Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dlhé Lúky 1
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

Riaditeľ: plk. Mgr. Marek KRESAN

Telefón: +421/33/2832 111, +421/33/2832104
Fax:       +421/33/2832 900, +421/33/2832901
E-mail:    sekretariathnp@zvjs.sk, ustavhnp@zvjs.sk

GPS: N 48° 35' 06,99"     E 17° 56' 73,85"

Informácie pre verejnosť možno poskytnúť v pracovných dňoch od 08:00 h do 15:00 h prostredníctvom sekretariátu riaditeľa ústavu .
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, priečinok 72, 918 65 Trnava 1

 

Styk odsúdeného s advokátom alebo inou osobou (§ 38 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 49 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov): Rozhovor medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci (ďalej len „iná osoba“) sa môže uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 15:00 h. Záujem uskutočniť návštevu odsúdeného vo veci poskytnutia právnej pomoci oznámi advokát alebo iná osoba riaditeľovi ústavu najneskôr do 10:00 h predchádzajúceho pracovného dňa. Ak advokát alebo iná osoba neoznámi návštevu odsúdeného vopred, táto sa uskutoční len v mimopracovnom čase odsúdeného v rámci vymedzeného  času na uskutočnenie rozhovoru medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou.

 

Premiestňovanie (§ 10 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení v  neskorších predpisov): Odsúdený môže podať písomnú žiadosť o premiestnenie na výkon trestu do iného ústavu riaditeľovi ústavu (žiadosť odsúdený podáva k rukám riaditeľa ústavu, v ktorom vykonáva trest odňatia slobody).O písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie do ústavu s rovnakým stupňom stráženia rozhoduje riaditeľ ústavu, do ktorého sa odsúdený žiada premiestniť. Ak žiadosť o premiestnenie bola zamietnutá, odsúdený môže opakovane požiadať o premiestnenie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia o zamietnutí žiadosti.

 

Číslo účtu, na ktoré je možné poukázať odsúdenému finančné prostriedky:

Číslo účtu ústavu v tvare IBAN: SK86 8180 0000 0070 0058 0780

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

VS: dátum narodenia alebo základné číslo odsúdeného

Správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko odsúdeného

 

 CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

           Ústav je situovaný na juhozápadnom okraji intravilánu mesta Trnavy, v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou na pozemku s rozlohou 48 500  m2. Celý areál ústavu sa nachádza na rovinatom území v teritóriu vymedzenom mestom Trnava na priemyselný rozvoj.  Ústav tvorí administratívno-hospodárska časť a monoblok  ubytovní pre odsúdených. Administratívno-hospodársku časť tvoria technické a prevádzkové priestory dopravných služieb, šatne pre príslušníkov a zamestnancov zboru, tranzitná ubytovňa pre príslušníkov zboru a zamestnancov zboru a tzv. veliteľská budova.  Monoblok ubytovní pre odsúdených je situovaný v stráženom, ženijno-technickým  zabezpečením ohraničenom priestore ústavu, čím sa začleňuje do kategórie tzv. uzavretých ústavov. Samotný objekt je riešený ako šesťpodlažný, resp. päťpodlažný skelet so štvorcovým pôdorysom s členením na osem dilatačných celkov.

Priestory monobloku sú určené k zabezpečeniu komplexného servisu súvisiaceho so zabezpečovaním výkonu trestu odňatia slobody a zaobchádzaním s odsúdenými. K dispozícii sú skladové priestory pre intendančné a ubytovacie služby, priestory údržby, pracoviská k zabezpečeniu  zamestnávania odsúdených, stravovací komplex, telocvičňa,  vychádzkový dvor so športoviskami, miestnosti pre uspokojovanie duchovných potrieb s kaplnkou, školské stredisko so štandardnými podmienkami pre vzdelávanie (má sedem vyučovacích tried), knižnica a ďalšie priestory pre voľno-časové aktivity.

Ubytovňa pre odsúdených sa skladá z 23 oddielov, v ktorých sú umiestnení odsúdení.  V rámci vnútornej diferenciácie boli odsúdení boli umiestnení v rámci 23 oddielov nasledovne:

  • 16 oddielov s diferenciačnou skupinou „B“,
  • jeden oddiel s diferenciačnou skupinou „C“ ,
  • šesť špecializovaných oddielov (uzavretý oddiel - výkon  disciplinárnych trestov, nástupný oddiel kde sú odsúdení poučení o svojich právach a povinnostiach,  oddiel s bezpečnostným režimom, oddiel špecializovaného zaobchádzania, ktorý pozostáva z 2 oddielov špecializovaného zaobchádzania pre odsúdených s poruchami osobnosti a adaptačnými problémami a 1 oddielu pre odsúdených, ktorí majú nariadené ochranné liečenie závislostí).

 

   Odsúdení sú na oddieloch umiesťovaní do izieb, pričom  ich počet predstavuje od troch do deväť izieb na jeden oddiel. Okrem izieb majú odsúdení v rámci oddielu k dispozícii od budíčka do večierky kultúrnu miestnosť, športovú miestnosť, sušiareň, hospodárku miestnosť, miestnosť určenú na fajčenie a miestnosť určenú na činnosť samosprávy. Na chodbách oddielov sa nachádzajú  spravidla  dva telefónne automaty. V súčasnosti je Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou s 1443  ubytovacími miestami pre odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia,  ústavom na výkon trestu odňatia slobody s najväčšou ubytovacou kapacitou v Slovenskej republike.

 

Tabuľka č.1

Vývoj počtov odsúdených od roku 1998  po rekodifikáciu trestnoprávnych kódexov v roku 2005

Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Priemerný počet odsúdených

699

541

655

788

852

1001

1265

1214

 

Tabuľka č. 2

Vývoj počtov odsúdených od ROKU 2011 po súčasnosť

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Priemerný počet odsúdených

1451

1357

1385

1385

1310

1403

1359

1281

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

 

  

Zaobchádzanie s odsúdenými je zamerané na plnenie úloh zabezpečujúcich výkon trestu odsúdených mužov, v súlade  zo zákonom č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (ďalej len „Poriadok“), Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 a príslušných interných noriem. Ústav venuje pozornosť dôslednému zabezpečovaniu sociálnych práv odsúdených stanovených všeobecno-záväznými právnymi predpismi, podmienkam umožňujúcim plnenie účelu výkonu trestu, ako aj plneniu odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len „CPT“) a úloh uložených vládou Slovenskej republiky a nadriadenými orgánmi na plnenie odporúčaní CPT, uplatňovaniu zásad vnútornej diferenciácie odsúdených, udržiavaniu disciplíny a poriadku, ako aj vytváraniu vhodných podmienok zaobchádzania s odsúdenými. Individuálne formy zaobchádzania boli základnou formou realizácie procesu zaobchádzania s odsúdenými zabezpečujúcou adresnosť, konkrétnosť a aktuálnosť nie len pri riešení problémov spojených s procesom zaobchádzania, ale v celom procese zaobchádzania, pričom zabezpečovali  aj určitý stupeň intimity (vytvorenie pocitu bezpečnosti prostredia), čo viedlo k lepšiemu poznaniu odsúdeného a následne aj k voľbe efektívnych metód a foriem  zaobchádzania. Prehľad individuálnych foriem zaobchádzania je uvedený v tabuľke č. 3.

