Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov

Riaditeľ:  plk. Ing. Michal Halás
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 19/670, priečinok 7, 920 41 Leopoldov
Telefón: +421/33/2831111, +421/33/7300038, +421/33/7300040, +421/33/7300041
Fax: +421/33/2831900, +421/33/7300092
E-mail: ustavleop@zvjs.sk

GPS: N 48° 26' 45,72"     E 17° 46' 35,14"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: sekretariát riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/33/2831111, +421/33/7300038, +421/33/7300040, +421/33/7300041
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 19/670, priečinok 7, 920 41 Leopoldov
E-mail: ustavleop@zvjs.sk

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov patrí k najstarším; rozlohou, veľkosťou objektovej sústavy, počtom personálu a kapacitou uväznených osôb aj k najväčším zariadeniam slovenského väzenstva. Ústav je profilovaný ako ústav, v ktorom vykonávajú výkon väzby obvinené osoby a výkon trestu odňatia slobody odsúdení muži, súdom zaradení do ústavu so stredným stupňom stráženia (predtým II. NVS) a s maximálnym stupňom stráženia (predtým III. NVS), vrátane mužov odsúdených na výkon trestu odňatia slobody na doživotie.
Areál ústavu je dispozične rozčlenený na časť administratívnu, ubytovaciu a výrobnú. Rozprestiera sa na ploche 267 651 m2.     Niektoré objekty ústavu sú historickou pamiatkou.
 
História ústavu
 
Pôvodne protiturecká pevnosť z roku 1669 bola po strate vojenského významu v roku 1855 prebudovaná na väznicu. Tomuto účelu slúži bez prerušenia dodnes.  Kapacita väznice bola v čase jej vzniku 1000 miest. Odpykávali si tu trest odňatia slobody muži odsúdení za najzávažnejšie trestné činy, neskôr i z politických dôvodov. V osemdesiatych rokoch 19. storočia sa zriadil v jej blízkosti tzv. Prechodný ústav, ktorý bol prvým väzenským zariadením typu „polootvorených dverí“ v Uhorsku. Existoval pod správou väznice do roku 1952, kedy bol zrušený. V druhej polovici 20. storočia sa väznica prestavovala a modernizovala. Pred rokom 1989 v nej bolo umiestnených cca 2600 odsúdených. 
         V roku 1990 vypukla v ústave vzbura väzňov, ktorej následkom bolo poškodenie alebo úplné zničenie časti objektov ústavu a o rok neskôr postihla ústav tragédia, keď bolo pri úteku odsúdených zavraždených päť príslušníkov ústavu.  
         V roku 1993 bolo zrušené pôvodné rozhodnutie SNR z roku 1990 o zániku ústavu.  V roku 2000 sa začalo s rekonštrukciou vzburou poškodeného historického objektu z roku 1750 - tzv. Hradu, ktorý bol v roku 2004 odovzdaný do užívania.
 
Súčasnosť ústavu
 
Výkon väzby sa v ústave zabezpečuje od roku 1991. Obvinené osoby sú umiestnené buď v oddiele so štandardným režimom, alebo v oddiele so zmierneným režimom. Pri zaobchádzaní s nimi sa kladie dôraz na dodržiavanie ich práv daných zákonnými predpismi. V prípade potreby sa obvineným poskytuje intervencia psychológa a sociálneho pracovníka.
 

               Na základe výsledkov vstupných psychologických vyšetrení a ďalších relevantných poznatkov sa na každého odsúdeného spracúva program zaobchádzania, v ktorom sa určuje vzdelávanie, aktivity vo voľnom čase, zamestnávanie a vzťahy odsúdených s vonkajším prostredím. Podľa potreby sa s vybranými odsúdenými vykonávajú špeciálne výchovné aktivity zahŕňajúce individuálne a skupinové pedagogické alebo psychologické pôsobenie, ktoré vedie odborný personál. Ich súčasťou sú napr. krízové, poradenské a informatívne intervencie a rozličné druhy terapií. 

Okrem štandardných oddielov sú pre odsúdených v ústave zriadené špecializované oddiely (oddiel doživotných trestov, oddiel špecializovaného zaobchádzania s odsúdenými trpiacimi vážnymi psychickými problémami, alebo ktorí majú problémy s adaptáciou vo výkone trestu, oddiel s bezpečnostným režimom).
 
               Pre odsúdených zaradených do stredného stupňa stráženia diferenciačnej skupiny „A“ pracujúcich vo vnútornej prevádzke je zriadený oddiel,  ktorého organizácia spočíva na princípe samosprávy pod vedením pedagóga.
 
               Vo svojom voľnom čase môžu odsúdení pracovať v záujmových krúžkoch a zúčastňovať sa na akciách kultúrneho alebo športového charakteru. K dispozícii majú knižnicu, ktorá obsahuje vyše 13 000 titulov kníh pestrého žánru. V určenom čase môžu sledovať televíziu a počúvať rozhlas, majú možnosť odoberať dennú tlač a časopisy.
V rámci rozvíjania sociálnych kontaktov odsúdených sa podporujú ich pozitívne väzby k blízkym osobám. Problémy sociálneho charakteru im pomáhajú riešiť sociálni pracovníci, ktorí pritom spolupracujú s príslušnými inštitúciami. Do ústavu prichádzajú za uväznenými osobami i zástupcovia viacerých cirkví.
 
