Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Veľký Dvor č. 12
937 01 Želiezovce

Riaditeľ: pplk. Ing. Ervín Janšík
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 

Telefón : +421 / 36 / 77 11 170

Fax : +421 / 36 / 77 11 148

E - mail : ustavzel@zvjs.sk

 

GPS: N 48° 02' 26,90"     E 18° 35' 42,70" Ústav na výkon trestu odňatia slobody
GPS: N 48° 09' 18,10"     E 18° 46' 03,90" ŠS ZVJS a OO Santovka
GPS: N 48° 22' 02,50"     E 20° 02' 44,90" OO Sabová

 
Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Osobne: vedúci sekretariátu riaditeľa ústavu
Poštou: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
E-mail: ustavzel@zvjs.sk

Riaditelia/náčelníci

kpt.   Štefan POLÁČEK 1952 - 1953
kpt.   Jozef FILIP 1953 - 1955
kpt.   Jozef BÁLENT 1955 - 1961
mjr. JUDr. Ján ZAŤKA 1962 - 1970
pplk.   Jozef BÁLENT 1970 - 1976
npor. JUDr. Alexander TÓTH 1977 - 1977
pplk. JUDr. Štefan MRÁZ 1977 - 1982
mjr. JUDr. Oto LOBODÁŠ 1983 - 1988
plk. JUDr. Jozef BRNA 1988 - 1998
plk. JUDr. Ladislav KISS 1998 - 2004
plk. Mgr. Vojtech GÁLIK 2004 - 2010
mjr. Mgr. Rastislav KOSTOLÁNI 2010 - 2015
pplk. Ing. Ervín JANŠÍK 2016 -

 

 

HISTÓRIA ÚSTAVU

         Ústav v Želiezovciach vznikol 18. decembra 1952. Zriadenie Nápravno-pracovného tábora v lokalite Želiezoviec bolo podmienené nedostatkom pracovných síl, hlavne v poľnohospodárskej oblasti. Ústav bol pôvodne dislokovaný na štyroch miestach. Základné oddelenie útvaru bolo na hospodárstve Karolína, kde sa nachádzali aj ubytovne príslušníkov. Jedno pobočné oddelenie vzniklo na hospodárstve Veľký Dvor a druhé v Nýrovciach. Toto oddelenie bolo vzhľadom na murované budovy v tom čase najmodernejšie. Štvrté oddelenie bolo v Belej pri Štúrove, kde boli umiestnení muži so zaradením do I. NVS. V spomenutých troch oddelenia ústavu sa zabezpečoval výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien, ktoré si odpykávali tresty za kriminálne a protištátne trestné činy. Už vtedy sa odsúdené zaraďovali na jednotlivé oddelenia diferencovane. Na oddelení Veľký Dvor boli umiestnené odsúdené za protištátnu trestnú činnosť, v Nýrovciach odsúdené za kriminálne trestné činy s dlhými trestami, na oddelení Karolína recidivistky. Odsúdené ženy pracovali v letnom období prevažne na štátnych majetkoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Stráženie zabezpečovali príslušníci a členovia závodnej stráže za mimoriadne ťažkých podmienok. Zaradenie príslušníkov na uvedené pracoviská trvalo nepretržite jeden až dva mesiace, dni pracovného pokoja nevynímajúc. Napriek takýmto ťažkým podmienkam výkonu služby si príslušníci plnili svoje povinnosti svedomito. V roku 1956 boli zrušené pobočky Karolína a Nýrovce a bol utvorený jeden základný útvar na Veľkom Dvore. V roku 1962 sa začala riešiť otázka náplne práce a pracovného času príslušníkov. Na Veľkom Dvore bol ako 1. v Československu zavedený voľný pohyb odsúdených. 

Pobočka Karolína Pobočka Nýrovce Pobočka Jarok

      V roku 1966 nastala v živote zariadenia významná zmena. Odsúdené ženy boli premiestnené a do ústavu boli zaradení muži na výkon trestu v I. NVS. Zo začiatku bolo ich pracovné zaradenie obdobné ako u žien, teda prevažne v poľnohospodárstve, postupne však boli zaraďovaní aj do stavebnej a priemyselnej výroby. V roku 1967 bola otvorená pobočka Jarok, ako experimentálne oddelenie pre výkon trestu odsúdených mužov za trestné činy spáchané z nedbanlivosti. Toto experimentálne oddelenie prvé svojho druhu v Československu bolo predchodcom dnešných otvorených a polootvorených oddelení. Napriek pozitívnym výsledkom bola pobočka Jarok v roku 1979 zrušená. Na prelome rokov 1967 – 1968 bola zrealizovaná výstavba chaty v peknom prírodnom prostredí malých kúpeľov v obci Santovka. Využívaná je na rôzne odborné školenia príslušníkov zboru, na zdokonaľovacie kurzy, porady a na detské rekreácie počas prázdninového obdobia.

      V priebehu rokov 1967 až 1970 bola vykonaná výstavba prvej ubytovne pre odsúdených, druhá ubytovňa pre odsúdených bola postavená v priebehu rokov 1984 až 1988. Ubytovanie odsúdených je v izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbách. Každý oddiel má svoju kultúrnu miestnosť s televízorom pripojeným na celoústavný videookruh. V jednej z ubytovní bol vytvorený uzavretý oddiel na výkon disciplinárnych trestov, ktorého súčasťou je aj oddiel s bezpečnostným režimom. Do oddielu s bezpečnostným režimom sú zaraďovaní odsúdení, ktorí svojím správaním negatívne pôsobia na iných odsúdených, ohrozujú bezpečnosť príslušníkov zboru a zamestnancov ústavu, pokúsili sa o útek z výkonu trestu, alebo sa naň pripravovali, alebo iným obzvlášť závažne hrubým spôsobom porušovali ústavný poriadok. V druhej ubytovni sa nachádza kinosála s kapacitou 120 miest.
 
       V roku 1971 bola daná do užívania administratívna budova. Ďalšie objekty ako zdravotnícke zariadenie, sklady a práčovňa boli dané do prevádzky v roku 1973. V súčasnosti má zdravotnícke zariadenie päť kvalitne technicky a personálne vybavených ambulancií – všeobecnú, stomatologickú, psychiatrickú, chirurgickú a internú pričom má aj ambulanciu pre príslušníkov, zamestnancov a dôchodcov, ktorí ukončili svoju službu v tunajšom ústave. V roku 1974 bola ukončená výstavba kuchyne a jedálne pre odsúdených a bola odovzdaná do užívania ubytovňa so zasadacou miestnosťou pre príslušníkov.
 
     Ústav bol postupne orientovaný na vytváranie podmienok pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny, čo sa stalo skutočnosťou od roku 1987.
 

SÚČASNOSŤ...

       Súčasná kapacita ústavu je 580 odsúdených mužov zaradených do stredného stupňa stráženia. Neustálymi rozsiahlymi investičnými akciami v sedemdesiatych, osemdesiatych ale aj v deväťdesiatych rokoch vznikli nové stavby : školské stredisko, hala na pracovné účely pre odsúdených a bolo zmodernizované tepelné a vodné hospodárstvo ústavu.

 

 
Ubytovňa "B" Ubytovňa "A"

       Na začiatku tisícročia boli v ústave uskutočnené mnohé významné zmeny, hlavne čo sa týka stavebných a rekonštrukčných prác. Na administratívnej budove sa uskutočnila výmena starých okien za nové plastové, rekonštrukcia kancelárií a ich zariadenia. Bola vykonaná aj renovácia priestorov a zariadenia kuchyne a jedálne pre príslušníkov a zamestnancov ústavu v administratívnej budove. K ústavu pribudol ďalší objekt, ktorý po celkovej rekonštrukcií slúži ako sociálno-prevádzková budova. V budove sa nachádza ubytovacia časť s novozriadenými izbami pre príslušníkov, zasadacia miestnosť, kancelárie, posilňovňa a rehabilitačné centrum so saunou. V súčasnosti má zdravotné stredisko dve kvalitne technicky a personálne vybavené ambulancie - všeobecnú a stomatologickú. V roku 1974 bola ukončená výstavba kuchyne a jedálne pre odsúdených a bola odovzdaná do užívania budova s veľkou zasadacou miestnosťou a šatňami pre príslušníkov.

Veľká zasadačka Administratívna budova

Sociálno - prevádzková budova

 

      V roku 2003 sa dokončili dve mimoriadne náročné stavebné akcie - oplotenie a vchod do ústavu, ktoré počas obdobia realizácie výstavby kládli vysoké nároky na službu príslušníkov pri zabezpečovaní bezpečnosti ústavu. Ukončením budovania nového oplotenia a odovzdaním do prevádzky nového vchodu do ústavu bola dosiahnutá vysoká úroveň bezpečnosti ústavu. V oblasti informatizácie ústavu bola v roku 2003 zrealizovaná prvá etapa budovania počítačovej siete, pričom sa neustále pokračuje v dopĺňaní a modernizácii výpočtovej techniky jednotlivých oddelení a skupín ústavu. Postupným budovaním, rozširovaním a zabezpečovaním nového technického vybavenia ústavu sú neustále zlepšované podmienky služobnej činnosti príslušníkov a zamestnancov ústavu, podmienky výkonu trestu odňatia slobody a pracovné možnosti pre odsúdených.

      V roku 2010 bol v ústave zrealizovaný projekt, ktorého cieľom bolo naplnenie intencií zákona NR SR č.475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov v oblasti zabezpečenia sociálnych a hygienických štandardov, ústav riešil predmetnú problematiku spracovaním projektu „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. Projekt riešil komplexnú rekonštrukciu tepelnej energetiky a zároveň inštaláciu solárneho systému v ústave. Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnejší spôsob zásobovania teplom pre potreby ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody. V rámci projektu bola realizovaná komplexná modernizácia tepelnej energetiky v ústave a zároveň inštalácia solárneho systému v rozsahu najmä:

 • Inštalácia 320 ks slnečných kolektorov
 • Výmena 2 ks pretlakových horákoch na kotloch
 • Inštalácia 2 ks rýchlovyvíjačov pary
 • Inštalácia 1 ks kondenzačného kotla

 

      Dlhodobá ekonomická udržateľnosť projektu spočíva najmä v úspore nákladov na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody, ktoré sú predpokladané v minimálnej výške 65 425 Eur za kalendárny rok. Uvedené úspory budú v ekonomickom vyjadrení z roka na rok rásť vďaka očakávanému rastu ceny zemného plynu. Je nutné zdôrazniť, že predkladaný projekt nie je určený na tvorbu zisku, čo vyplýva aj z povahy a inštitútu ústavu, ako žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Z ekonomického hľadiska je jedným z primárnych dlhodobých cieľov projektu zníženie nákladov na prevádzku a tým aj úspora verejných financií, keďže ústavy sú rozpočtovou organizáciou rezortu spravodlivosti. Realizácia projektu „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“ je pilotným programom v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblasti energetiky. Za možnosť realizácie a úspešné zvládnutie projektu patrí poďakovanie viacerým, ale najmä Nórskemu kráľovstvu, Islandu a Lichtenštajnsku, ktorí poskytli finančnú výpomoc SR a vytvorili základnú možnosť pre realizáciu tak náročných cieľov.

   

 

Školiace stredisko ZVJS so sídlom v Santovke

     Ústav prevádzkuje Školiace stredisko v Santovke, v peknom prírodnom prostredí malých kúpeľov, ktoré sa využíva na rozličné odborné školenia a porady a v letnom období slúži na rekreáciu detí príslušníkov Zboru.

   

Hlavná budova PC učebňa Ihrisko s chatkami

 

Zaobchádzanie s odsúdenými v ÚVTOS Želiezovce

       Základnou formou zaobchádzania s odsúdenými je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Odsúdení po príchode do tunajšieho ústavu sú ubytovaní na nástupnom oddiele. Na základe získaných poznatkov z nástupného oddielu sú zaraďovaní do výchovných kolektívov v rámci jednotlivých diferenciačných skupín. Pri zaraďovaní do diferenciačných skupín sa prihliada najmä na osobnostnú štruktúru odsúdeného, jeho intelektovú úroveň, vekové hľadisko ako aj charakter trestnej činnosti.

 

Terapeutická miestnosť Vychádzkový dvorec
 
Ústavná knižnica  

 

        Pedagógovia výchovných kolektívov v spolupráci s referentmi režimu a inými príslušníkmi ústavu vykonávajú 1x týždenne (v prípade potreby aj častejšie) komunitné stretnutia s odsúdenými. Na komunitných stretnutiach majú odsúdení možnosť aktívne sa zapojiť a spolupodieľať sa na riešení organizačných, vzťahových, pracovných, kultúrno-osvetových, sociálnych, režimových a iných problémov týkajúcich sa života na oddieli. Osobitné výchovné postupy sa v našich podmienkach vykonávajú najmä skupinovou formou práce s odsúdenými. Vo výchovných kolektívoch pracujú pedagógovia s odsúdenými v diskusných skupinách, v rámci ktorých riešia vzniknuté problémy presahujúce osobný rámec jednotlivca.

 

 

PC učebňa Drogovo čistá zóna

 

 

       V ústave sú realizované dva projekty a jeden kurz. Projekt „Drogovo čistej zóny“ je zameraný na primárnu prevenciu užívania drog a prípadného vzniku závislosti u odsúdených. Pre účely realizácie projektu boli v ústave vybraté vhodné priestory. Samotná ubytovňa odsúdených zaradených do tohto projektu prešla estetickou úpravou a kultúrna miestnosť bola vybavená novým zariadením zohľadňujúcim potreby projektu.

       Účelom realizácie projektu „Počítač - cesta k zamestnaniu“ je primárne zvýšenie konkurencieschopnosti odsúdených na trhu práce pri získavaní zamestnania v občianskom živote a sekundárne vytvoriť predpoklad zníženia možností páchania ďalšej trestnej činnosti v dôsledku neuplatnenia sa na trhu práce spôsobenej neustálym technickým rozvojom, ktorý sa prejavuje vo zvýšených nárokoch na prijímaného zamestnanca. Pre potreby projektu bola v školskom stredisku ústavu zriadená počítačová učebňa. Tento projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Rekvalifikačný kurz „Záhradník – ošetrovateľ zelene“ s celoslovenskou pôsobnosťou je zameraný na získanie odborných schopností v pestovaní a ošetrovaní zelene. Rekvalifikačné kurzy sú realizované v spolupráci so Vzdelávacím inštitútom COOP, a.s. MOJMÍROVCE.

       Oblasť sociálnej práce s odsúdenými je cieľovo zameriavaná na odstránenie, resp. zmiernenie sociálnych problémov počas výkonu trestu s perspektívou na obdobie po prepustení.

       Činnosť ústavného psychológa je zameriavaná hlavne na riešenie krízových stavov odsúdených a na metodickú pomoc pri využívaní osobitných výchovných postupov

      V rámci voľnočasových aktivít pracuje v ústave 12 záujmových krúžkov (výtvarný, stolnotenisový, šachový, krúžok rómskych piesní, propagačný, športovo-pohybový fitnes, akvaristický ...). V oblasti športových aktivít veľmi dobre pracujú športovo zamerané záujmové krúžky. K samovzdelávaniu a využitiu voľného času odsúdených slúži aj ústavná knižnica. V súčasnosti tvorí knižničný fond 8195 titulov kníh, audiokaziet, videokaziet a CD nosičov.

       V ústave je zriadená a materiálne vybavená väzenská kaplnka, kde je poskytovaná pravidelná duchovná služba. Katolícku duchovnú službu od marca 2008 poskytuje väzenský kaplán ústavu, ktorému k pestrostí ponúk veľkou mierou prispievajú aj členovia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby. Duchovná služba pre záujemcov z ďalších cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike je zabezpečovaná cez príslušného väzenského pastora.

      V pracovnej oblasti zaobchádzania je v spolupráci s inými oddeleniami zabezpečované zamestnávanie odsúdených. Odsúdení sú pracovne zaraďovaní najmä na pracoviská poľnohospodárskeho charakteru, ručné šitie obuvi, drevovýroby  a iné pracoviská. Pri zaraďovaní odsúdených sa prihliada najmä na ich bezpečnostnú,  zdravotnú, mentálnu a odbornú spôsobilosť výkonu prác.

 

Starostlivosť o príslušníkov a zamestnancov zboru

      Snahou vedenia ústavu nie je len zlepšovanie podmienok výkonu štátnej služby príslušníkov v ústave, ale aj zlepšovanie sociálnej situácie ich rodín. Z tohoto dôvodu bola zrealizovaná výstavba novej bytovej jednotky pre príslušníkov a ich rodiny, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 2003. Bytová jednotka sa nachádza v novovybudovanej časti Želiezoviec. K aktívnemu odpočinku príslušníkov a zamestnancov ústavu je určená posilňovňa, rehabilitačné stredisko so saunou (odovzdaná do užívania v roku 2009) a nové multifunkčné ihrisko (odovzdané do užívania v roku 2010). Jednou z hlavných priorít ústavu je aj neustále zabezpečovanie zvyšovania odbornej vzdelanosti príslušníkov ústavu, čo sa realizuje umožnením štúdia príslušníkom počas výkonu štátnej služby na Policajnej akadémii a v podpore príslušníkov pri diaľkovom štúdiu na rôznych vysokých školách.

      

Byty príslušníkov

Strediská vedľajšieho hospodárstva (VH) ÚVTOS Želiezovce a ich charakteristika

      V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach je pracovná činnosť súvisiaca s výrobou a s poskytovaním služieb zabezpečovaná v siedmich strediskách vedľajšieho hospodárstva. Z toho v piatich strediskách v Želiezovciach a dve strediská vykonávajú činnosť na Otvorenom oddelení Sabová. Priemerný počet odsúdených zaradených do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu za kalendárny rok denne predstavuje 350 – 370 osôb.

Stredisko VH 1 - Poľnohospodárske práce

Predmetom činnosti je poskytovanie prác na zmluvnom základe pre poľnohospodárske subjekty, najmä výkon jednoduchých nemechanizovaných manuálnych prác odsúdenými (okopávanie a odburiňovanie, zber plodín, práce vo vinohradoch a v ovocných sadoch, atď.). V uvedenom stredisku je priemerný počet odsúdených zaradených do práce denne 50 – 60 osôb.

Stredisko VH 2 - Vlastná poľnohospodárska výroba

Rastlinná výroba zaberá rozlohu 221,653 ha, z toho 218,131 ha ornej pôdy má ústav v prenájme od Slovenského pozemkového fondu (SPF) a 3,522 ha ornej pôdy v operatívnej správe. Dominuje pestovanie obilnín určených na zabezpečenie živočíšnej výroby jadrovými krmivami, pričom sa dosahujú výsledky porovnateľné s podnikmi z agrosektoru (hektárová úroda 5,5 až 6 t) a pre potreby Zboru sa zabezpečuje produkcia zeleniny podľa dopytu (napr. uhorky, zemiaky, cibuľa, mrkva, petržlen, kapusta, paradajky atď.). Priemerný počet pracujúcich odsúdených predstavuje 20 – 30 osôb denne.

Stredisko VH 3 - Poskytovanie služieb

Realizuje sa formou zmluvného výkonu prác sčasti vo vlastných priestoroch a objektoch (ručné šitie obuvi, skladanie obalov, skladanie komponentov kancelárskeho nábytku, triedenie druhotných surovín a iné príležitostné kompletovacie činnosti) a sčasti na vonkajších pracoviskách (pomocné stavebné, asanačné, výkopové a iné zemné práce, pomocné práce v lesnom hospodárstve a pod.). V rámci predmetného strediska je v priebehu roka zriadených 8 – 12 pracovísk, v ktorých pracuje celkom denne v priemere 220 - 240 odsúdených.

Stredisko VH 4 - Textilná výroba

Vykonáva sa šitie prevažne intendačných materiálov (uteráky, utierky, plachty) pre potreby ZVJS a posteľnej bielizne a jednoduchých výrobkov z POPH tkaniny a textilu (vrecia, vaky, tašky resp. zástavy a iné) aj mimo Zbor. Počet odsúdených zabezpečujúcich výrobu je 10 – 20 osôb.

Stredisko VH 5 - Drevovýroba

Zákazková stolárska výroba z drevotrieskových materiálov (kancelársky nábytok, obývacie steny, kuchynské linky atď.), v menšom rozsahu výrobky z reziva (záhradný nábytok, obklady, okná a pod.). Výroba sa realizuje s odsúdenými v počte 10 – 20 osôb denne.

Zákazková výroba vo VH 5 - Drevovýroba je maximálne flexibilná, dokáže uspokojiť takmer všetky požiadavky odberateľov. Nasledovné obrázky preto nemôžu vystihnúť celý sortiment vyrábaného tovaru a tvoria len ukážku z celkového portfólia výrobkov tohto strediska.

 

 

Otvorené oddelenie Sabová

      Začiatkom roka 1999 bolo k ústavu organizačne pričlenené Otvorené oddelenie Sabová. Kapacita oddelenia je 69 odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia.

OO Sabová - hlavná budova Hospodárske budovy

     Práca s odsúdenými je zameraná na rozvoj a udržanie pozitívnych vlastností osobnosti so snahou, aby sa dokázali po skončení výkonu trestu odňatia slobody riadne zaradiť do občianskeho života. Oddelenie má okrem rastlinnej aj živočíšnu výrobu so zameraním na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Zamestnávanie odsúdených je realizované na vedľajších hospodárstvach rastlinnej a živočíšnej výroby, vlastnom bitúnku ako aj na zmluvných pracoviskách v Rimavskej Sobote a jej okolí.

     Pre podporu rozvoja Otvoreného oddelenia Sabová sa ústav zameral aj na možnosť čerpania mimorozpočtových finančných prostriedkov, kde za podpory Environmentálneho fondu získal finančné prostriedky na projekt “Solárny systém na bitúnku v Otvorenom oddelení Sabová”, ktorého výsledkom je zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok a v neposlednej rade zníženie prevádzkových nákladov a úspora verejných financií. Solárny systém slúži na ohrev technologickej vody pre potreby bitúnku Otvoreného oddelenia Sabová.

     

OO Sabová: Stredisko VH 6 - Vlastná poľnohospodárska výroba

Rastlinná výroba zaberá výmeru 60,0295 ha, (z toho 3,0032 ha je v správe ústavu a 57,0263 ha sa prenajíma od SPF). Prevažne je zameraná na dopestovanie objemových krmovín (lucerna, kukurica na siláž, seno) pre všetky druhy chovaných zvierat.

Živočíšnu výrobu tvorí chov ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec. Ročná produkcia z chovu je zabezpečená v rozsahu cca 1400 ks ošípaných, 50 ks hovädzieho dobytka a 260 ks oviec. Dodávky pre potreby ZVJS predstavujú cca 145 ton bravčového mäsa a vnútorností, 40 ton hovädzieho mäsa a vnútorností a 10 ton baranieho mäsa a vnútorností.

Bitúnok - náplňou činnosti je porážanie zvierat chovaných v živočíšnej výrobe ústavu a porážanie zvierat aj mimo ústav (služby pre civilný sektor). V uvedenom stredisku vykonáva práce v priemere denne 10 – 20 odsúdených.

 
Bitúnok - budova Bitúnok - interiér

 OO Sabová: Stredisko VH 7 - Poskytovanie služieb

Obdoba činnosti stredísk č. 1 a 3 v Želiezovciach, bez rozdielu charakteru výkonu prác v nadväznosti na možnosti a menší počet odsúdených zaradených do práce v tomto stredisku. Priemerný počet odsúdených predstavuje 10 – 20 osôb zaradených do práce.

 

Informácie v jazyku národnostných menšín

 

BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Címe:                                      Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Levelezési cím:                      Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Jogi forma:                             Állami költségvetési szervezet

Létesítette:                            Szlovák köztársaság Igazságügyi minisztériuma által 2001 január 31.-én kiadott Létesítési okirat későbbi módosítások értelmében

Szervezési struktúra:             Szervezési és jogi osztály

                                               Személyzeti csoport

                                               Büntetés végrehajtási osztály

                                               Védelmi ostály

                                               Logisztikai ostály

                                               Pénzügyi ostály

                                               Munkáltatási, gyártási és értékesítési osztály

                                               Egézségügyi központ

                                                Információs és kommunikációs technológiák csoportja

                                               Preventív és biztonsági szolgálat

                                               Katolikus lelki szolgálat részleg

                                               Közbeszerzési részleg

                                               Szabópusztai Nyitott osztály

                                               Oktatási központ Szántó

A Zselízi Büntetés végrehajtási intézet a hatályán belül főleg:

 1. a szabadságvesztés büntetés végrehajtását biztosítja,
 2. az intézet biztonságát biztosítja,
 3. a büntetés végrehajtásban lévő elítéltek őrzését és felügyeletét biztosítja,
 4. a büntetés végrehajtásból megszökött és az intézeten kívüli munkahelyekről engedély nélkül eltávolodott elítéltek után biztosít közvetlen üldöztetést,
 5. a büntetés végrehajtásban lévő elítéltek penitenciáris gondozását biztosítja,
 6. az elítéltek munkáltatásával kapcsolatos tevékenységeket biztosítja,
 7. közrend betartását biztosítja az intézet közelében, ha ez a büntetés végrehajtás célja eléréséhez szükséges,
 8. 2010. évi 9 sz. törvény a panaszokról 2012. évi 289 sz. törvény módosított változata alapján panaszokat intéz, amelyek az intézet eljárását érintik,
 9. a Szlovák köztársaság területén biztosítja és végzi az elítéltek szállítását, a büntetés végrehajtás befejezése után pedig biztosítja a személyek átszállítását a bíróság által elrendelt gyógykezelésre, illetve javítóintézeti nevelésre,
 10. egészségügyi ellátást biztosít a hivatásos személyi állomány, polgári alkalmazottak, büntetés végrehajtásban lévő elítéltek, illetve más személyek számára,
 11. meghatározott mértékben betölti a büntetőjogi eljárásban eljáró hatóság szerepét,
 12. közreműködik a hivatásos személyi állomány és a testület objektumaiban a polgári alkalmazottak által elkövetett bűncselekmények feltárásában, tisztázza a büntetés végrehajtásban lévő elíteltek által elkövetett bűncselekményeket és feltárja ezek elkövetőit,
 13. a feladatai teljesítésénél együttműködik más állami szervezetekkel, településekkel, fegyveres erőkkel és testületekkel, illetve további szervezetekkel és személyekkel,
 14. együttműködik más államok büntetés végrehajtási szervek vezetőségeivel,
 15. az intézet feladatai teljesítéséhez szükséges nyilvántartásokat és statisztikákat vezet,
 16. betölti az állami szerv hatóság szerepét, valamint más feladatokat is teljesít a 2001. évi 4 sz. törvény, illetve más törvények és rendeletek alapján,
 17. a felhatalmazási körén belül megelőzéssel kapcsolódó feladatokat is teljesít.

 

Információk kibocsátása

Információk kibocsátását a Zselízi büntetés végrehajtási intézettől kérvényezni a 2000. évi 211 sz. törvény a szabad hozzáférésről az információkhoz és annak későbbi módosításai  szerint lehetséges. Más féle kérvényeket, javaslatokat, indítványozásokat és panaszokat az alábbi módszerekkel lehetséghes benyújtani az erre vonatkozó rendeletek által előírt alkalmasságok betartása mellett (pl. a 2010. évi 9 sz. törvény a panaszokról 2012. évi 289 sz. törvény módosításában).

 

A kérvény benyújtandó:

Írásban:                                  postázva az alábbi címre:

                                               Ústav na výkon trestu odňatia slobody

                                                Veľký Dvor č. 12

                                               937 01 Želiezovce

                                                személyes benyújtással az intézet iktató hivatalában

Szóban:                                  személyesen a szervezési és jogi osztályon munkanapokon 08,00 és 12,00 óra között

telefonon munkanapokon 08,00 és 15,00 óra között a 036/2832120, 036/2832121, 036/2832125 telefonszámokon

                                                        

Faxban:                                  036/7711939

elektronikus postával:          ustavzel@zvjs.sk

 

A kérvényezett információk kibocsátasának elutasító határozata ellen a határozat kézbesítését követően 15 napon belül lehetséges fellebezni. A fellebezést írásban vagy pedig szóban jegyzőkönyvbe feljegyezve lehet a Zselízi büntetés végrehajtási intézetnek benyújtani; faxszal benyújtott fellebezést három napon belül írásban vagy szóban jegyzőkönyvbe feljegyezve ki kell egészíteni.

 

A fellebezésnek a további alkalmasságokat kell tartalmaznia: fellebező nevét, vezetéknevét, cégnevét, címét, az eredeti kérvény azonosítását, valamint azt, mi ellen fellebez és mit javasol, dátumot és aláírást.

 

A börtönszolgálati és bíróságvédelmi testület benti előírasainak áttekintése a www.zvjs.sk weboldalon vagy a jogi és szervezési osztályon hozzáférhető.

Információk kibocsátásának árlistája

 

Az információk kibocsátása faxszal, telefonon és elektronikus postával díjmentes. Az információk kibocsátása levélben, másolat készítésével vagy adathordozóra másolása esetén a kérvényező az alábbi szolgáltatási díjat kötelező megtéríteni:

 

a) A4 méretű egyoldalú másolat                                        0,05 eur,

b) A3 méretű egyoldalú másolat                                         0,10 eur,

c) A4 méretű kétoldalú másolat                                          0,09 eur,

d) A3 méretű kétoldalú másolat                                          0,18 eur,

e) CD/DVD                                                                             0,40 eur,

f) A6 méretű boríték                                                            0,02 eur,

g) A5 méretű boríték                                                            0,04 eur,

h) A4 méretű boríték                                                           0,07 eur.

 

Az információ kézbesítésével kapcsolatos költségek az aktuális posta szolgálati árlista szerint vannak díjazva.

 

A kérvényző az információ kibocsátásaval kapcsolatos díjat megtérítheti:

utalvánnyal,

átutalással bankszámlára,

készpénzben a pénztárba.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kérvény minta

Kérvény

 

információk kibocsátására a 2000. évi 211 sz. törvény a szabad hozzáférésről az információkhoz és annak későbbi módosításai alapján.

 Kötelező személy (szervezet), a kérvény címzetje:

 Kötelező személy címe:

 Kérvényező neve, vezetékneve, cégneve:

 Kérvényező címe: (utca, házszám, település, irányítószám)*

 A kérvényezett információ kézbesítési módja:

 

Kérvényezett információk:

  

 

 

Dátum: ...........................................................................................

  

Kérvényező aláírása: ...........................................................................................