 

Tabuľka č. 3

Individuálne formy zaobchádzania     

2017

2018

Individuálny pohovor zameraný na plnenie programu zaobchádzania

6606

6605

Individuálny pohovor zameraný na riešenie žiadosti

7505

7531

Individuálny pohovor zameraný na riešenie sťažností

25

16

Individuálny pohovor zameraný na disciplinárne konanie

2295

2078

Diagnostický pohovor

1826

1875

Individuálne poradenstvo

1021

857

Individuálna terapia

11

21

Iná individuálna aktivita

11762

9457

Individuálny pohovor zameraný na blízke ciele plnenia PZ

1144

1046

Záznam pedagóga o plnení čiastkových cieľov z programu zaobchádzania

3564

3475

 

SPOLU:

 

35759

 

32961

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Vzdelávanie odsúdených je jedným z prostriedkov zaobchádzania s odsúdenými. Vzdelávanie odsúdených sa uskutočňuje v priestoroch školského strediska, ktoré je vybavené siedmimi učebňami, vrátane počítačovej učebne. Ústav  zabezpečuje  vzdelávanie odsúdených v zmysle § 32 zákona,  ako aj § 44 Poriadku  a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozkazom generálneho riaditeľa  č. 7/2009 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených. Jednou z možností efektívneho využitia času odsúdených s cieľom získania úplného stredného všeobecného vzdelania (vyššieho sekundárneho vzdelania) počas ich pobytu vo výkone trestu odňatia slobody v tunajšom ústave je aj štúdium odsúdených na Arcibiskupskom gymnáziu P. Jantauscha v Trnave. Ďalšou možnosťou je štúdium odsúdených na stredných odborných školách v učebných odboroch (sekundárne vzdelanie) a to aktuálne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave v učebných odboroch kuchár a stolár.  Okrem vyššie uvedeného vzdelávania ústav organizuje pre odsúdených vzdelávacie kurzy a vzdelávacie programy v oblasti všeobecnovzdelávacej, náuky o spoločnosti, legislatívy a občianskeho vzdelávania. Odsúdení zaradení do vzdelávacieho procesu využívajú učebnice, pomôcky a audiovizuálnu techniku, ktorú poskytli Arcibiskupské gymnázium P. Jantauscha v Trnave a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave. K vykonávaniu skupinových foriem práce s odsúdenými je k dispozícii terapeutická miestnosť. Pri zabezpečovaní vzdelávania ústav aktívne spolupracuje aj s organizáciami tretieho sektora. Každoročne v mesiacoch marec až máj a október až december za účasti 30 odsúdených realizuje osvetovo-vzdelávací program „Právo na každý deň“. Ďalej sa v ústave podľa prejaveného záujmu zo strany odsúdených realizujú jazykové kurzy pre cudzincov, kurzy cudzích jazykov a vzdelávanie negramotných.   

  

Kultúrno-osvetová činnosť sa v ústave realizuje jednak formou besied, prednášok v kolektívoch odsúdených, ako aj celoústavnou formou. Osvetová činnosť je zameraná na celospoločenské problémy (zdravotná osveta – alkohol a protialkoholická prevencia, drogy a prevencia drogových závislostí, AIDS – získaná porucha imunity, právna osveta atď.). K celkovému zvyšovaniu všeobecného vzdelania a kultúrnej úrovne odsúdených napomáha aj väzenská knižnica odsúdených, ktorá je dostatočne vybavená. Obsahuje 4849 knižných titulov krásnej literatúry, 842 titulov odbornej literatúry, 652 cudzojazyčnej a 633 náboženskej literatúry a iné, v celkovom počte 7365 knižných titulov. Zároveň sa v ústave za aktívnej účasti odsúdených  vydáva ústavný časopis „Dialóg.“ Súčasťou knižnice je aj čitáreň väzenskej knižnice, kde sú odsúdeným sprístupnené všetky všeobecne záväzné právne predpisy. Duchovnú službu odsúdeným v ústave poskytuje väzenský kaplán a zástupcovia jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. V ústave aktívne pôsobí Rímsko-katolícka cirkev  a  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, priestor na poskytovanie duchovnej služby majú zo strany ústavu vytvorené aj ostatné cirkvi. Rímsko-katolícka cirkev využíva pre svoje služby ústavnú kaplnku M. M. Kolbeho, ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti majú vyčlenenú miestnosť na školskom stredisku.

  

Záujmová činnosť odsúdených sa v ústave vykonáva formou záujmových krúžkov a individuálnou záujmovou činnosťou odsúdených. V ústave sú zriadené záujmové krúžky s celoústavnou pôsobnosťou, tzv. centrálne krúžky, ktoré sú zamerané na cudzojazyčnú konverzáciu, vydávanie ústavného časopisu „Dialóg“  a záujmové krúžky zriadené v jednotlivých výchovných kolektívoch, tzv. oddielové krúžky, ktoré môžeme podľa obsahového zamerania rozdeliť na športové, technické, chovateľské a záhradkárske. U odsúdených je v rámci záujmovej činnosti veľmi obľúbená športová činnosť. Na jej realizáciu má ústav vytvorené veľmi priaznivé podmienky. Odsúdení môžu na športovú činnosť vo výchovných kolektívoch využívať viacúčelové miestnosti vybavené športovým náradím na cvičenie, ako hrazda, ribstol a stolnotenisový stôl... Okrem toho môžu k športovej činnosti v letných mesiacoch využívať ihrisko s umelým trávnikom a viacúčelové ihrisko s asfalt-betónovým povrchom určeným na mini futbal, nohejbal, volejbal či basketbal, ktoré sa nachádzajú na vychádzkovom dvorci. K dispozícii majú aj telocvičňu. V rámci športovej činnosti sa organizujú pre odsúdených športové aktivity celoústavného charakteru, ako futbalové, nohejbalové, stolnotenisové a šachové turnaje. Na výstavu prác odsúdených, ktoré boli zhotovené v rámci individuálnej záujmovej činnosti, v ústave slúži ústavná galéria, ktorá sa nachádza v priestoroch školského strediska.

               

Voľnočasové aktivity v roku  2018       

Krúžky:

v roku 2018 bolo evidovaných na oddieloch30 krúžkov

Prednášky  a besedy:

za rok 2018 sa realizovalo celkom 190 stretnutí

Športové súťaže :

za rok 2018 prebehlo 99 športových stretnutí

 

 

 

Zamestnávanie odsúdených je jednou z hlavných úloh a prioritou je aj zabezpečovanie pracovných príležitostí pre odsúdených, ako jednej z osobitných foriem resocializácie.

            Zamestnávanie odsúdených sa v ústave realizuje prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva a to formou vlastnej výroby a taktiež poskytovaním prác a služieb pre objednávateľov prác a to pre fyzické ako aj právnické osoby. Ústav ma zriadené štyri strediská vedľajšieho hospodárstva, cez ktoré zaraďuje odsúdených do práce. Väčšina odsúdených je pracovne zaradených na pracoviskách v ústave. Zvyšok odsúdených je zaradených na pracoviskách s dohľadom alebo voľným pohybom mimo ústavu.  Podľa systému výkonu služby má ústav zriadené nestrážené pracoviská s dohľadom mimo ústavu, nestrážené pracoviská s voľným pohybom mimo ústavu a strážené pracovisko mimo ústavu. V ústave sú zriadené pracoviská s dohľadom a s voľným pohybom. Pracoviská mimo ústavu s dohľadom sú situované v blízkej lokalite ústavu a pracoviská mimo ústavu s dohľadom ústav zabezpečuje nielen v blízkom okolí ústavu, ale aj v iných regiónoch západoslovenského kraja. Odsúdení vykonávajú pomocné práce v automobilovom priemysle, v odpadovom hospodárstve, v strojárstve, v poľnohospodárstve a v polygrafickom, elektrotechnickom a v drevospracujúcom priemysle.

            Ústav má zriadené dve strediská s vlastnou výrobou. Na stredisku výroby betonárskych produktov – VH Dlažba ústav vyrába zámkovú dlažbu a rôzne druhy betonárskych výrobkov. Druhé stredisko s vlastnou výrobou je Stredisko poľnohospodárskej výroby vedľajšieho hospodárstva – VH –POĽNO. V roku 2008 bol na pozemkoch ústavu vysadený ovocný sad. Na uvedenom stredisku sa na pozemkoch ústavu pestuje zelenina a ovocie. Cez zvyšné dve strediská sa odsúdení zmluvne poskytujú na pomocné práce a služby pre objednávateľov prác.

