoločenskej nebezpečnosti.

 

     V súčasnosti má ústav kapacitu 255 obvinených a 487 odsúdených, z toho 122 odsúdených umiestnených na otvorenom oddelení v Bratislave, ktoré bolo zriadené dňom 1. novembra 2008.

 

     Ťažiskom ústavu sú úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, zabezpečením vykonávania eskort pre okresné súdy Bratislava I až Bratislava V, Okresný súd v Malackách a Pezinku, Krajský súd v Bratislave, Špecializovaný trestný súd v Pezinku a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pre tieto súdy a pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Krajskú prokuratúru v Bratislave, okresné prokuratúry v Bratislave I až Bratislava V, Okresnú prokuratúru v Malackách a Pezinku, Úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku a Súdnu radu Slovenskej republiky zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v ich objektoch a nerušené súdne konanie.

 

     Dôležitým poslaním ústavu je zákonné zabezpečovanie účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Ústav zabezpečuje výkon väzby v zmiernenom a štandardnom režime a výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia a strednom stupni stráženia, ktorí zabezpečujú vnútornú prevádzku ústavu a ktorí sú zaradení v otvorenom oddelení v Bratislave a vykonávajú práce pre 25 zmluvných pracovísk. V ústave zároveň vykonávajú trest odňatia slobody aj ženy zaradené v strednom stupni stráženia, ktoré s časti zabezpečujú práce na vonkajších pracoviskách pre zmluvných partnerov. Na nevyhnutne potrebný čas napr. z dôvodu súdneho pojednávania, potrieb orgánov činných v trestnom konaní je v ústave zabezpečovaný výkon trestu odňatia slobody odsúdených v maximálnom stupni stráženia i odsúdených, ktorým bol uložený výkon trestu odňatia slobody na doživotie.

 

 

 

     V penitenciárnom zaobchádzaní s väznenými osobami sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, uplatňujú sa individuálne a skupinové formy zaobchádzania. Cielene sa pôsobí na ich osobnostné vlastnosti. Pozitívne osobnostné vlastnosti sú podporované a na negatívne osobnostné vlastnosti, po ich rozpoznaní, sa pôsobí s minimálnym cieľom ich uvedomenia si, resp. s cieľom vedieť ich rozpoznať a ovládať. K tomu napomáha i rozmanitá záujmová a kultúrno-osvetová činnosť a poskytovanie duchovných služieb. Osoby pozbavené osobnej slobody nachádzajúce sa v ústave okrem iného majú možnosť priamo v cele, izbe alebo kultúrnej miestnosti sledovať televízne vysielanie a náučné videoprogramy. V rámci voľného času majú možnosť využívať vychádzkové dvory a posilňovňu na športovú činnosť. V športovom, umelecko-tvorivom, chovateľskom a záhradkárskom krúžku majú odsúdení možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a venovať sa svojím záľubám. Osobám pozbaveným osobnej slobody je v ústave k dispozícii čitáreň väzenskej knižnice, kde majú sprístupnené množstvo literárnych diel slovenskej ako aj zahraničnej tvorby, ale i všeobecne záväzné právne predpisy. Väzenská knižnica obsahuje viac ako päťtisíc knižných titulov náboženskej, odbornej literatúry, beletrie, náučných, či cudzojazyčných slovníkov a CD/ DVD nosiče. V celách a izbách je zabudovaný ústavný rozhlas, čím je zabezpečený nepretržitý prístup k informáciám.

    

 

     Zdravotná starostlivosť je v podmienkach ústavu poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom. V súčasnosti sa o zdravotný stav personálu ústavu a zdravotný stav osôb pozbavených osobnej slobody v oblasti lekárskej starostlivosti starajú všeobecní lekári zdravotníckeho zariadenia ústavu a v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti zdravotné sestry. Ďalšie špecializované zdravotné výkony sú poskytované lekármi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, najmä v oblasti psychiatrie, stomatológie, neurológie, pneumológie a ftizeológie, dermatovenerológie, röntgenológie, rádiologickej diagnostiky a gynekológie.

 

     V októbri roku 2018 bola ukončená komplexná rekonštrukcia ústavu so zámerom zmodernizovať priestory výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a zvýšiť kapacitu ústavu, keďže za celý čas svojej existencie nebol ústav komplexne inovovaný a zub času zanechal svoje stopy na celom väzenskom zariadení.

 

Hlavnými cieľmi rekonštrukcie boli:

-           odstránenie dlhodobo nepriaznivého technického stavu objektov a zariadení ústavu,

-           lepšie ubytovacie a hygienické podmienky väznených osôb,

-           nové priestory určené k pohybu väznených osôb a ich aktivitám mimo cely,

-           zvýšenie úrovne signálno-bezpečnostnej techniky a ostatných bezpečnostných prvkov areálu ústavu.

 

     V súčasnosti sa na plnení úloh súvisiacich s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody v ústave podieľa 315 príslušníkov zboru a 33 zamestnancov zboru s úplným stredným vzdelaním (68,1 %),  vysokoškolským vzdelaním (31,6 %) a so stredným odborným vzdelávaním (0,3 %).

 

    Personál ústavu pre regeneráciu duševných a fyzických síl príslušníkov zboru a zamestnancov zboru využíva novozrekonštruovanú posilňovňu v objekte ústavu a taktiež saunu, telocvičňu, posilňovňu a telovýchovný areál v Ubytovacom zariadení Generálneho riaditeľstva zboru v Mlynskej doline.

 

     Nemožno opomenúť bývalých spolupracovníkov, pre ktorých ústav jedenkrát ročne organizuje krátkodobú rekreáciu, ktorá sa nesie  v duchu spomienok na staré časy, ale aj v duchu srdečných rozhovorov o osobnom živote.

 

     Väznica je dlhodobo otvorená externej medzinárodnej spolupráci. Pravidelná výmena skúseností a poznatkov formou recipročných návštev prebieha s Väzobnou väznicou Praha - Ruzyně z Českej republiky.