               V ústave sú vytvorené podmienky na zamestnávanie odsúdených. Spektrum vykonávaných prác je rôznorodé. Pre firmy pôsobiace v ústave je to napr. šitie obuvi, zámočnícke práce, výroba a plnenie čistiacich prostriedkov a pod. V rámci vlastnej výrobnej činnosti je to pekáreň a lepenie obálok. Odsúdení pracujú aj vo vnútornej prevádzke ústavu, kde vykonávajú najmä pomocné práce v kuchyni, práčovni, na pracovisku údržby, v sklade a pri upratovaní.
 
               Zdravotnícke zariadenie ústavu tvoria štyri všeobecné ambulancie, jedna stomatologická ambulancia, jedna psychiatrická ambulancia a lôžková časť. Okrem poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti personálu ústavu a uväzneným osobám sa osobitná starostlivosť venuje odsúdeným, ktorí sú v ústave dispenzarizovaní pre tuberkulózne a diabetické ochorenia a odsúdeným, ktorým súd nariadil ústavnú alebo ambulantnú protialkoholickú a protitoxikomanickú ochrannú liečbu.
 
               Na poskytovanie odborného psychologického poradenstva personálu pri riešení najrozličnejších osobných problémov alebo záťažových situácií slúži Linka dôvery, ktorá bola zriadená v marci 2007.
 
               Ústav plní aj špecifické úlohy zboru prostredníctvom účelových zariadení, ktoré sú v ňom umiestnené.  Tlačiareň ZVJS plní úlohy súvisiace s tlačením určených a schválených úradných tlačív, rôznych predpisov, účelových publikácií a zabezpečuje tlačiarenské, knihárske a reprografické práce pre organizačné zložky zboru, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a iné subjekty.
         Zameraním Strediska kynológie ZVJS je výcvik psovodov, služobných psov a kontrolná a metodická činnosť vo vzťahu k organizačným zložkám zboru v oblasti služobnej kynológie.

               Základným poslaním Archívu ZVJS je komplexná starostlivosť o archívne dokumenty súvisiace s činnosťou väzenstva, odborné posúdenie dokumentov pri skartácii, spracúvanie a ukladanie do fondov organizačných zložiek ZVJS. Zabezpečuje aj prevádzku Expozície histórie väzenstva na Slovensku v priestoroch administratívnej budovy. 

 
Personál ústavu
 
Personál ústavu tvoria príslušníci v služobnom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere, pričom zamestnanci tvoria 13,6% z celkového počtu personálu. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry má 14,5 % personálu vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 4,4 % vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a zostatok má úplné stredoškolské vzdelanie. Ženy tvoria 17,5 % z celkového počtu personálu.
               Primerane možnostiam ústavu sa pozornosť venuje zlepšovaniu pracovných podmienok pre personál ústavu, ako aj vytváraniu podmienok a možností na ich relaxáciu a odpočinok. Tradičné sú pravidelné stretnutia s bývalými príslušníkmi ústavu.

               V rámci zahraničných vzťahov má ústav uzatvorenú dohodu o spolupráci s Väznicou vo Valdiciach v Českej republike a Zakladom Karnym  v Rawiczu  v Poľskej republike. 

  

Charekteristika možností zamestnávania odsúdených

Vzhľadom na profiláciu ústavu nie je možné zamestnávať odsúdených mimo ústav. V areáli  ústavu sú vybudované výrobné haly a viacúčelové výrobné priestory, schopné pre umiestnenie strojárskej, kovoobrábacej, drevárskej či elektrotechnickej veľkovýroby. Do areálu ústavu vedie železničná vlečka. Haly sú murované a prispôsobené aj pre nakládku vagónov. Celková výmera podlahovej plochy pre výrobu, skladovanie a zamestnávanie, vrátane komplexnej vybavenosti (kancelárie a sociálne zariadenia) je takmer 16.500 m2 .

Ústav Leopoldov je schopný vo svojich vnútorných priestoroch zamestnať cca 85% odsúdených z celkového počtu tých, ktorí vyhovujú podmienkam pre zaradenie do práce.

 

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

 

 

objekt,
vykurovanie
miestnosti
počet
miest-
nosti
celková výmera v m2
možnosť
využitia
technológia,
zariadenie
súčasné
využitie
charakter
súčasného
využitia
perspektíva
využitia,
voľné od:
Obj. č.3 Výrobná hala M1
- nevykurovaná
Výrobné
priestory,
kancel.
soc.
vybavenie
3
2.500
-
-
-
-
voľné
Obj. č.3 Výrobná hala M1
- nevykurovaná
Výrobné
priestory,
kancel.
soc.
vybavenie
3
1.550
-
-
-
-
voľné
Obj. č.3 Výrobná hala M1
- nevykurovaná
Výrobné
priestory,
kancel.
soc.
vybavenie
2
410
-
-
-
-
voľné
Obj. č.24 Výrobná hala M2
- vykurovaná
Výrobné
priestory,
kancel.
soc.
vybavenie
5
330
-
-
-
-
voľné
Obj. č.21 Výrobná hala
- vykurovaná
Výrobné
priestory,
kancel.
soc.
vybavenie
5
180
-
-
-
-
voľné

Ústavné poriadky ÚVTOS a ÚVV Leopoldov: