Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Mierové námestie 1
019 17 Ilava

Riaditeľ: plk. Mgr. Róbert Mudronček
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1, priečinok 41, 019 17 Ilava
Telefón: +421/42/2831111
Fax: +421/42/2831901
E-mail: ustavil@zvjs.sk

GPS: N 48° 59' 51,51"     E 18° 13' 57,22"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Telefonicky: +421/42/2831105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1, priečinok 41, 019 17 Ilava
E-mail: ustavil@zvjs.sk

 Charakteristika ústavu

 História ústavu Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONENormal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Ilavský ústav patrí spolu s ústavom v Leopoldove k najstarším na Slovensku. Pôvodný gotický hrad a neskôr kláštor bol v r. 1856 prebudovaný na celokrajinskú trestnicu pre väzňov s trestom odňatia slobody nad 10 rokov. V roku 1889 bolo rozhodnuté o rozšírení trestnice prístavbou novej budovy, tzv. samoväzby. Dostavaná bola v roku 1896. V tom čase bolo možné v ústave umiestniť až tisíc väzňov.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Po vzniku Slovenského štátu (1939 – 1945) bol do priestorov ilavského ústavu premiestnený z Košíc Komenského ústav pre chlapcov (nápravno-výchovné zariadenie pre dospievajúcu mládež), a taktiež tu bol zriadený koncentračný zaisťovací tábor pre odporcov vtedajšieho režimu, pre rasovo prenasledovaných, najmä Židov a Cigánov. V rokoch 1939 - 1950 bola v Ilave zriadená i ženská väznica.

Do roku 1977 bola v Ilave aj väzenská nemocnica a do roku 1986 aj oddelenie na výkon trestu odňatia slobody prestarnutých odsúdených, trvale nemocných a pre invaliditu neschopných vykonávať akúkoľvek prácu. 

 

Súčasnosť ústavu 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

V súčasnosti sa v ústave vykonáva trest odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do stredného a maximálneho stupňa stráženia v diferenciačných skupinách B a C, výkon doživotných trestov (diferenciačná podskupina D1 a D2), výkon väzby pre Špecializovaný trestný súd, všetky súdy na území SR u obvinených zo závažnej trestnej činnosti (organizovaná trestná činnosť, obvinení, u ktorých je predpoklad uloženia trestu nad 15 rokov odňatia slobody a doživotného trestu). V minimálnom stupni stráženia (MinSS) sa nachádzajú odsúdení vykonávajúci nástup do výkonu trestu odňatia slobody, odsúdení ktorí sú v našom ústave za účelom súdnych pojednávaní a obvinení odsúdení v MinSS, čakajúci na dispečerské rozhodnutie o umiestnení do ústavu s MinSS.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Od 1. februára 2013 zabezpečuje  ústav Ilava prostredníctvom príslušníkov úseku justičnej stráže ochranu a poriadok na šiestich súdoch a prokuratúrach v Trenčianskom kraji.

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

 

Celková kapacita ústavu je 765 osôb, z toho 147 miest je určených pre obvinených a 618 miest pre odsúdených.

  

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

        Výkon väzby sa v ústave zabezpečuje od roku 2010 a vykonáva sa diferencovane pre obvinených mužov a ženy v oddieloch so štandardným a zmierneným režimom. Pri zaobchádzaní s nimi sa kladie dôraz na dodržiavanie ich práv daných zákonnými predpismi. V prípade potreby sa obvineným poskytuje intervencia psychológa a sociálneho pracovníka. 

S cieľom prehĺbiť účinnosť zaobchádzania s osobitnými kategóriami odsúdených sú v ústave okrem štandardných oddielov zriadené i špecializované oddiely (nástupný oddiel, oddiel doživotných trestov, uzavretý oddiel, výstupný oddiel a oddiel s bezpečnostným režimom, ktorého súčasťou je kompenzačná miestnosť). V pláne je taktiež zriadenie oddielu špecializovaného zaobchádzania. 

 

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Kultúrno-osvetová činnosť je v ústave orientovaná najmä do týchto oblastí: osvetová činnosť, záujmová a športová činnosť, využívanie väzenskej knižnice, sledovanie televízneho a počúvanie rozhlasového vysielania, odoberanie tlače a časopisov, kultúrne, vzdelávacie a zábavné podujatia, organizovanie kultúrnych vystúpení a ďalšie akcie prispievajúce
k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a všeobecného vzdelania odsúdených.
V ústave je zriadená viacúčelová miestnosť s javiskom, vybavená ozvučením a osvetľovacím zariadením, ktorá je využívaná na vzdelávanie a na organizovanie spoločných kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, prednášok a besied spojených s autogramiádou so známymi osobnosťami športového, spoločenského a kultúrneho života.

   

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Aktuálne je v ústave evidovaných 15 záujmových krúžkov rôzneho charakteru. V rámci redakčného krúžku sa vydáva časopis MOTÝĽ, ktorý je medzi odsúdenými veľmi obľúbený. V ústave je zriadená väzenská knižnica, ktorej knižničný fond tvorí domáca a zahraničná literatúra. V súčasnosti obsahuje knižnica viac ako 6 600 titulov rôzneho žánru.

 

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Na šport sa využívajú chodby oddielov (stolný tenis), vychádzkové priestory s osadeným basketbalovým košom a hrazdami, ihrisko pre malý futbal a posilňovne.

 

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Vzdelávanie sa v ústave realizuje od 5. septembra 2011 v spolupráci so Strednou odbornou školou Pruské formou denného štúdia v elokovaných triedach. V školskom roku 2014/2015 sú otvorené tieto učebné odbory: 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou - podnikanie v remeslách a službách, 3-ročný učebný odbor mäsiar, 3-ročný učebný odbor záhradník a 2-ročný učebný odbor poľnohospodárska výroba.

 

   

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú všeobecní lekári, zmluvní lekári – špecialisti (stomatológ, diabetológ, psychiater, dermatovenerológ) a stredno-zdravotnícky personál. Lôžková časť pre chorých odsúdených má 29 lôžok.

  

  

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Duchovnú starostlivosť poskytuje väzenský kaplán v spolupráci s viacerými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

   

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Zamestnávanie je jeden z veľmi účinných a trvale využívaných prostriedkov na dosiahnutie cieľov resocializácie odsúdených. V súčasnej dobe je zaradených v rámci „VH“ na 7 pracoviskách v ústave (YURA, drevovýroba, Eldisy, Elast, RIBE, RŠO a Sklo) a 4 pracoviskách mimo ústavu (Píla Bolešov, PD Košeca Plasty, PP Palivá Bolešov a Drevopal Ladce) viac ako 300 odsúdených. Ďalší cca. 50 odsúdení sú zaradení vo vnútornej prevádzke, čo spolu predstavuje priemernú zamestnanosť 75-80%.

 

 

Personál ústavu

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Štátnu službu v ústave vykonáva špecializovaný personál - príslušníci a zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na plnení služobných a pracovných úloh v ústave
sa v súčasnej dobe podieľa priemerne 320 príslušníkov a 34 zamestnancov zboru, ktorí
sú plne kvalifikovaní na prácu v podmienkach ústavu. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne
má 0,28 % personálu vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, 22,03 % personálu vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 12,15 % personálu vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 65,54 %
má úplné stredoškolské vzdelanie. Ženy tvoria 14,12 % z celkového počtu personálu.
 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Sociálny program

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Pre potreby ústavu slúži objekt strelnice nielen na vykonávanie ostrých strelieb z krátkych zbraní, ale i športovo-spoločenských podujatí. K príjemnému posedeniu na strelnici určite prispeje i novopostavený Altánok s možnosťou grilovania.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

V rámci sociálneho programu ústav prevádzkuje služobné byty a v dlhodobo nevyužívaných výrobných priestoroch je zriadená športová hala a posilňovňa pre personál.

 

Medzinárodná spolupráca Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

     Ústav už niekoľko desaťročí udržiava pracovné kontakty s Väznicou v Mírove v Českej republike. Významná je spolupráca najmä v oblasti výkonu doživotných trestov odňatia slobody.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Objekt Vykurovanie

Miestnosti

Počet miestností

Celková výmera v m²

Možnosť využitia

Technológie zariadenia

Súčasné využitie

Charakter súčasného využitia

Objekt č. 8 Vykurovaná

Výrobná hala II. vpravo

1

274

Montážne práce

Elektrika Vzduchotechnika - odsávanie

ELAST

ELDISY

Kontrola hadíc

a montáž klipov,

montáž tesnení

Objekt č. 8 Vykurovaná

Výrobná hala II. vľavo

1

109

Montážne práce

Elektrika výťah

Zrkadlá

Leoni

Montáž spätných zrkadiel, ovíjanie

káblov

Objekt č. 8 Vykurovaná

Výrobná hala I. vľavo

1

137

Montážne práce

Elektrika výťah

RIBE

Kontrola skrutiek, montáž

tesnení

Objekt č. 8 Vykurovaná

Výrobná hala I. vpravo

1

257

Montážne práce

Elektrika výťah

YURA

RŠO

Tvistovanie a montáž káblov,

šitie obuvi

Objekt č. 8 Vykurovaná

Výrobná hala prízemie

1

240

Montážne práce

Elektrika výťah

Drevovýroba

Montáž nábytku

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE