Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Budovateľská 1
040 15 Košice-Šaca

 

Riaditeľ: pplk. Ing. Ján Lukáč
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, priečinok 28, 040 15 Košice-Šaca
IČO: 00738395
DIČ: 2020929592
IČ DPH: nie je platcom DPH
Telefón: +421/55/2832111
Fax: +421/55/2832901

Elektronická adresa podateľne: podatelna.sa@zvjs.sk
Elektronická adresa na podávanie žiadostí o informácie a sťažností: info.sa@zvjs.sk
Formáty: doc, docx, rtf, txt , xls, xlsx, pdf, jpg, gif, bmp, tif, png, htm, html

 

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Osobne: riaditeľ ústavu / zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/55/2832111

 

Názov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:   Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Korešpondenčná adresa:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Budovateľská 1
priečinok 28
040 15 Košice-Šaca

 

Úradné hodiny podateľne pre verejnosť:
pracovné dni od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Rozhovor medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje  v inej právnej veci (ďalej len „iná osoba“), sa môže uskutočniť v pracovných dňoch v čase medzi 08:00-11:00 hod. a 13:00-16:00 hod. Záujem uskutočniť návštevu za účelom poskytnutia právnej pomoci oznámi advokát alebo iná osoba riaditeľovi ústavu najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Ak advokát alebo iná osoba neoznámi návštevu odsúdeného vopred, návšteva sa uskutoční len v mimopracovnom čase odsúdeného, ktorý spadá do času vymedzeného na uskutočňovanie rozhovoru medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci.

 

Kapacita Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košice-Šaca: 809 miest

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav vznikol 1. júla 1969. Tvorilo ho šesť objektov bývalých ubytovní Hydrostavu Košice v blízkosti Východoslovenských železiarní. Vďaka umiestneniu v tesnej blízkosti VSŽ sa ústavu darilo riešiť počiatočné stavebné, ubytovacie a technické problémy vznikajúceho väzenského objektu. V roku 1977 bol rozšírený o štyri objekty. Rozšírili sa ubytovacie kapacity pre odsúdených, zriadil sa nástupný oddiel, školské stredisko, zdravotné stredisko.
V roku 1988 sa začala ďalšia etapa dostavby ústavu. Vybudoval sa nový kynologický priestor, v roku 1995 sa odovzdala do užívania trojpodlažná ubytovňa pre odsúdených a v roku 1998 administratívna budova. Celková kapacita ústavu je 809 miest pre odsúdených mužov zaradených do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Odsúdení sú ubytovaní na ubytovni, ktorú tvorí monoblok v tvare písmena U- rozdelený na 12 oddielov, kde sú pre nich k dispozícii 8 až 10-lôžkové izby. Na ubytovanie odsúdených tiež slúžia tri menšie samostatné budovy v areáli ústavu. Od roku 2012 je v ústave zriadený Úsek ochranných liečení zdravotníckeho zariadenia so zameraním na výkon súdom nariadeného ochranného sexuologického liečenia. Od roku 2017 sa tu vykonáva aj ochranné protialkoholické, protitoxikomanické liečenie a ochranné liečenie patologického hráčstva. Úsek ochranných liečení plní špecializované úlohy z oblasti liečby, diagnostiky, aj penologického výskumu. V rámci slovenského väzenstva sa jedná o unikátnu terapeutickú komunitu. 

Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa využívajú individuálne a skupinové formy práce, ktorých základom je komunitný systém. Špeciálne poslanie majú psychoterapeutické, socioterapeutické a poradenské skupiny, ktoré odborne vedú psychológovia, sociálni pracovníci a niektorí pedagógovia. Súčasťou penitenciárnej praxe je oddelenie disciplinárnych trestov, oddiel špecializovaného zaobchádzania a oddiel s bezpečnostným režimom.  V oblasti vzdelávania je odsúdeným v tunajšom ústave ponúkané vzdelávanie v spolupráci so Strednou odbornou školou Košice–Šaca v trojročnom externom učebnom odbore Mechanik opravár - stroje a zariadenia a v dvojročnom dennom učebnom odbore strojárska výroba určenom pre odsúdených, ktorí neúspešne ukončili základnú školu. Cieľom vzdelávacích programov je zaučenie v odbore strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Študenti majú možnosť počas štúdia absolvovať intenzívny zváračský kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 odtavujúcou sa elektródou a získať zváračský preukaz. Odsúdení s neukončenou základnom školou si môžu vo výkone trestu odňatia slobody doplniť základné vzdelanie. Okrem štúdia sa môžu zapojiť do vzdelávacieho programu pod názvom „Právo na každý deň“, ktorý je realizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci vlastných kapacít je odsúdeným ponúknuté vzdelávanie v jazykovom vzdelávacom kurze pre negramotných. Vo voľnom čase majú odsúdení možnosť na sebarealizáciu prostredníctvom záujmových oddielových alebo celoústavných krúžkov (modelársky, počítačový, žurnalistický, hudobný, výtvarný, akvaristický, futbalový, stolnotenisový, nohejbalový, športovo-kombinovaný, záhradkársky a i.), ktoré vychádzajú z podmienok a priestorových možností vytvorených v ústave a individuálnych predpokladov, záujmov a potrieb odsúdených. Na športovú činnosť im slúži priestor pred ubytovňami a ihriská na futbal, volejbal, nohejbal, basketbal, petang a crossfit v areáli ústavu. Prostredníctvom celoústavného žurnalistického krúžku je vydávaný vlastný časopis odsúdených pre odsúdených „LÚČ“, ktorý má vyše 25-ročnú tradíciu. V rámci neho sú odsúdení motivovaní k tomu, aby sa aktívne zapájali do procesu zaobchádzania s nimi, aby rozvíjali svoje literárne vlohy, vzdelanostný obzor, učili sa otvorenej kritike, konštruktívnej komunikácii a účelne využívali svoj voľný čas. Ústav disponuje knižnicou pre odsúdených s 8711 knižničnými jednotkami. Nachádzajú sa tu diela domácej i zahraničnej produkcie rôznych žánrov a z rôznych tematických oblastí, (odborná a populárno-náučná literatúra, beletria, politická, športová, zemepisná, náboženská, technická, jazykovedná, a ďalšie). Tak isto je k dispozícii aj kvalitná cudzojazyčná literatúra v nemeckom, anglickom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Pri knižnici je zriadená čitáreň, ktorú využívajú odsúdení na študovanie odbornej literatúry a oboznamovanie sa s právnymi predpismi.

Odsúdení pracujú na pracoviskách zriadených v ústave (šitie bielizne a odevov) a mimo ústavu (sezónne stavebné a poľnohospodárske práce, výlov rýb, výkopové práce a pod.). Časť odsúdených je zamestnaných vo vnútornej prevádzke ústavu. Priemerná zamestnanosť dosiahla v roku 2018 úroveň 53,23 %. Zdravotnú starostlivosť odsúdeným aj príslušníkom poskytujú všeobecní lekári, zubný lekár a odborný zdravotnícky personál. Pre chorých odsúdených sú k dispozícii 3 izby lôžkovej časti  zdravotníckeho zariadenia ústavu so 7 lôžkami. Duchovnú starostlivosť zabezpečuje rímskokatolícky kňaz, príslušník ZVJS. Ústav má zriadenú kaplnku zasvätenú sv. Vincentovi de Paul s kapacitou 60 miest. Duchovnú činnosť na pôde ústavu vyvíja aj Apoštolská cirkev, Devleskero Kher (Boží dom) Rómska kresťanská komunita, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Rímskokatolícka cirkev, Spoločenstvo Gideonitov a Cirkev adventistov siedmeho dňa.

O chod ústavu sa stará profesionálne školený personál príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Z príslušníkov vykonávajúcich štátnu službu má 52,3 % stredoškolské a 47,7 % vysokoškolské vzdelanie. Na prevenciu chorôb z povolania a udržiavanie ich fyzickej zdatnosti im slúži sauna, kanadská vaňa, priestranná telocvičňa, posilňovňa a spoločensko-relaxačný priestor. Ústav v roku 2001 zrekonštruoval dve bývalé administratívne budovy a kancelárske priestory prebudoval na byty. Príslušníkom a zamestnancom tak dal k dispozícii 16 trojizbových služobných bytov. Príslušníci ústavu sa intenzívne venujú mimopracovným aktivitám, predovšetkým športu. Príslušníci ústavu sa intenzívne venujú mimopracovným aktivitám, predovšetkým športu. V rámci Zboru dosiahli dobré výsledky v súťažiach bežcov, strelcov zo služobných zbraní a popredné umiestnenie v súťažiach psovodov. Ústav spolupracuje s ústavom v Sátoraljaújhelyi v Maďarsku.

 

CHARAKTERISTIKA MOŽNOSTÍ ZAMESTNÁVANIA ODSÚDENÝCH

 

Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typov:

Vonkajšie pracovisko s dohľadom
Vnútorné pracovisko s dohľadom
Vonkajšie pracovisko typu A, B, C
Odsúdení sa môžu zaradzovať na pracoviská typov:

Pracoviská mimo ústav

       strážené pracovisko
       nestrážené pracovisko s dozorom, dohľadom, voľným pohybom
V ústave sa zriaďujú pracoviská s

dozorom, dohľadom, voľným pohybom

Ústav bol pôvodne zriadený pre využitie pracovného potenciálu odsúdených vo Východoslovenských železiarňach. So zmenou spoločensko-ekonomických podmienok, ktorej dôsledkom bola privatizácia a celková zmena výrobnej a obchodnej stratégie železiarní, ústav musí pre odsúdených hľadať možnosti a vytvárať podmienky na zamestnávanie najmä vo svojom areáli. Po úpravách vznikol dostatok vhodných priestorov pre zabezpečovanie širokého sortimentu prác, služieb a jednoduchej výroby, vrátane potrebných manipulačných plôch. Celková plocha vyčlenená pre zamestnávanie a výrobu je viac ako 900 metrov štvorcových. Stručná charakteristika týchto priestorov je uvedená v tabuľke.

 

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

 

Objekt Druh miestností Počet miestností Výmera v m2 Možnosť využitia

Technológia

zariadenie

Súčasné využitie Charakter súčasného využitia Perspektíva využitia, voľné od
Výrobná hala

hala západ

nevykurovaná

1 202 jednoduchá výroba

elektrina

využívané zmluvné práce

voľné od 01.01.2020

 

hala východ

zateplená

1 404 priemyselná výroba

elektrina

voda

kanalizácia

využívané zmluvné práce

voľné od 01.01.2020

Ubytovňa A-B

CO kryt

suterén

výrobný priestor

1 293 jednoduchá výroba

elektrina

využívané zmluvné práce

voľné od 01.01.2020

 

suterén

sklady a kancelárie

4 40

sklady a kancelárie

elektrina

voľné    
Budova č. 2

podchod

výrobný priestor

1 68 jednoduchá výroba

elektrina

voľné    

 

 

Zamestnávanie odsúdených pre potreby zmluvných partnerov

V rámci činnosti vedľajšieho hospodárstva ústav ponúka záujemcom z radov širokej podnikateľskej verejnosti služby formou výkonu prác odsúdenými umiestnenými v ústave, a to buď vo vyššie  špecifikovaných vnútorných priestoroch, alebo na tzv. vonkajších pracoviskách mimo ústavu.

 

Podmienky výkonu prác vo VNÚTORNÝCH priestoroch ústavu

Výkon prác vo vnútorných priestoroch ústavu je možné realizovať za nasledujúcich podmienok:

Objednávateľ prác uzatvorí s ústavom zmluvu o výpožičke priestorov – objednávateľ prác neplatí nájomné za využívaný priestor, uhrádza len spotrebované energie.

Objednávateľ prác uzatvorí s ústavom zmluvu o zamestnávaní odsúdených – objednávateľ prác platí buď hodinovú sadzbu za prácu odsúdených, alebo jednotkovú sadzbu za úkony realizované odsúdenými. Objednávateľ prác neplatí žiadne ďalšie odvody alebo poistné za odsúdených.

Ústav zabezpečí na vlastné náklady:

  • dozor alebo dohľad na pracovisku prostredníctvom príslušníkov zboru,
  • stravovanie odsúdených.

Objednávateľ prác zabezpečí:

  • pracovný odev a osobné ochranné prostriedky,
  • dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a nad ochranou proti požiarom.

Minimálny počet odsúdených na pracovisku pre objednávateľa prác je desať (10) odsúdených.

 

Podmienky výkonu prác na VONKAJŠÍČH pracoviskách

Výkon prác na vonkajších pracoviskách je možné realizovať za nasledujúcich podmienok:

Objednávateľ prác uzatvorí s ústavom zmluvu o zamestnávaní odsúdených – objednávateľ prác platí buď hodinovú sadzbu za prácu odsúdených, alebo jednotkovú sadzbu za úkony realizované odsúdenými.

Objednávateľ prác neplatí žiadne ďalšie odvody alebo poistné za odsúdených.

Ústav zabezpečí na vlastné náklady:

  • dozor alebo dohľad na pracovisku prostredníctvom príslušníkov zboru,
  • stravovanie odsúdených.

Objednávateľ prác zabezpečí:

  • dopravu pre odsúdených a dohliadajúcich (dozorujúcich) príslušníkov zboru,
  • pracovný odev a osobné ochranné prostriedky,
  • dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a nad ochranou proti požiarom.

Minimálny počet odsúdených na pracovisku pre objednávateľa prác je desať (10) odsúdených.

 

Kontakt:

Telefón: +421/55/2832580

Zamestnávanie odsúdených pre potreby vlastnej výroby

Ústav má dlhodobú tradíciu v šití pracovných odevov a jednoduchej konfekcie. Stredisko vedľajšieho hospodárstva VH01 – Konfekčná dielňa je kompletne vybavené vlastnou technológiou. Ústav v rámci konfekčnej dielne ponúka výrobu širokej škály výrobkov z textilu od spodnej bielizne až po vrchné oblečenie za veľmi priaznivých cenových podmienok.

Medzi výrobky ústavu patria najmä: 

Prehľad výrobkov ponúkaných v stredisku vlastnej výroby

 

P.č.

Názov výrobku

1.

Kabát trojštvrťový zimný pre mužov

2.

Košeľa spodná zimná pre mužov – nátelník

3.

Kabát pre mužov

4.

Nohavice pre mužov

5.

Pracovná rovnošata – blúza

6.

Pracovná rovnošata – nohavice

7.

Spodky zimné

8.

Tepláková bunda

9.

Teplákové nohavice

10.

Pyžamová blúza

11.

Pyžamové nohavice

12.

Tričko s krátkym rukávom

13.

Čiapka – šiltovka

14.

Čiapka – ušianka

15.

Rukavice – palčiaky

16.

Reflexná vesta

17.

Zástera

18.

Obliečka na podhlavník

19.

Deka

20.

Obliečka na paplón, perinu, deku

21.

Obliečka na matrac

22.

Plachta posteľná

 

Ústav ani strediská vedľajšieho hospodárstva nie sú platcami DPH.
Kontakt:
Telefón: +421/55/2832580