Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná 1611/2
038 52 Sučany

Riaditeľ: plk. PhDr. Michal Hrnčiar
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin
Telefón: +421/43/422 27 20-2
Fax: +421/43/422 25 86
E-mail: ustavsu@zvjs.sk
GPS: N 49° 05' 48,38"     E 18° 58' 23,31"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/43/422 27 20-2
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin
E-mail: ustavsu@zvjs.sk

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

  Profilácia  ústavu:
 Muži:
odsúdení mladiství,
odsúdení  s výkonom trestu odňatia slobody v  minimálnom stupni stráženia.
odsúdení  s výkonom trestu odňatia slobody v  minimálnom stupni stráženia.  
Ženy:
odsúdené mladistvé,
odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v minimálnom  stupni stráženia  v diferenciačnej skupine „B“, v oddiele špecializovaného zaobchádzania a v oddiele odsúdených so zdravotným postihnutím,
odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v strednom  stupni stráženia v oddiele špecializovaného zaobchádzania a v  oddiele odsúdených so zdravotným postihnutím.

Kapacita ústavu :  509 miest
      
      Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Martine vznikol 1. januára 1976 a všetci mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do novovybudovaných priestorov. Kapacita ústavu bola 500 osôb pre  umiestnených odsúdených  mladistvých (ďalej len „mladiství“)  a dospelých odsúdených s vekom blízkym veku mladistvých na výkon trestu v I. NVS.
      Objekty Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany (ďalej len „ústav“)  prešli od svojho vzniku  rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou.

          

      Areál ústavu je rozľahlý a na výmere 8,5 hektára ho tvorí  21 budov. Jeho súčasťou sú ubytovne pre odsúdených, zdravotnícke zariadenie, výrobná hala a  pracoviská pre zamestnávanie odsúdených, športový areál, telocvičňa. Vo vnútorných priestoroch ubytovní sú   športové  a  kultúrno-spoločenské  miestnosti, ústavná knižnica, učebne pre vzdelávanie, počítačová miestnosť, miestnosť  pre  tvorivé dielne a ergoterapiu, ekumenická miestnosť pre duchovné aktivity, polyfunkčná  miestnosť na samoobslužné činnosti.

       

      Prioritou penitenciárneho zaobchádzania je edukácia, reedukácia a resocializácia odsúdených s dôrazom kladeným na vzdelávanie, zamestnávanie a prípravu na trh práce.  Pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky mladistvých a vzdelávania odsúdených v učebnom odbore maliar, murár, spracúvanie dreva ústav spolupracuje so základnou školou a strednými odbornými školami. Mladiství sú vzdelávaní aj  v  kurze na doplnenie základného vzdelania a  v  kurze pre negramotných.
      Realizáciou  projektov ústav získava nenávratné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  Cieľom projektov  je  zvýšenie vzdelanostnej úrovne odsúdených, rozšírenie možností voľno-časovej sebarealizácie a  príprava pre lepšie uplatnenie na trhu práce formou kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov. Edukačné a reedukačné aktivity zamerané na reintegráciu odsúdených do spoločnosti a  prevenciu recidívy trestnej činnosti realizujú aj občianske združenia a mimovládne organizácie.
      Odsúdení sa zúčastňujú kultúrnych, vzdelávacích a zábavných podujatí a ďalších akcií na zvyšovanie kultúrnej úrovne, právneho vedomia  a  všeobecného vzdelania. Od založenia ústavu až po súčasnosť sú každoročne organizované Letné hry mladistvých, ktoré sú prezentáciou výsledkov kultúrno-osvetovej a záujmovej činnosti a tešia sa veľkému záujmu mladistvých. Pestrá záujmová krúžková  činnosť ponúka odsúdeným alternatívne možnosti trávenia voľného času zmysluplným spôsobom

 

      Významným motivačným prvkom v procese zaobchádzania sú aj vychádzky odsúdených do blízkeho okolia ústavu, múzeí, galérií a návštevy učebných priestorov stredných škôl participujúcich na vzdelávaní. Do ústavu prichádzajú hostia z  rôznych kultúrnych a spoločenských organizácií, kresťanských spoločenstiev, občianskych združení, divadelné a  hudobné súbory,  spisovatelia, speváci, športovci

       

      Pozornosť ústavu je venovaná aj primárnej prevencii kriminality a drogových závislostí detí a mládeže realizovanej formou besied so žiakmi základných a  stredných škôl, chovancami reedukačných centier a pod.

      Podstatnou  súčasťou penitenciárneho zaobchádzania je zaraďovanie odsúdených do práce. Osobitná pozornosť je venovaná dosiahnutiu maximálnej zamestnanosti odsúdených, aby získavali,  prehlbovali  a  upevňovali  pracovné návyky,  uhrádzali trovy výkonu trestu  a pohľadávky ostatných oprávnených. Odsúdení sú zaraďovaní do práce v rámci poskytovania prác a služieb v ústave a  mimo ústavu na základe uzatvorených zmlúv s  fyzickými a  právnickými osobami. Pracujú vo vnútornej prevádzke ústavu, vykonávajú pracovné činnosti na úseku údržby ústavu (opravy nehnuteľností, prevádzka technických zariadení), pri zabezpečovaní stravovania a v práčovni ústavu. Pracujú na pracovisku Kovovýroba, ktoré  vzniklo v roku 2004 ako súčasť samostatného strediska Drevovýroba so zameraním na výrobu väzenského nábytku (uzamykateľných skriniek, lôžok pre obvinených a odsúdených,  kancelárskeho nábytku a pod.) pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“).

  

      V roku 2003 bola Ordinariátom Ozbrojených síl a  Ozbrojených zborov Slovenskej republiky zriadená v  ústave personálna farnosť sv. Jána Bosca. Katolícke duchovné  služby odsúdeným, príslušníkom, civilným zamestnancom a  ich rodinným príslušníkom sú zabezpečované prostredníctvom väzenského kaplána a  ekumenické pastoračné služby poskytuje väzenský pastor.
      V roku 1996 bolo v ústave zriadené Zberné eskortné stredisko, ktoré je  v rámci zboru špecifickým a jediným pracoviskom. Hlavnou úlohou eskortného strediska je zabezpečenie premiestnenia eskortovaných osôb medzi jednotlivými ústavmi počas eskort celoštátneho zvozu.     
      Na zamedzenie protiprávneho konania odsúdených, zabezpečenia bezpečnosti osôb, ochrany majetku  a riešenia krízových situácií je v ústave zriadená poriadková jednotka.

          

      Vplyv na bezpečnosť má aj úsek služobnej kynológie.  Psovodi sa okrem zabezpečovania strážnej a eskortnej činnosti podieľajú so služobnými psami veľkou mierou na vyhľadávaní omamných a psychotropných látok a  tým zamedzujú ich prieniku do ústavu.

 

                   

      Náležitá pozornosť je venovaná zdravotníckej starostlivosti o  príslušníkov, civilných zamestnancov, bývalých príslušníkov a  civilných zamestnancov a  o  odsúdených. Práca zdravotníckeho zariadenia je zameraná predovšetkým na komplexnú všeobecnú liečebno-preventívnu starostlivosť, zabezpečenie preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia,  preventívnych lekárskych prehliadok v  súvislosti s výkonom štátnej služby a pracovným zaradením, na poskytovanie všeobecnej a špecializovanej stomatologickej ambulantnej starostlivosti, psychiatrickej starostlivosti pre odsúdených a na udržanie hygienického štandardu pri vykonávaní zdravotníckych činností. Taktiež plní úlohy verejného zdravotníctva a  pracovnej zdravotnej služby a vykonáva lekársku posudkovú činnosť.

  

      V roku 1998 bolo zriadené oddelenie dobrovoľnej liečby drogových závislostí, v  ktorom sú umiestnení odsúdení mladiství. Dňa 01.01.2015 bol v rámci  zdravotníckeho zariadenia zriadený Úsek ochranných liečení a dobrovoľnej liečby drogových závislostí so zameraním na liečbu alkoholových a  drogových závislostí a  liečbu patologického hráčstva u mladistvých a dospelých odsúdených.
 

      Príslušníkom, civilným zamestnancom a výsluhovým dôchodcom sú v rámci sociálneho programu poskytované rekreačné, rehabilitačné a liečebné pobyty v liečebno-rehabilitačných zariadeniach ZVJS. Majú možnosť zúčastňovať sa rôznych  kultúrno-spoločenských  a  športových  podujatí,   môžu  vyžívať  saunu, telocvičňu, všešportový areál. V ústave je založené dobrovoľné občianske združenie „Klub športu a zdravia pri ÚVTOS pre mladistvých Sučany“, ktorého aktivity sú zamerané na záujmovú činnosť, upevňovanie zdravia, telesnú výchovu a šport. Príslušníci reprezentujú ústav doma aj v zahraničí, za športové úspechy získali mnohé ocenenia.

    

      Pri príležitosti Dňa detí a sviatku sv. Mikuláša sú organizované spoločenské  akcie a  rôzne výlety, ktorých sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci.

     

      Na základe dohody o spolupráci medzi Ústavom na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany  a  Věznicí  Všehrdy z  Českej republiky dochádza formou vzájomných pracovných návštev k  výmene skúseností z  penitenciárnej praxe v oblasti zaobchádzania s odsúdenými.

      Do budúcnosti si ústav kladie nové ciele,  ktoré zabezpečia ďalší progresívny rozvoj ústavu a  penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými, s dôrazom na plnenie úloh a výziev kladených spoločnosťou na väzenstvo v  súlade s  odporúčaniami medzinárodných dokumentov obsiahnutých v  Európskych väzenských pravidlách,  s odporúčaniami  CPT,  Rady  Európy a  v  súlade s aktualizovanou koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020.