 

V rámci väzenstva v Slovenskej republike ústav dlhodobo zamestnáva najväčší počet odsúdených:

 

Tabuľka č. 4  

Priemerné počty zaradených odsúdených v rokoch 2012 –2018

Ukazovateľ - Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Priem. Stav ods.

1432

1366

1339

1297

1286

1378

1321

Zaradení VH

645

688

596

636

686

693

713

Zaradení VP

85

83

83

81

83

83

84

Zaradených spolu

730

771

679

717

769

776

797

Zaraditeľných

1009

980

905

902

919

976

923

Percento

72,35

78,67

75,03

79,49

83,68

79,51

86,35

 

 

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná klientom ústavu prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia, zabezpečujúceho liečebno-preventívnu starostlivosť o zverené osoby. Poskytuje akútnu zdravotnú, dispenzárnu a preventívnu starostlivosť v troch všeobecných ambulanciách s prípravovňou, v internej, stomatologickej ambulancii a v psychiatrickej ambulancii. V rámci úseku ochranných liečení sa liečia odsúdení  v špecializovanom oddiele, ktorí majú súdom nariadené ambulantné alebo ústavné protialkoholické ochranné liečenie, protitoxikomanické ochranné liečenie, ochranné liečenie patologického hráčstva, alebo ich kombináciu a sú zaradení do minimálneho stupňa stráženia. Zdravotnícke zariadenie  je vybavené štvorlôžkovými a päťlôžkovými izbami pre odsúdených, miestnosťami pre psychológov, špeciálneho pedagóga, pracovnú terapiu, športovou a kultúrnou miestnosťou. Kapacita súdom nariadenej liečby je 46 lôžok a liečba samotná má pevne stanovený režim s komunitným systémom práce.  Cieľom liečby je dosiahnutie motivácie k trvalej abstinencii a zabránenie recidívy ďalšieho užívania psychoaktívnych látok. Úspešná liečba môže zároveň významne spolupôsobiť aj pri výraznom znížení recidívy v páchaní trestnej činnosti. 

  

„Šanca na návrat“

V ústave aktuálne nie je zriadený výstupný oddiel ako samostatná, stavebno-ubytovacia jednotka. Napriek tomu sú so  skupinou odsúdených s blížiacim sa koncom trestu sú vykonávané aktivity zamerané na prípravu odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života v rámci národného projektu „Šanca na návrat.“ Od 01.10.2018 bolo k 25.3.2019 do projektu „Šanca na návrat“ v tunajšom ústave zaradených 79 odsúdených, pričom v rámci svojho fungovania boli realizované prednášky zamerané na postpenitenciárnu pomoc mediačných a probačných úradníkov, pracovníkov Charitatívnej pomoci Slovenska, pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a asociácie supervízorov a sociálnych poradcov anonymných alkoholikov ako prevencia  závislostí. Taktiež boli realizované besedy a poučenia zamerané  na vybavovanie dokladov, finančnej gramotnosti, výstupné a informačno-poradenské pohovory zamerané na problematiku bývania, zamestnania, písanie  životopisu a žiadosti. Využívané boli  individuálne, aj skupinové formy práce. 

   

 

HISTÓRIA ÚSTAVU

        Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou  bol daný do užívania dňa 3. novembra 1988  Rozkazom ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 7/1988 zo dňa 15. augusta 1988 Nápravnovýchovný ústav pre odsúdené ženy zaradené do I., II. a III. nápravnovýchovnej skupiny (v tej dobe ekvivalent súčasného minimálneho, stredného a maximálneho stupňa stráženia) a pre mladistvé ženy so sídlom v Trnave.

Zadanie projektu pre výstavbu ústavu bolo zamerané na vytvorenie vhodných a moderných podmienok pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien, pričom pri jeho územnom umiestnení zohrali dôležitú úlohu možnosti vytvorenia  pracovného zaradenia odsúdených žien.

Na území Slovenska po skončení II. svetovej vojny odsúdené ženy vykonávali trest odňatia slobody postupne na troch miestach a to v Želiezovciach, v Bratislave - Petržalke a napokon v Bratislave - Mlynskej doline. Vo všetkých troch prípadoch sa výkon trestu odňatia slobody realizoval v nevyhovujúcich  materiálno-technických a priestorových podmienkach. Správa  Zboru nápravnej výchovy (v súčasnosti Generálne riaditeľstvo Zboru  väzenskej a justičnej stráže) musela túto nepriaznivú situáciu  riešiť. Problém sa napokon podarilo vyriešiť a Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trnave dňa 9. júna 1977  súhlasil s výstavbou Útvaru Zboru nápravnej výchovy pre odsúdené ženy v Trnave s predpokladanou kapacitou 910 miest, ktorý mal nahradiť vtedajší Útvar Zboru nápravnej výchovy Bratislava - Mlynská dolina.

 

Vláda Slovenskej  socialistickej republiky svojím uznesením č. 90 zo dňa 14. decembra 1977 rozhodla o začiatku výstavby ústavu.  Na výstavbu nového väzenského zariadenia bola určená  parcela pri potoku Parná, ktorá sa   v tom čase nachádzala  v katastrálnom území mesta Trnava za priemyselnou zónou  vtedajších národných podnikov Skloplast Trnava a Trnavské automobilové závody s  dostatočnými kapacitami pre  vytvorenie pracovných miest pre odsúdené ženy. Dnes ústav patrí do katastrálneho územia obce Hrnčiarovce nad Parnou. So stavebnými prácami sa začalo v októbri 1982  a celý komplex bol dokončený až v júli 1988.

 

Z historického hľadiska, v súvislosti s lokalizáciou ústavu a pozemkom, na ktorom bol ústav vybudovaný, je potrebné pripomenúť, že sa jedná o katastrálne územie, kde sa  26. decembra 1704 odohrala jedna z  najvýznamnejších historických udalostí v dejinách  obce Hrnčiarovce nad Parnou a to tzv. Trnavská (alebo Vianočná) bitka.  Vtedy sa na poliach na brehu potoka Parná stretli povstalecké oddiely Františka II. Rákociho a cisárske  vojská v tzv. Trnavskej (alebo Vianočnej) bitke. Rákociho povstanie bolo najväčším  povstaním  proti cisárskej dynastii  Habsburgovcov v dejinách Uhorska za zlepšenie životných podmienok. Na bojovom poli pri Hrnčiarovciach nad Parnou za Františka II. Rákociho bojovalo 12 000  jazdcov a 7800  pešiakov. Bola to len polovica jeho vojska, lebo zvyšná časť obliehala pevnosť v Leopoldove, ktorá je mimochodom dnes takisto väzenským zariadením. Na ich pamiatku boli pri ceste z Trnavy do Hrnčiaroviec postavené tri drevené kríže. O sto rokov neskôr (v roku 1806)  tu bol postavený kamenný kríž a posadené dva stromy – jaseň a dub.

