Na základe údajov z grafu je vidieť, že zamestnanosť väznených osôb mala od r.2000 stúpajúcu tendenciu až po r.2008. Jedným z hlavných dôvodov poklesu zamestnanosti väznených osôb od r.2009 bola finančná kríza, ktorá zasiahla Slovenskú republiku. Klesajúcu tendenciu sa podarilo prelomiť v r.2012 a odvtedy percento zamestnanosti väzňov rastie. S rastom percenta zamestnanosti je spojené zvyšovanie výsledkov hospodárenia stredísk vedľajšieho hospodárstva.

Za rok 2017 bol stav zamestnanosti v jednotlivých ústavoch nasledovný:

P r e h ľ a d

o priemerných počtoch obvinených a odsúdených

z pohľadu  zamestnanosti za rok 2017

(v osobách)

Ústav

Odsúdení a obvinení, ktorí sú zaraditeľní do práce

Zaradení do práce

% zamestnanosti

Celkom

Vnútorná prevádzka

Vedľajšie hospodárstvo

Banská Bystrica

119

111

37

74

93,28

B.B. - Kráľová

599

281

74

207

46,91

Bratislava

169

169

53

116

100,00

Dubnica

296

261

31

230

88,18

Hrnčiarovce

976

776

83

693

79,51

Ilava

459

354

53

301

77,12

Košice

273

133

43

90

48,72

Košice-Šaca

607

303

67

236

49,92

Leopoldov

821

571

121

450

69,55

Levoča

103

56

16

40

54,37

Nitra

148

117

43

74

79,05

Nitra-Chrenová

224

224

23

201

100,00

Prešov

393

234

55

179

59,54

Ružomberok

287

182

28

154

63,41

Sučany

271

217

41

176

80,07

Trenčín

88

88

48

40

100,00

Želiezovce

661

432

82

350

65,36

Žilina

44

39

21

18

88,64

S P O L U  :

6 538

4 548

919

3 629

69,56

 

Z uvedeného tabuľkového prehľadu vyplýva, že za rok 2017 bolo do práce zaradených  69,56% zo zaraditeľných  väznených osôb. Vo vedľajšom hospodárstve bolo zaradených 79,79 % a vo vnútornej prevádzke 20,21% z celkového počtu zaradených do práce.