Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dončova 6
034 01 Ružomberok

Riaditeľ: plk. Mgr. Daniel Ševc
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok
Telefón: +421/44/432 40 35-6
Fax: +421/44/432 98 14
E-mail: ustavrk@zvjs.sk

GPS: N 49° 05' 01,21"     E 19° 17' 59,57"
 

Elektronická adresa podateľne: podatelna.rk@zvjs.sk

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o informácie a sťažností: info.rk@zvjs.sk
Formáty : doc, docx, rtf, txt , xls, xlsx, pdf, jpg, gif, bmp, tif, png, htm, html

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/44/432 40 35-6

Názov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Korešpondenčná adresa:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dončova 6
priečinok 62
034 01 Ružomberok

Úradné hodiny podateľne pre verejnosť:
pracovné dni od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Žiadosti o vyťaženie odsúdených (návšteva právneho zástupcu za účelom porady, úkony OČTK a pod.) je možné podávať prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom vyťaženia do 14:00 hod.

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

V roku 1932 bol odovzdaný do užívania celý justičný komplex, ktorého súčasťou bola aj terajšia RKbudova väznice. Bola určená pre samoväzbu a časť ciel sa vyčlenila aj na spoločný výkon trestu odňatia slobody. Väznica plnila svoje poslanie až do roku 1955, kedy bola zrušená. V roku 1968 sa rozhodlo v pôvodných objektoch väznice zriadiť ústav. Tento zámer sa zrealizoval v apríli 1972. Až do dokončenia ústavu v Martine tu boli umiestnení mladiství z prešovského ústavu.Od roku 1976 až do roku 1990 si v ústave odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do všetkých nápravnovýchovných skupín.

V júni 2003 sa ústav znovu reprofiloval z výkonu trestu na výkon väzby. Trojposchodová budova sa za krátky čas prebudovala na cely pre 306 obvinených, 50 odsúdených v tzv. úschove a 35 odsúdených na zabezpečenie prevádzky ústavu. Ďalšou reprofiláciou ústavu v roku 2007 došlo ku zmene typu ústavu na kombinovaný ústav. Zmena v štruktúre ústavu nastala v roku 2010, kedy k  31.1.2010 bol v našom ústave zrušený výkon väzby a ústav bol reprofilovaný na ústav na výkon trestu odňatia slobody, s kapacitou 375 odsúdených.

Voľný čas odsúdených je obohacovaný  pôsobením jednotlivých cirkví, ktoré okrem cirkevných obradov aktívne pôsobia v systéme etickej výchovy. Pastoračnú činnosť v ústave vykonávajú rímskokatolícka a evanjelická cirkev, Bratská jednota baptistov, náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi a Československá cirkev husitská. Od mája roku 2010 je v ústave obsadené funkčné miesto väzenského kaplána.  Odsúdení môžu využívať ústavnú knižnicu, ktorá má asi 7 600 titulov rozličných žánrov, vrátane náboženskej literatúry.

V súčasnej dobe sa ústavu darí zabezpečovať zamestnávanie odsúdených. Na 5 vonkajších a 3 vnútorných pracoviskách pracuje celkovo 85 odsúdených. Odsúdení pracujú  pre firmy ELKOP s.r.o. D. Kubín , Grenstave s.r.o. Ružomberok, PD Ludrová, SCAME s.r.o. D. Kubín,  Fa Vokel, Šurin, Belt Buckle a Prokion. 

 V súvislosti s uľahčením opätovného zaradenia odsúdených do pracovného procesu po skončení výkonu trestu  ústav spolupracuje so spoločnosťou EUROEDUKATION, s.r.o., kde za využitia finančných prostriedkov z euro fondov  je zabezpečované vzdelávanie odsúdených zamerané na kuchárske  kurzy,  jazykové kurzy a kurzy pre prácu s informačnými technológiami.   

   Zdravotnú starostlivosť príslušníkom, zamestnancom a odsúdeným poskytujú služobní a externí lekári a strední zdravotnícki pracovníci vo všeobecnej a v stomatologickej ambulancii ústavu. Odborné vyšetrenia vykonávajú zmluvní lekári v ústave alebo mimo neho na odborných a špecializovaných pracoviskách. Zdravotnícke zariadenie je vybavené štandardnými aj špeciálnymi lekárskymi prístrojmi.

Z príslušníkov má 18 % vysokoškolské a 82 % stredoškolské vzdelanie. V ústave počas posledných rokov došlo k výraznému omladeniu personálu, vekový priemer príslušníkov sa znížil na 38 r.  Príslušníkom a zamestnancom ústavu je k dispozícii rehabilitačné stredisko so saunou, masážnymi vaňami a s odpočívadlami. Na rozvoj fyzickej zdatnosti využívajú posilňovňu v ústave, plaváreň,  telocvičňu a futbalové ihrisko zmluvných partnerov. Poskytuje sa im aj kúpeľná liečba, liečebná a preventívna rehabilitácia a rekreácie v zariadeniach Zboru. Na rekreácie je využívaná aj budova bývalej železničnej stanice v Liptovských Vlaškách.

Po materiálnej a personálnej stránke ústav zabezpečuje Ústredný sklad ZVJS v Liptovskej Štiavnici.