     Politické a spoločenské zmeny, ktoré sa začali 19. novembra 1989 v bývalom Československu a s tým súvisiace rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. decembra 1989, publikovanom v čiastke 33/1989 Zbierky  zákonov Československej socialistickej republiky, ale najmä novovymenovaného prezidenta o amnestii z  1. januára 1990, publikovanom v čiastke 1/1990 Zbierky zákonov Československej socialistickej republiky zásadne ovplyvnili ďalší vývin ústavu v nasledujúcom období. Z 960 odsúdených žien bolo amnestovaných  814  a následne prepustených na  slobodu. V ústave zostalo len 146 odsúdených žien s trestno-právnymi   charakteristikami, ktoré neumožnili ich prepustenie ani na základe kritérií takmer neobmedzenej amnestie. V tom čase sa v ústave nachádzalo aj 22 odsúdených mužov, ktorí zabezpečovali prevádzku ústavu. Po amnestii zostalo v ústave 16 odsúdených mužov. Väzenstvo v tom čase  zasiahla vlna nepokojov. Vzniknutá anarchia vo väzenských zariadeniach viedla k destabilizácii a oslabeniu bezpečnosti a následne vyvrcholila podpálením leopoldovskej pevnosti. Strata ubytovacích kapacít viedla v marci 1991 k zmene profilácie trnavského ústavu. Odsúdené ženy boli umiestnené v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody po celom Slovensku až do vybudovania nového Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdené ženy v Nitre – Chrenovej. Odsúdené ženy postupne nahradili odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny (v tej dobe ekvivalent súčasného stredného stupňa stráženia). Využitie ubytovacej kapacity ústavu sa ustálilo na cca 35 %, tzn. asi na počte 300 odsúdených.

       Z hľadiska histórie vzniku ústavu treba ešte uviesť niekoľko faktov, ktoré ovplyvnili jeho ďalší vývin. Na základe referenda občanov o odčlenení Hrnčiaroviec nad Parnou od mesta Trnava sa takmer po 23 rokoch opätovne obec stala samostatnou a keďže ústav je lokalizovaný v jej intraviláne, od 1. marca 1994 sa zmenilo sídlo jeho dislokácie na Hrnčiarovce nad Parnou. Dňa 1. apríla 1996 bolo organizačnou zmenou z Ústavu na výkon väzby v Bratislave prevedené ústavu Otvorené a polootvorené oddelenie pre I. nápravnovýchovnú skupinu pri Nápravnovýchovnom ústave Hrnčiarovce nad Parnou so sídlom v Žabom majeri  s kapacitou 159 odsúdených, ktoré bolo v roku 2006 zmenené na otvorené oddelenie. Organizačnou zmenou bolo 3. novembra 2008 Otvorené oddelenie so sídlom v Žabom majeri  zrušené a dňom 1. apríla 2010 bolo zriadené Otvorené oddelenie pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody  v Hrnčiarovciach nad Parnou  s kapacitou 40 odsúdených. Organizačnou zmenou bolo Otvorené oddelenie pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou k 30. júnu 2015 zrušené.

Súčasný názov „Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou“ je v platnosti od roku 2001, kedy nastali zmeny v označovaní zložiek Zboru väzenskej a justičnej   stráže. Proces humanizácie a demokratizácie väzenstva bol zavŕšený v rokoch 2005  a  2006 rekodifikáciou trestno-právnych kódexov a s nimi súvisiacich všeobecno-záväzných právnych predpisov pre oblasť obmedzenia osobnej slobody. Prijatím týchto právnych  noriem sa zmenili niektoré aspekty filozofie inštitútu   zaobchádzania s odsúdenými a zmenila sa aj vonkajšia a vnútorná diferenciácia výkonu trestu. Pre ústav to v rámci vnútornej diferenciácie znamenalo  zriadenie špecializovaných oddielov – nástupného oddielu,  uzavretého oddielu (výkon disciplinárnych trestov), oddielu   s bezpečnostným režimom (predtým oddelenie s osobitným dohľadom), oddielov špecializovaného zaobchádzania  (pre odsúdených s duševným ochorením, s problémami   s  adaptáciou na podmienky výkonu trestu, pre  odsúdených, ktorým súd uložil ochranné liečenie a  pre odsúdených, ktorí sa rozhodli absolvovať dobrovoľné  protialkoholické a protitoxikomanické liečenie). V zmysle vonkajšej diferenciácie bol ústav začlenený do  kategórie ústavov s výkonom trestu odňatia slobody odsúdených mužov s minimálnym stupňom stráženia.

 

V súčasnosti sa na plnení úloh ústavu podieľa spolu 293 príslušníkov zboru a 43 zamestnancov zboru.  

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONE