Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová

 

Riaditeľ: plk. PaedDr. Eleonóra Grófová

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Vašinova ul. 124/59
950 61 Nitra-Chrenová
 
Telefón: 037/283 12 06
Fax: 037/283 19 00
Prison in Nitra-Chrenová ( for a Woman )
Vašinova No 124/59
950 61 Nitra-Chrenová
Slovakia
tel.: 00421/37/283 12 06
fax: 00421/37/283 19 00
 

Odsúdeným  možno zasielať finančné prostriedky bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu:

SK16 8180 0000 0070 0058 1070

VS: základné číslo odsúdenej

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko odsúdenej

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Predslov

 
 
      Zmenou trestnej politiky po roku 1989, následnou rozsiahlou amnestiou prezidenta republiky z roku 1990 počet odsúdených žien na Slovensku natoľko poklesol, že začiatkom roku 1991 – po verifikácii počtov odsúdených a analýze vývoja kriminality - bola rozhodnutím vyšších orgánov zmenená profilácia ústavov, a v rámci nej Nápravnovýchovný ústav v Trnave, kde vykonávali trest odňatia slobody   odsúdené ženy, bol určený na výkon trestu odsúdených mužov. Tým súčasne vyvstala potreba riešiť vzniknutú situáciu výstavbou nového ústavu na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Najvýhodnejším riešením sa ukázalo realizovať výstavbu nového ústavu v lokalite pobočky Ústavu na výkon väzby v Nitre, kde v zastaralých priestoroch, ktoré boli  od roku 1972 určené na výkon  trestu odňatia slobody odsúdených mužov.
 
        1. februára 1992 bol Rozkazom Ministra Spravodlivosti  č. 1/1992 zriadený
                          
                            Nápravnovýchovný ústav  v Nitre – Chrenovej.
 
      Správu majetku i výkon služby naďalej zabezpečovali príslušníci ÚVV Nitra, postupná ekonomická a personálna delimitácia nastala až 1. septembra 1992. K uvedenému dátumu mal ústav 67 príslušníkov, z ktorých v súčasnosti je v štátnej službe 18, z celkového počtu 121 príslušníkov.
 
      Ďakujem všetkým, ktorí počas uplynulých 15 rokov vykonávali svoju prácu zodpovedne a svedomito, vkladali do nej energiu a robili ju ako najlepšie vedeli, ale aj tým, ktorí nám verili a pomáhali odborne i ľudsky, radou, osobnou angažovanosťou. Svoje poďakovanie adresujem príslušníkom i zamestnancom ústavu za iniciatívu, aktivitu, pochopenie, plnenie úloh, odbornosť i ľudský rozmer. Spoločne sa nám podarilo  posunúť počiatočný zámer do reálnej podoby. Poďakovanie vyslovujem Generálnemu riaditeľstvu ZVJS i všetkým spolupracujúcim zložkám, prokuratúre, súdom, Policajnému zboru, miestnym orgánom štátnej správy, subjektom zamestnávajúcim odsúdené ženy, ale aj predstaviteľom cirkví a  záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa podieľali na výstavbe ústavu, rekonštrukčných prácach a kooperujú s ním. V súčasnosti  môžem konštatovať, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová patrí medzi najmodernejšie ústavy slovenského väzenstva.
 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                             plk. PaedDr. Eleonóra Grófová
                                                                                                                           riaditeľka 
 
I. História a súčasnosť ústavu
 

  

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová   patrí medzi najmladšie z novovybudovaných väzenských zariadení  na Slovensku. Je určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien všetkých stupňov stráženia a vekových kategórií.
 
  
 
  
V minulosti vykonávali odsúdené ženy na území Slovenska trest odňatia slobody vo viacerých ústavoch: v Želiezovciach, v Bratislave - Petržalke a v Mlynskej doline. V týchto ústavoch boli pre účel výkonu trestu žien nevyhovujúce podmienky, najmä ubytovacie a  hygienické. Preto bolo rozhodnuté o vybudovaní úplne nového ústavu v Trnave. Začal sa stavať koncom roka 1982 a odovzdaný bol do užívania v mesiaci november 1988. Ústav mal kapacitu 1100 miest.
 
 
 
 
 
 
Začiatkom roku 1991 po verifikácii počtov odsúdených a analýze vývoja kriminality bola zmenená profilácia ústavov na výkon trestu. V rámci nej bol Nápravnovýchovný ústav v Trnave určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov. Odsúdené ženy boli z tohto ústavu rozmiestnené v rámci Slovenska do ústavov na výkon väzby podľa spádových oblastí. Tým súčasne vyvstala potreba riešiť vzniknutú situáciu výstavbou nového ústavu na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien.
 Najvýhodnejším variantom z hľadiska jeho umiestnenia sa ukázala lokalita pobočky Ústavu na výkon väzby v Nitre, kde v zastaraných priestoroch od roku 1972 vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži.
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová bol zriadený RMS č.1 /1992  1. februára 1992. Prvých 63 odsúdených žien bolo v ňom umiestnených   17.- 18. marca 1992. Správu majetku i výkon služby naďalej zabezpečovali príslušníci Ústavu na výkon väzby Nitra. K úplnej ekonomickej, personálnej delimitácii a osamostatneniu došlo až 1. septembra 1992.
 
Výstavba ústavu sa začala demoláciou starých objektov už skôr, 17. júna 1991. Po odovzdaní prvého objektu do užívania 25. februára 1992 sa  ubytovacia kapacita ústavu zvýšila na  84 lôžok.  Pri projektovaní ústavu sa v plnom rozsahu akceptovali požiadavky na zabezpečenie výkonu trestu s prihliadnutím na fyziologické a psychické osobitosti žien t. j.  vytvorenie podmienok k základným hygienickým činnostiam a poskytovaniu služieb súvisiacich so sociálnymi potrebami.  
 
  
 
 
Výstavba ústavu prebiehala etapovite.
 
Prvý ubytovací objekt č.1  bol odovzdaný do užívania v marci 1992.
 
 
 
Druhý ubytovací objekt č. 3 a priestory pre kultúrno-osvetovú prácu boli odovzdané vo februári 1993.
 
 
 
 
V roku 1994 bola sprevádzkovaná kotolňa, servisný objekt a objekt oddelenia ochrany a obrany. 


    
 

 

V roku 1995 investičná výstavba pokročila dobudovaním oplotenia, strážnych veží a hlavného vchodu do ústavu.
 
 
 
 
Ubytovacie priestory pre odsúdené ženy dostali definitívnu podobu ukončením objektu č.5, ktorý bol daný do užívania vo februári 1996. Sú v ňom ubytované  odsúdené v strednom a maximálnom stupni stráženia a umiestnené vnútorné pracovisko.
 
 
 
Telocvičňa začala slúžiť príslušníkom i odsúdeným ženám v júni 1997, v rovnakom období boli dobudované aj údržbárske dielne a sociálne priestory, čím sa výrazne zlepšili podmienky pre prácu aj mimopracovné vyžitie príslušníkov a zamestnancov ústavu.


 

 

 


Finálnou etapou investičnej výstavby bola realizácia administratívno-prevádzkovej budovy, ktorá bola skolaudovaná 20.decembra 1999. Jej odovzdaním sa rozšírili na nadštandardnú úroveň možnosti športového vyžitia a regenerácie síl príslušníkov a zamestnancov ústavu v bazénovom komplexe, saune a masážno-rehabilitačnom centre.
 
  
 
Strelnica, ktorá sa v nej nachádza, poskytuje nové možnosti   streleckej prípravy nielen príslušníkom ústavu, ale aj členom streleckého krúžku. I vďaka týmto  podmienkam sa umiestňujú na popredných miestach v streleckých súťažiach organizovaných zborom i mimo neho. Vo vyhradenom čase môžu bazén využívať i rodinní príslušníci personálu ústavu, personál z ÚVV Nitra a jeho rodinní príslušníci,  poslucháči vzdelávacích aktivít z Inštitútu vzdelávania ZVJS v Nitre. Kontinuálne s postupujúcou investičnou výstavbou ústavu sa rozširovali a skvalitňovali poskytované služby, ale aj majetok štátu v správe ústavu.
 
 
Celková rozloha ústavu je 11 163 m2, účtovná hodnota budov a stavieb predstavuje 151 875 903,00 Sk.
Počas existencie ústavu nebol z ústavu, z pracovísk mimo neho a počas realizovania eskorty vykonaný útek alebo uskutočnený pokus o útek. Od 1. januára 1995 sa v ústave začal testovať prepadový systém a príslušníkom boli vydané osobné tiesňové hlásiče. V roku 1996 bol sfunkčnený kartový a prepúšťací systém, od 3. júla 1996 je stráženie ústavu zabezpečované pomocou integrovaného bezpečnostného systému. 
 
 
V roku 1992 ordinoval na zdravotníckom zariadení ústavu len všeobecný lekár so zdravotnou sestrou, externe dermatovenerológ a gynekológ. Od roku 1994 zdravotnícke zariadenie zabezpečuje aj ambulantné stomatologické vyšetrenia, neskôr v 1996 k odborným lekárom pribudol psychiater. Rehabilitačné centrum začalo svoju činnosť v roku 2000 poskytovaním klasických masáží, v tom istom roku bol zakúpený parafínový kúpeľ a hydromasážna vaňa, čím sa rozšírila paleta možností poskytovaných rehabilitačných procedúr.
 
 
 

 

II. Zaobchádzanie s odsúdenými

 
 
Predpokladom efektívnosti výkonu trestu odňatia slobody je súčasné uplatňovanie základných princípov penitenciárneho zaobchádzania – princípu individualizácie a princípu diferenciácie. Princíp individualizácie spočíva vo voľbe penitenciárnych prostriedkov vhodných pre resocializáciu odsúdeného. Jeho praktická realizácia podmieňuje vytváranie takých skupín odsúdených, v ktorých môžu byť podrobené zaobchádzaniu adekvátnemu ich osobitostiam, čím sa uplatňuje princíp diferenciácie. Jedným zo základných diferenciačných kritérií je pohlavie, preto ženy tvoria samostatnú skupinu odsúdených. Uvedená  požiadavka bola po prvýkrát oficiálne formulovaná v Štandardných minimálnych pravidlách pre zaobchádzanie s väzňami, kde sa v článku 8 písm. a) uvádza: „Ženy a muži sú umiestnení pokiaľ možno v samostatných ústavoch ; v ústave, kde sú muži aj ženy, majú byť všetky priestory pre ženy úplne oddelené.“
Zloženie odsúdených žien v ÚVTOS Nitra – Chrenová podľa dlhodobých štatistík vykazuje najpočetnejšie zastúpenie   odsúdených vo vekovej kategórii od 21 do 40 rokov. Pri hodnotení vzdelanostnej štruktúry stojí v popredí fakt, že 6,4 %odsúdených žien je negramotných, 47.9%má ukončené základné vzdelanie. Podiel opakovane trestaných žien dosahuje 26,0%, pričom najsilnejšie zastúpenie opakovaného návratu odsúdených do výkonu trestu má veková skupina od 21 do 30 rokov
 
 
 
 
Celková kapacita ústavu pri dočasne zníženej ubytovacej ploche 4 m2 na jednu odsúdenú ženu je 317miest. Ubytovanie odsúdených je riešené bunkovým systémom. Ubytovacia bunka pozostáva z dvoch izieb – troj a štvorposteľovej, ktoré majú spoločné hygienické zariadenie. Tri bunky spolu s kultúrnou miestnosťou, vyhradeným priestorom na fajčenie a  kuchynkou vytvárajú samostatný oddiel s obvykle 21 - 24odsúdenými ženami, o ktoré sa stará poverený pedagóg. Voľba tohto systému ubytovania vyplynula z požiadavky na zabezpečenie optimálnej vnútornej diferenciácie, organizácie zaobchádzania s odsúdenými ženami a samosprávnosti výchovných skupín.
 
 
                  
 
 
  Oddiel špecializovaného zaobchádzania a odsúdených zo zdravotným postihnutím      
 
 
 
 
 
Zriadený od januára 2004 pre odsúdené, u ktorých je potrebné uplatňovať cielené resocializačné postupy k eliminácii krízových stavov, odsúdené so zmenenou pracovnou schopnosťou, poberajúce invalidný, starobný dôchodok. Obmedzenia vyplývajúce z príslušného stupňa stráženia sa uplatňujú primerane.
 
Tréningovo-terapeutické aktivity
 
V ústave pracujú otvorené skupiny odsúdených. Stretnutia sa realizujú v dvojtýždňových intervaloch. Zameranie je cielené podľa skladby odsúdených žien:
  • Skvalitnenie prosociálnych zručností /závislostí/
  • „Znovu a inak“ – pre odsúdené ženy opakujúco páchajúcich TČ
  • Bezdrogová zóna
  • Skupina s psychohygienickým a rehabilitačným charakterom
  • Skupinové poradenstvo zamerané na pomoc odsúdeným pred ukončením VT
 
 
Záujmová činnosť
 
Príkladom kvantitatívneho ale i kvalitatívneho nárastu ukazovateľov z oblasti zaobchádzania s odsúdenými je napr. počet záujmových krúžkov. V  prvom roku existencie ústavu boli 3, v roku 2007 ich pracovalo  už 9, dne sú to tieto záujmové krúžky:
 
 
 
 
 V ústavnej knižnici pri zriadení bolo 1 437 publikácií, k 31.12.2008 sa v knižnici nachádzalo  2903 knižných titulov.
 
 
 
 
 
Jedným zo záujmových krúžkov, ktorý sa teší obľube odsúdených je aj publicistický krúžok, ktorého výsledkom je časopis „ Chrenovský  babinec“, ktorý vychádza štyri krát v roku.
 
 
 
 
 
Vzdelávanie odsúdených
 
Oblasť vzdelávania odsúdených žien je zameraná na vytváranie ponuky rekvalifikačných kurzov odsúdeným, ktoré ústav realizuje  v spolupráci s Družstevným ústavom vzdelávania v Mojmírovciach od roku 1995. Celkovo túto formu vzdelávania v spomínanom období  absolvovalo 167 odsúdených žien, čím im bolo umožnené uplatniť sa nielen v rámci pracovného zaradenia počas, ale aj po výkone trestu odňatia slobody v odboroch „Kuchár – čašník“ 59 odsúdených žien, „Dámska krajčírka“ 44 odsúdených žien. Právo na každý deň/ Kurz právnej výchovy v spolupráci s Trnavskou univerzitou absolvovalo  64 odsúdených.Ďalšou realizovanou vzdelávacou aktivitou je kurz na obsluhu plynových kotlov, ktorý individuálnou formou prípravy ukončilo 10 odsúdených žien a alfabetizačné kurzy pre  negramotné odsúdené.
V spolupráci s ÚVV a ÚVTOS Ilava z prostriedkov získaných z Európskeho fondu, v rámci projektu EQUAL, je v ústave od roku 2006 pre potreby odsúdených zriadená počítačová učebňa k realizácii rekvalifikačného kurzu „Pisárka“. 
 
 
 
 
 Duchovné služby
 
Duchovná starostlivosť odsúdeným je poskytovaná zástupcami cirkví a náboženských spoločností. Koordinuje a zabezpečuje ich katolícky väzenský kaplán, ktorý v ústave pôsobí od roku 2005.
 
 
 
Zamestnávanie
 
Na úseku zamestnávania odsúdených žien ústav dosahuje dlhodobo 100 % zamestnanosť odsúdených žien zaraditeľných do práce. Odsúdené ženy vykonávajú rôzne práce v podmienkach vnútornej prevádzky ústavu a na viacerých pracoviskách stredísk vedľajšieho hospodárstva ústavu.
V rámci vlastnej výrobnej činnosti (pletiarska výroba vedľajšieho hospodárstva) ústav vyrába letné a zimné ponožky pre obvinených a odsúdených umiestnených vo všetkých zariadeniach zboru a letné a zimné ponožky k služobnej rovnošate príslušníkov zboru. V menších objemoch sa vyrábajú aj ponožky pre iných odberateľov (mestské polície, hasičský a záchranný zbor a ponožky pre civilný sektor). V rámci vlastnej výrobnej činnosti (krajčírska výroba vedľajšieho hospodárstva) ústav vyrába pre obvinených a odsúdených posteľnú bielizeň, vreckovky, pracovné a vychádzkové odevy, nohavice, košele, pracovné blúzky, eskortné vrecia a pod..     
Ostatné práce vo vedľajšom hospodárstve ústavu sú vykonávané na základe zmluvných vzťahov (zmluvy o dielo o poskytovaní prác, príp. služieb) s viacerými zmluvnými subjektmi. Spektrum vykonávaných prác je preto rôznorodé – krajčírske práce (šitie pracovných odevov), ručné šitie obuvi, kompletáž rôznych káblových zväzkov, kompletáž a balenie okuliarov, pomocné práce v hydinárskom priemysle, zber šampiňónov, pomocné práce v konzervárni a rôzne iné zberové a pomocné práce v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle.      
 

 

Vnútorné pracoviská ústavu
 
  
 
 
 
      PLETACIE STROJE                                                  VÝROBA PONOŽIEK
 
 
  
 
 
 
KRAJČÍRSKA VÝROBA
PRACOVNÝ KOMPLET
 
 
 
 
 
 
EUROOBUV
         
 
 

  III. Personálne obsadenie služobného úradu k 01.01. 2009

  

 

Vek
Počet príslušníkov
do 25 rokov
4
do 30 rokov
7
do 35 rokov
24
do 40 rokov
28
do 45 rokov
20
do 50 rokov
17
nad 50 rokov
19
119
 
 
 
 
 
Dĺžka služby
Počet príslušníkov
do 5 rokov
28
do 10 rokov
28
do 15 rokov
26
do 20 rokov
30
do 25 rokov
5
do 30 rokov
1
nad 30 rokov
1
119
 
 
 
 
 
 
 
15. marca 1995 bola v ústave založená Základná organizácia Odborového zväzu príslušníkov, od roku 2005 – Odborový zväz ZVJS, zástupcovia ktorého úzko spolupracujú s nadriadenými služobného úradu pri prerokovávaní a riešení otázok služobného pomeru príslušníkov, pracovného pomeru zamestnancov a ich sociálnych istôt.
V ÚVTOS Nitra – Chrenová je snahou v maximálnej miere   využívať výstupy používaných počítačových programov medzi jednotlivými pracoviskami ústavu elektronickou poštou, v súlade s Koncepciou rozvoja informatiky v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa ústav pripravuje na dátový prenos prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. 
 
 
 

IV. Rozvoj aktivít 

 
 
Zahraničná spolupráca
 
   
 
 
 
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová počas 17 ročnej existencie navštívilo vyše bez mála 100 zahraničných delegácii z 21 krajín sveta. Boli to napr. zástupcovia Európskeho inštitútu na prevenciu a kontrolu zločinnosti v spojení so Spojenými národmi, prezident Medzinárodnej komisie katolíckych kňazov a laikov, konzul a vicekonzul z USA na Slovensku, ministri spravodlivosti z Nemecka, Bulharska, prokurátori z Číny, či Poľskej republiky, riaditeľka väzenského zariadenia z Indie, generálni riaditelia väzenských správ zo Švédska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny, Lotyšska, Slovinska a ďalší zahraniční hostia, ale i ministri spravodlivosti SR, poslanci NR SR, pracovníci Generálnej prokuratúry SR, zástupcovia Slovenského helsinského výboru, nadácií a občianskych združení a predstavitelia regionálnych úradov štátnej správy i umelci.
 
 
 
Družobná spolupráca
 
 
 
 
 
 

V rámci zahraničných kontaktov nemožno nespomenúť bilaterálne dohody o rozvoji spolupráce uzatvorené medzi našim ústavom a ústavmi zabezpečujúcimi výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v Maďarsku -  Väznicou a žalárom v  Kalocsi od roku 1995,  od roku 2001  s Väznicou Pardubice v Českej republike, od roku 2006 s Väznicou v Leszne v Poľsku a od roku 2007 s Väznicou Světlá nad Sázavou v Českej republike.  

 
  
Športové úspechy a ocenenia
 
Prejavom záujmu príslušníkov prezentovať telesnú   zdatnosť, vytrvalosť a presnosť je  ich účasť na športových   súťažiach. Dôkazom   vzornej reprezentácie ústavu sú   príklady ocenení, s ktorými sa zo športových podujatí vracajú.
 
 
 
 
 
Tradíciou ústavu sa stalo už každoročné usporiadanie futbalového turnaja o „Putovný pohár riaditeľa ÚVTOS Nitra – Chrenová“, ktorého história sa začala písať 10.októbra 1997.
 
 
 
  

Resumé

       
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová patrí medzi najmladšie z novovybudovaných väzenských zariadení na Slovensku. Je určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien všetkých stupňov stráženia. Bol zriadený v lokalite pobočky Ústavu na výkon väzby v Nitre 01. februára 1992 Rozkazom Ministra spravodlivosti č. 1/1992. Ekonomická, personálna delimitácia a osamostatnenie sa uskutočnili  01. septembra 1992.  K uvedenému dátumu mal ústav ubytovaciu kapacitu 84 lôžok,  služobný pomer vykonávalo 67 príslušníkov. Prvý ubytovací objekt bol odovzdaný do užívania 25.februára 1992 a 17. – 18. marca  1992 bolo v ústave  umiestnených prvých 63 odsúdených žien. Výstavba ústavu prebiehala  etapovite. Realizácia investičnej výstavby ústavu bola ukončená 20.decembra 1999 kolaudáciou administratívno - prevádzkovej budovy.
           V súčasnosti má ústav kapacitu  317  lôžok.  Pri dočasne zníženejubytovacej ploche 4m2 na jednu odsúdenú je  obsadzovaný na 90 - 100%. Celková rozloha ústavu je 11 163 m2, účtovná hodnota budov a stavieb predstavuje 151 875 903,00 Sk. Systemizovaný počet príslušníkov je 121 a zamestnancov 18. K rekreačnému, športovému a regeneračnému vyžitiu môžu príslušníci a zamestnanci využívať v  ústave bazénový komplex, saunu, masážno-rehabilitačné centrum, strelnicu, telocvičňu.
Z hľadiska základných diferenciačných kritérií sú ženy samostatnou skupinou odsúdených a  výkon trestu odňatia slobody sa realizuje s prihliadnutím na ich fyziologické a psychické osobitosti. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom v troj -  štvorposteľových izbách s hygienickým zariadením. Z dlhodobých štatistík ústavu vyplýva, že najpočetnejšie sú zastúpené  odsúdené ženy vo vekovej kategórii 21 - 40 rokov, 47,9% má ukončené základné vzdelanie, 6,4% sú negramotné a opakovane sa do výkonu trestu vracajú najčastejšie odsúdené vo veku od 21 - 30 rokov. Na splnenie cieľov programu zaobchádzania sa využívajú metódy  pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna právomoc, zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-osvetová činnosť. Ústav dlhodobo vykazuje 100% zamestnanosť, ktorú zabezpečuje na vnútorných a vonkajších pracoviskách prostredníctvom zmluvných partnerov.
V priebehu 15 ročnej existencie ústav navštívilo vyše 90 zahraničných delegácii. Úspešne rozvíja nadviazané družobné kontakty s väzenskými zariadeniami v Maďarsku, v Čechách, v Poľsku prostredníctvom výmenných stáží príslušníkov a zamestnancov. K tradícii v ústave neoddeliteľne patrí aj reprezentácia príslušníkov ústavu na rôznych športových podujatiach.
 

 

SUMMARY

 
 
The Institution for Service of a Term of Imprisonment, Nitra – Chrenová, ranks among the youngest prisons of those recently built in Slovakia. It has been designed for service of a term of imprisonment in convicted women at all the guard levels. It was established in the location of the Serving Remand Institution, Nitra, on 1st February 1992, following Order 1/1992 by the Minister of Justice. Economic and personal delimitation and independence took place on September 1, 1992. By the mentioned date, there had been 84 beds and 67 members executed service in the Institution. The first lodging place was put into operation on February 25, 1992. On March 17 – 18, 1992, the first 63 convicted women had been placed in the Institution. The Institution had been built in several stages. The implementation of capital construction of the Institution finished on December 20, 1999 by approval of the administration-operational building to be regularly occupied.
 
At present, there have been 317 beds in the Institution. With the 4m2 lodging area per convicted woman, the Institution has been occupied for 90 – 100%. The total Institution area is 11,163.00 m2, the booking value of the buildings amounts to SKK 151,875,903.00. The Institution organization chart includes 121 members of the prison guard and 18 civil employees. The members of the prison guard and civil employees can make use of the indoor pool, sauna, massage-treatment centre, shooting range and gymnasium within the Institution for holiday, sport and regeneration purposes.
 
From the point of view of the basic differentiation criteria, the women form an independent group of the convicted, and service of a term of imprisonment has been implemented with regard for their physiological and psychical presumptions. Lodging is designed to form the cell system in the three- four-bedded rooms along with the sanitary facility. The long-term statistics of the Institution prove that the convicted women at the age of 21 – 40 represent the biggest group; 47.9% of them have basic general education; 6.4% of them are illiterate and the convicted at the age of 21 – 30 most often repeat service of a sentence. To perform the treatment programme purpose, the methods of pedagogical and psychological effect, social work, Prison Rules, disciplinary power, job assignment, education and culture-publicity activities have been applied. The Institution has shown the 100% employment rate for a long period, assured on both the internal and external places of work through the contracting partners.
 
During its existence for 15 years, more than 90 foreign delegations visited the Institution. The Institution has succeeded in developing the friendly contacts entered into with the Prisons in Hungary, Czech Republic and Poland through the exchangeable training courses of the members and civil employees. The members of the prison guard and civil employees also take part in different sport events by tradition within the Institution.
 
 
 
 

Resümee

         
Die Justizvollzugsanstalt Nitra - Chrenová gehört zu den jüngsten der neu errichteten Strafanstalten in der Slowakei. Sie ist für den Vollzug von Freiheitsstrafen an verurteilten Frauen aller Bewachungsgrade zuständig und wurde am Ort der Zweiganstalt für den Strafvollzug in Nitra am 01. Februar 1992 durch die Anordnung des Justizministers Nr. 1/1992 errichtet. Die wirtschaftliche und personelle Abtrennung sowie die Verselbstständigung erfolgten am 01. September 1992. Zu diesem Datum verfügte die Anstalt über eine Unterkunftskapazität von 84 Betten, im Dienstverhältnis standen 67 Wärter. Das erste Unterkunftsgebäude wurde am 25. Februar 1992 zur Nutzung übergeben und am 17.-18. März 1992 wurden die ersten 63 verurteilten Frauen in die Haftanstalt eingewiesen. Der Aufbau der Anstalt erfolgte in Etappen. Der Investitionsaufbau wurde am 20. Dezember 1999 mit der Bauabnahme des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes abgeschlossen.
         
Derzeit hat die Anstalt eine Kapazität von 317 Betten. Bei einer Fläche von 4 m2 pro Verurteilte ist sie zu 90 - 100% besetzt. Die Gesamtfläche der Anstalt beträgt 11 163 m2, der Buchwert der Gebäude und Bauten beträgt SKK 151 875 903,00. Die systematisierte Anzahl der Beamten beträgt 121 und der Angestellten 18 Personen. Für Freizeit, Sport und Entspannung können die Wärter und Mitarbeiter den Schwimmbeckenkomplex, die Sauna, das Massage- und Rehabilitationszentrum, den Schießplatz oder die Turnhalle nutzen.
 
          Aus Sicht der grundlegenden Unterscheidungskriterien stellen Frauen eine selbstständige Gruppe von Verurteilten dar und beim Vollzug der Freiheitsstrafe wird Rücksicht auf ihre physiologische und psychologische Eigenart genommen. Die Unterkunft besteht aus einem Zellensystem mit Drei- bis Vierbettzimmern mit Sanitäranlage. Aus Langzeitstatistiken der Anstalt geht hervor, dass am stärksten verurteilte Frauen im Alter von 21-40 Jahren vertreten sind, dass 47,9% der Verurteilten einen Grundschulabschluss haben, 6,4% Analphabetinnen sind und am häufigsten zum Strafvollzug Verurteilte im Alter von 21-30 Jahren wiederkehren. Zur Einhaltung der Ziele des Umgangsprogramms werden Methoden pädagogischer und psychologischer Einwirkung, Methoden der Sozialarbeit, die Ordnung der Anstalt, Disziplinarbefugnis, Eingliederung in die Arbeit, Ausbildung und kulturelle Tätigkeit genutzt. Die Anstalt weist langfristig eine 100-prozentige Beschäftigungsrate auf, die auf internen und externen Arbeitsplätzen durch Vertragspartner sichergestellt wird.
 
          Im Laufe ihrer 15-jährigen Existenz haben die Anstalt über 90 ausländische Delegationen besucht. Mit Erfolg entfaltet sie dank Austauschaufenthalten für Wärter und Mitarbeiter bestehende partnerschaftliche Beziehungen mit Haftanstalten in Ungarn, Tschechien und Polen. Zur Tradition der Haftanstalt gehört untrennbar auch die Teilnahme der Wärter an verschiedenen Sportveranstaltungen.