Práva a povinnosti a povinnosti odsúdeného

     Počas výkonu trestu je odsúdený povinný podrobiť sa obmedzeniam tých základných práv a slobôd, ktorých výkon by bol v rozpore s účelom výkonu trestu alebo ktoré sa nemôžu vzhľadom na výkon trestu uplatniť. Odsúdený je obmedzený najmä v práve na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobode pohybu a pobytu, zachovaní listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, v práve slobodnej voľby povolania a v práve na nakladanie s vecami osobnej potreby Vo výkone trestu sa rešpektuje ľudská dôstojnosť odsúdeného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým odsúdeným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Všeobecný prehľad o právach a povinnostiach odsúdených nájdete v nasledujúcich „letákoch“. Podmienky výkonu práv a povinností v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“.

 

Pravidlá návštev

     Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu, ktoré posiela odsúdený blízkym osobám alebo iným povoleným osobám, s ktorými sa chce na návšteve stretnúť.

     Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti odsúdeného. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.

     Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci; to neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi.

 

Pravidlá telefonovania

     Odsúdený má právo na vlastné náklady najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim blízkym osobám alebo iným povoleným osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Ak to technické možnosti v ústave umožňujú, tak odsúdený môže telefonovať aj častejšie. Rozsah telefonovania v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“. Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované odsúdenému do ústavu!

     Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru odsúdeného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie odsúdeného s jeho obhajcom.

 

Pravidlá korešpondencie

     Odsúdený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia. Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac.

     Nahliadnuť do korešpondencie odsúdeného (s výnimkou korešpondencie s osobitnými osobami) má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný zadržať korešpondenciu, ak obsahuje informáciu s hanlivým obsahom, informáciu, ktorá môže narušiť účel výkonu trestu, alebo vec alebo jej obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti.

 

Pravidlá zasielania finančných prostriedkov

     Peňažné prostriedky možno odsúdenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu vyplnené podľa „vzorov“.   Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané odsúdenému sa zaevidujú na jeho konto. Informáciu o doručení peňažných prostriedkov pre odsúdeného na účet cudzích prostriedkov ústavu odsúdený potvrdí svojím podpisom. Ak odsúdený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť odsúdeného. Za peňažné prostriedky si odsúdený môže napr. nakúpiť potraviny a iné veci osobnej potreby v predajni zriadenej v ústave.

 

Pravidlá zasielania a prijímania balíkov

      Odsúdený má právo prijímať balík do hmotnosti dvoch kilogramov každé tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) len s nasledovnými vecami - fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu. Balík možno odsúdenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku a len v prípade, že odsúdený poslal osobe, od ktorej chce dostať balík, riadne vyplnené predpísané tlačivo opatrené odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.

      Okrem nárokového balíka môže byť odsúdenému udelená disciplinárna odmena - povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (tzv. „potravinový“ balík). Tento druh disciplinárnej odmeny však môže byť odsúdenému udelený len za dlhodobé vzorné plnenie povinností, programu zaobchádzania, plnenie pracovných povinností alebo vykonanie príkladného činu. Všetky veci, ktoré môže odsúdený dostať v potravinovom balíku si môže samostatne zabezpečiť aj v predajni zriadenej v ústave.