Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sládkovičova 80
974 05 Banská Bystrica 5

Riaditeľ: plk. Mgr. Rastislav Kostoláni

Korešpondenčná adresa : Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, P.O.BOX 109, 974 05 Banská Bystrica 5
Úradné hodiny podateľne: v pracovné dni od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Elektronická adresa podateľne: ustavbbkr@zvjs.sk
Prehľad prijímaných dátových formátov: html, htm, xhtml, pdf, txt, odt, docx (Výnos č. 55/2014 Z.z. – Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy)

Telefón: +421/48/416 10 06
Fax: +421/48/416 14 12

GPS: N 48° 42' 28,71"     E 19° 07' 45,76"  Ústav na výkon trestu odňatia slobody
GPS: N 48° 35' 58,67"     E 19° 05' 15,43"  LRS Kováčová

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová (ďalej len „ústav“) bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica – Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených. Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody sa znížila na súčasnú kapacitu.

Ústav tvoria dve päťposchodové pavilónové ubytovne. V pavilónoch na jednotlivých chodbách izolovaných od seba je 100 jednolôžkových až desaťlôžkových izieb so spoločným hygienickým zariadením. Miestnosti na výkon disciplinárnych trestov majú 35 lôžok.

 

Základnou formou penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými je individuálna výchovná práca a komunitný systém s využitím osobitných výchovných postupov. Aktivity s odsúdenými v ústave prebiehajú v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené v zákone o výkone trestu odňatia slobody a sú zamerané na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu v súlade s právami a povinnosťami ustanovenými v zákone o výkone trestu odňatia slobody a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Na oddiele špecializovaného zaobchádzania je zriadených a realizovaných celkom päť skupín terapeutického a relaxačného charakteru, zameraných na diskusné poradenstvo a terapiu, počúvanie ezoterickej hudby, nácvik základného stupňa autogénneho tréningu, komunikatívnu muzikoterapiu a individuálnu a skupinovú ergo terapiu.

 

Súčasťou väzenského areálu je aj školské stredisko, v ktorom sa organizujú rozličné formy všeobecného a odborného vzdelávania odsúdených, napríklad kurzy na doplnenie základného vzdelania, kurzy technického minima a dlhodobejšie záučné technické kurzy. Školské stredisko slúži aj na záujmovú činnosť a náboženské aktivity. Na športovú činnosť (futbal) odsúdení využívajú asfaltové ihrisko. Vo vnútorných priestoroch ubytovní majú k dispozícii športové miestnosti, v ktorých sa môžu venovať najmä stolnému tenisu a posilňovaniu. Odsúdení majú k dispozícii aj ústavnú knižnicu, ktorá má viac ako päťtisíc zväzkov beletrie, odbornej a náboženskej literatúry.