Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dukelská štvrť 941/10
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľ: plk. Mgr. Dušan Bartoš
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Telefón: +421/42/2832 111
Fax: +421/42/2832 900
E-mail: ustavdca@zvjs.sk

GPS: N 48° 58' 22,40"     E 18° 11' 22,20" a

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/42/2832 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
E-mail: ustavdca@zvjs.sk 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnici nad Váhom (ďalej len „ústav“) bol zriadený v zmysle rozkazu ministra spravodlivosti SSR pre úsek väzenstva  č. 24/1971  SSR podľa § 3 ods. 1 a § 61 ods. 1 zákona 84/1969 Zb. o výkone trestu odňatia slobody dňa 1. októbra 1971 ako nápravnovýchovný ústav pre II. nápravnovýchovnú skupinu (ďalej len NVS). Areál, v ktorom sa  nachádza ústav, bol pôvodne majetkom štátneho zbrojárskeho podniku – ZŤS Dubnica nad Váhom. Celý komplex prízemných budov bol využívaný počas 2. svetovej vojny (1939 – 1945) na rôzne účely a po jej skončení tieto priestory slúžili ako ubytovne pre pracujúcich v strojárskom priemysle. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do druhej nápravnovýchovnej skupiny (II.NVS).

 

V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie. V roku 2004 ústav do majetku prevzal bezodplatne od Krajského úradu v Trenčíne tri bývalé nemocničné budovy, ktoré sa nachádzali v susedstve ústavu. V roku 2016 dochádza k poslednej rozsiahlejšej rekonštrukcii objektov ústavu a jeho oplotenia, pričom v roku 2018 ukončením stavebnej činnosti boli do objektovej sústavy ústavu začlenené dve nové dvojpodlažné budovy.
Od vzniku ústavu, t. j. od 1.10.1971, vykonávali v zariadení trest odňatia slobody odsúdení muži
zaradení do II. NVS (stredný stupeň stráženia). V súlade s platnou legislatívou bolo v ústave umiestnených priemerne 1100 odsúdených (do konca 80-tych rokov 20. storočia), pričom z toho približne 200 odsúdených vykonávalo trest odňatia slobody v ÚZNV Trenčín. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia dochádza k zmenám v slovenskom väzenstve. Od roku 1993 ústav postupne začal zabezpečovať výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do I. NVS (minimálny stupeň stráženia).

V súčasnosti tvorí ústav šesť ubytovacích objektov s možnosťami umiestnenia odsúdených v izbách s kapacitou od 2 až do 19 lôžok pri celkovej kapacite 704 odsúdených. Na výkon disciplinárnych trestov je určený uzavretý oddiel, ktorý tvoria 4 cely s 9 lôžkami. Súčasťou uzavretého oddielu je i kompenzačná miestnosť. V ústave je zriadený oddiel s bezpečnostným režimom, ktorý tvorí 5 ciel s 10 lôžkami a oddiel špecializovaného zaobchádzania, ktorý tvorí 8 izieb s celkovou kapacitou 16 lôžok. V ubytovacích priestoroch sú zriadené priestory na kultúrne a spoločenské aktivity odsúdených, na športovú činnosť majú k dispozícii viacúčelové ihrisko a ďalšie vymedzené priestory. V ústave je zriadená ústavná predajňa pre odsúdených, kde si odsúdení môžu zakúpiť potraviny a iné veci osobnej potreby.

 

 

 

 

 

 

 

Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa využívajú  individuálne a skupinové formy zaobchádzania. Cieľom individuálnych foriem zaobchádzania je formovanie pozitívnych vôľových vlastností a schopností odsúdeného tak, aby po prepustení dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy a zásady spoločenskej morálky. Prostriedkom na realizáciu individuálnych foriem zaobchádzania je program zaobchádzania, ktorý je zameraný na odstraňovanie subjektívnych príčin páchania trestnej činnosti, rozvoj osobnosti odsúdených, ich primerané správanie a hodnotovú orientáciu. Odsúdený môže pri jeho zostavovaní spolupracovať, po stanovení programu zaobchádzania je odsúdený s ním oboznámený a následne v stanovených intervaloch je hodnotené jeho plnenie. Neoddeliteľnou súčasťou práce s odsúdenými sú i skupinové formy zaobchádzania, najmä sociálno - psychologické výcviky, diskusné skupiny a skupinové poradenstvo. V práci je uplatňovaný komunitný systém, s pravidelnými  komunitnými stretnutiami. Využívaním skupinových foriem zaobchádzania sa sleduje zmiernenie alebo odstránenie nevhodných prejavov správania, priaznivá zmenu narušeného prežívania a podpora duševného zdravia odsúdeného.

Vzdelávanie odsúdených v podmienkach Ústavu na výkonu trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom má dlhoročnú tradíciu siahajúcu až do minulého spoločenského zriadenia. Realizované bolo v priestoroch školského strediska, ktoré bolo priamo na tento účel vybudované a disponovalo vhodnými priestormi nielen na samotné vzdelávanie, ale i ďalšie súvisiace účely napr. zborovne, uloženie učebných pomôcok, kníh a pod. Zmenou spoločenského zriadenia prišlo k dočasnému pozastaveniu vzdelávania. Pozitívna zmena nastala v súvislosti s prijatím zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon), ktorý s účinnosťou od 1.9.2008 opäť umožnil vzdelávať odsúdených. V súčasnosti už veľmi dobre zabehnuté vzdelávanie odsúdených začalo v školskom roku 2009/2010. Realizuje sa na základe spracovaných dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci so SOŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ Pruské dennou formou. Odsúdeným umožňuje podľa podmienok ústavu ukončiť základné a získať stredoškolské vzdelanie. Napriek náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach výkonu trestu sa z doterajších skúseností s jeho aplikáciou javí ako významný a dôležitý prvok resocializácie odsúdených, reálne podieľajúci sa na zlepšovaní integračných perspektív odsúdených po výkone trestu do spoločnosti. Veľmi dôležité sú však aj individuálne benefity pre jednotlivých študentov, ako je sebaúcta, spokojnosť, či hrdosť s dosiahnutými výsledkami, dokázanie si, že v prípade sebadisciplíny, dostatku morálnych a vôľových vlastností sú schopní prekonávať aj rôzne životné prekážky.

 

 

 

Pozitívny je i záujem odsúdených o vzdelávanie sa prostredníctvom čitárne pri knižnici pre odsúdených, ktorá má ku dňu 13.11.2018  8012 knižničných jednotiek, vrátane cudzojazyčnej literatúry, rozličných žánrov a audio a DVD nosičov,  kde je možné okrem zákonných práv saturovať aj ich záujem o iné odborné či spoločensko-vedné poznatky s ich následným uplatnením aj prostredníctvom organizovania vedomostných podujatí celoústavného charakteru. Súčasťou knižnice je i čitáreň, ktorá je vybavená dvomi počítačmi, na ktorých sa  odsúdení môžu oboznamovať s aktuálnymi právnymi predpismi. Kultúrno-osvetová činnosť je určená najmä na rozvíjanie pozitívnych záujmov, podporu skupinového a individuálneho ovplyvňovania odsúdeného, na jeho vedenie k zmysluplnému, účelnému a aktívnemu využívaniu voľného času odsúdených. Zapojenie odsúdeného do záujmovej činnosti je súčasťou voľno-časových aktivít programu zaobchádzania a vykonáva sa formou záujmového krúžku, individuálne resp. účasťou na inej spoločnej aktivite. Na tvorbe akcií realizovaných v ústave sa podieľa pedagogický personál ústavu i samotní odsúdení.

 

Pozitívne je však možné hodnotiť aj záujem subjektov mimo ústavu zo sveta vedy, kultúry, športu i z oblasti prevencie vzniku sociálno-patologických javov o účasť na spoločných akciách v ústave. To má medzi odsúdenými pozitívny ohlas, pomáha im zvládať výkon trestu a prípadne získať určitú sebareflexiu.

 

 

V ústave sú zriadené pod vedením pedagógov rôzne záujmové krúžky pre odsúdených. Najviac je zo strany odsúdených záujem o športový, záhradkársky, šachový, hudobný, čitateľský, krúžok šikovných rúk, žurnalistický, akvaristický a pod vedením väzenského kaplána vedenú Biblickú školu. V rámci športovej činnosti odsúdení využívajú na športovú činnosť viacúčelové ihrisko s posilňovňou. Pre odsúdených sa pravidelne organizujú športové aktivity celoústavného charakteru, ako futbalové, nohejbalové, stolnotenisové a šachové turnaje.