Prijímacie konanie v Zbore väzenskej a justičnej stráže

V Zbore väzenskej a justičnej stráže sa výber a prijímanie občanov do služobného pomeru vykonáva podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,  Zboru   väzenskej a justičnej stráže  Slovenskej  republiky  a  Železničnej  polície v znení neskorších predpisov.

  • Za účelom uplatnenia zásady rovnosti príležitostí a transparentnosti sú voľné miesta, na ktoré je vyhlásené externé výberové konanie, zverejnené služobným úradom na stránke www.zvjs.sk v ponuke voľných pracovných miest
  • Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže
    • Písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru odporúčame zaslať do toho ústavu (služobného úradu), v ktorom má uchádzač záujem vykonávať štátnu službu (napr. vzhľadom na lokalitu) – urýchli sa tým vybavenie žiadosti.
  • Služobný úrad informuje uchádzača o priebehu prijímacieho konania
    • uchádzač je pozvaný na informatívny pohovor, počas ktorého je oboznámený so základnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo služobného pomeru, s podmienkami štátnej služby, s platovými a inými náležitosťami

Podmienky prijatia v Zbore väzenskej a justičnej stráže

PRÍSLUŠNÍKOM ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE MÔŽE BYŤ UCHÁDZAČ, ktorý je :

• štátny občan Slovenskej republiky
• starší ako 21 rokov
• bezúhonný
• spoľahlivý
a
• spĺňa stupeň vzdelania určený na výkon funkcie (minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou)
• je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby
• ovláda štátny jazyk
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
• ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia
• je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
• ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7 zákona č.  73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov (napr. nesmie vykonávať inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť a byť členom správnych alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť)

• Služobný úrad je oprávnený počas prijímacieho konania spracúvať osobné údaje o uchádzačovi podľa § 14 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

V  PRIJÍMACOM KONANÍ UCHÁDZAČ PREDKLADÁ

- písomnú žiadosť o prijatie,
- životopis,
- vyplnený dotazník, /tlačivo/
- osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, sobášny list, rodné listy detí alebo ich overené odpisy,
- vojenskú knižku alebo preukaz branca,

• Uchádzač, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru je povinný predložiť aj doklad o dobách podľa § 20 ods. 3 a § 86 ods. 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak v predchádzajúcom služobnom pomere vykonával štátnu službu v tej istej zložke.

PRIJÍMACIE KONANIE SA KONČÍ

- vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru, späťvzatím žiadosti o prijatie alebo zamietnutím žiadosti o prijatie bez zdôvodnenia. Prijímacie konanie sa skončí aj v prípade úmrtia uchádzača.

VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU

- Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí uchádzača do služobného pomeru, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu.