Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová

Na základe vládou SR schváleného projektu „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva“ (PPP projekt) sa dňa 7. februára 2019 uskutočnila na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže verejná prezentácia prvého PPP projektu výstavby väzenského zariadenia v Slovenskej republike pre potencionálnych uchádzačov o koncesiu. Cieľom prezentácie bolo predstavenie samotného projektu, dôvody výstavby, prínosy, súčasný stav a plán, ako aj parametre budúceho väzenského zaradenia. Prítomní boli tiež informovaní o financovaní projektu, rozdelení rizík a kompetencií medzi verejným sektorom a súkromným sektorom, procese a harmonograme projektu, ale aj vo vzťahu k podmienkam oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

Do konca mesiaca február 2019 bude zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania koncesionára.

Budúce väzenské zariadenie bude vybudované pre 832 väznených osôb v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, vrátane výkonu väzby pre spádové okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca a Veľký Krtíš.

Samotná výstavba väzenského zariadenia bude trvať cca 2 roky po schválení koncesnej zmluvy vládou SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************

50 rokov samostatného slovenského väzenstva

V tomto roku si Zbor väzenskej a justičnej stáže pripomína 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Bolo to práve 1. januára 1969, kedy bol samostatný orgán pre väzenstvo – Zbor nápravnej výchovy – vyňatý spod federálnej správy Zboru národnej bezpečnosti v pôsobnosti centralizovaného Ministerstva vnútra ČSSR a podriadený novovzniknutému Ministerstvu spravodlivosti SSR. Túto významnú udalosť sme si preto pripomenuli dňa 31. januára 2019 slávnostným zhromaždením v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, na ktoré prijali pozvanie podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Hrnčiar, ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková, minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, ostatných orgánov špecializovanej štátnej správy, súdnictva, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Policajného zboru a ďalší zástupcovia kooperujúcich zložiek a partnerských väzenských služieb v Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Švajčiarska. Osobitne sme radi, že tejto slávnosti sa okrem aktívnych príslušníkov a zamestnancov zboru zúčastnili aj naši bývalí kolegovia, príslušníci zboru, naši dôchodcovia. Všetci, ktorí prijali pozvanie, svojou účasťou potvrdzujú významnosť tejto slávnosti.

K jubilejnému výročiu boli generálnym riaditeľom zboru prítomným účastníkom zhromaždenia udelené za zásluhy na budovaní a za rozvoj spolupráce so zborom pamätné plakety k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva. Zároveň boli ministrom spravodlivosti a generálnym riaditeľom zboru udelené vybraným účastníkom Čestné medaily pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva a traja aktívni príslušníci zboru boli mimoriadne povýšení do hodnosti plukovníka, podplukovníka a do hodnosti kapitána.

Slávnostné zhromaždenie bolo doplnené kultúrnym vystúpením v podaní sláčikového sexteta Sinfonietta Bratislava. Súčasne bola v rámci plánovaného programu prítomným premietnutá videoprojekcia, ktorá rámcovo zachytáva základné dokumenty z obdobia zriadenia, vzniku a histórie samostatného slovenského väzenstva, súčasne zachytáva škálu základných činností zboru a v neposlednom rade zobrazuje najnovšie snímky všetkých ústavov a účelových zariadení zboru z vtáčej perspektívy.

Generálny riaditeľ zboru vo svojom vystúpení prierezovo priblížil, za akých podmienok väzenstvo na Slovensku vznikalo a po jeho osamostatnení sa ďalej formovalo. V tejto súvislosti zároveň poukázal na to, aké ťažké a zložité bolo väzenstvo na Slovensku v tom období vybudovať, súčasne ocenil významný osobný prínos viacerých vedúcich funkcionárov Zboru nápravnej výchovy SSR v týchto zložitých rokoch, z ktorých mnohí z nich už nežijú. Ako ďalej povedal: „Humanizácia a demokratizácia väzenstva a celej spoločnosti, rozširovanie práv väznených osôb, reálne ekonomické podmienky a legislatívny rámec podstatne zvyšujú nároky na dôslednú organizáciu, zákonnosť a pôsobenie, celkovú činnosť zboru, ktorá musí byť profesionálnejšia, otvorenejšia a vo väčšej miere prístupná informovanosti a spoločenskej kontrole.“ Aj v nadväznosti na uvedené bolo podľa neho v rámci zboru a väzenstva potrebné prijímať cielené a systémové opatrenia, novelizovať zákony a s tým súvisiace interné predpisy, zmenila sa organizácia zboru, uplatnila sa nová reprofilácia ústavov. V nastávajúcom období je podľa jeho slov prioritný záujem pokračovať na zlepšovaní podmienok výkonu služby a práce, zvýšení osobnej bezpečnosti. Postupne sa skvalitňuje vybavenosť, výzbroj a výstroj príslušníkov zboru. Rovnako tak podľa možností rozpočtu, ako aj s využitím mimorozpočtových zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, je potrebné postupne pokračovať v realizácii investičných akcií zameraných najmä na odstránenie nepriaznivého a zlepšenie technického stavu a modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti objektov a zariadení väzenstva.

V následnom príhovore minister spravodlivosti Gábor Gál prítomných ubezpečil, že vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oceňuje náročnú službu zboru pre spoločnosť. Ako zdôraznil: „Poďakovanie a úcta patrí každému aktívnemu a zodpovednému príslušníkovi a zamestnancovi zboru, ktorí sa svojím osobným vkladom každodenne podieľajú na tom, že väzenstvo dnes riadne plní svoje poslanie“. Zároveň vyjadril podporu vedeniu zboru pri zvyšovaní úrovne slovenského väzenstva a vytváraní čo najlepších podmienok na napĺňanie jeho nezastupiteľného poslania v spoločnosti.

Na záver je potrebné ešte raz zablahoželať oceneným a povýšeným, poďakovať všetkým, ktorí sa tohto slávnostného zhromaždenia zúčastnili, ale aj tým, ktorí sa na náročnej príprave a dôstojnom priebehu slávnosti podieľali.

 

******************************************************************************************************

Oznam pre návštevníkov našej internetovej stránky

V ostatnom období bolo Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže adresovaných viacero otázok súvisiacich so zmenou štruktúry našej internetovej stránky a zrušením v nej vytvorenej záložky v Hlavnom menu s názvom Navždy nás opustili. Napriek tomu, že chápeme záujem o informácie týkajúce sa úmrtí našich bývalých kolegov a priateľov, je potrebné dať do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov došlo k výraznému sprísneniu podmienok pri používaní a zverejňovaní osobných údajov. Na základe tejto skutočnosti bolo nevyhnutné zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže prijať opatrenia na dôsledné uplatňovanie tohto zákona. Jedným z takýchto opatrení bolo aj ukončenie zverejňovania informácií o úmrtiach súčasných alebo bývalých príslušníkov zboru a zamestnancov zboru. Veríme, že pochopíte dôvody, ktoré nás k takémuto rozhodnutiu viedli.  

 

******************************************************************************************************

Vzdialenie sa odsúdeného

Dňa 12. 1. 2019 v dopoludňajších hodinách došlo na vonkajšom pracovisku mimo ústavu Hrnčiarovce nad Parnou nepovolenému vzdialeniu sa 33-ročného odsúdeného, ktorý sa vo výkone trestu odňatia slobody nachádzal pre spáchanie trestného činu krádeže a neplnenia vyživovacej povinnosti, za čo mu bol súdom uložený trest odňatia slobody v trvaní 2 roky, so zaradením do minimálneho stupňa stráženia. Na základe následne vykonaných opatrení zo strany riaditeľa ústavu Hrnčiarovce nad Parnou bol následne v popoludňajších hodinách zadržaný príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže na vlakovej stanici Kúty. Okolnosti uvedenej udalosti sú predmetom ďalšieho preverovania.

 

******************************************************************************************************

Seminár s medzinárodnou účasťou

Zbor väzenskej a justičnej stráže v dňoch 16. - 18. januára 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave organizuje pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu „Šanca na návrat“. V rámci semináru bude prezentovaný národný projekt a dobrá prax v obdobných domácich a zahraničných programoch, projektoch alebo nástrojoch, týkajúcich sa penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Súčasťou podujatia bude aj workshop na tému „Prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti“, ktorý sa zameria prioritne na otázky „Na akej kvalitatívnej úrovni fungujú a sú vzájomne prepojené penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť“, „Aké sú najčastejšie dôvody zlyhania odsúdených a systému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody?“ a „Aký je reálny potenciál vývoja súčasného stavu v snahe o priblíženie sa k ideálnemu modelu fungovania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti z pohľadu záujmových skupín“.
Národný projekt „Šanca na návrat“ realizuje Zbor väzenskej a justičnej stráže spoločne s partnerom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.
Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, teda znižovanie rizikových a posilňovanie protektívnych faktorov vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti a eliminácia sociálnej exklúzie osôb prepustených z výkonu trestu. Projekt obsahuje rôzne aktivity a bude využívať aktívnu participáciu expertov z praxe a akademického prostredia. Jeho súčasťou je vytvorenie a pilotné overenie uceleného integrovaného systému prístupu k odsúdeným a ich blízkemu okoliu, vytvorenie štandardizovaných individuálnych prístupov podľa určených parametrov, príprava odsúdených na podmienky po prepustení (ubytovanie, zamestnanie, financie, vzťah k blízkym a pod.), zavedenie jednotných a štandardizovaných resocializačných a výchovných programov a práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením.

*******************************************************************************************************

 

Odsúdení pomáhajú samospráve

(utorok 8. januára 2019) 

Vzhľadom na pokračujúce nepriaznivé počasie a výrazné snehové zrážky bol v týchto dňoch oslovený Zbor väzenskej a justičnej stráže zo strany niektorých samospráv za účelom výpomoci pri čistení niektorých verejných komunikácií a odpratávaní snehu. V nadväznosti na uvedené požiadavky po dohode s ministrom spravodlivosti zbor poskytuje odplatne s ohľadom na kapacitné a bezpečnostné možnosti odsúdených na zabezpečenie takýchto pomocných prác. V Bratislave bolo na tento účel cez víkend a dnes zabezpečených až do 77 odsúdených súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia. Veríme, že aj takouto formou môže zbor prispieť k pomoci občanom našich miest.