Práva a povinnosti osoby vo výkone väzby

     Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu väzby. Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Všetky práva ustanovené zákonom sa zaručujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Všeobecný prehľad o právach a povinnostiach osôb vo výkone väzby nájdete v nasledujúcich „letákoch“. Podmienky výkonu práv a povinností v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“.

 

Pravidlá návštev

     Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu, ktoré posiela obvinený osobám, s ktorými sa chce na návšteve stretnúť.

     Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.

     Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci; to neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi.

 

Pravidlá telefonovania

     Obvinený má právo na vlastné náklady najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Ak to technické možnosti v ústave umožňujú, tak obvinený môže telefonovať aj častejšie. Rozsah telefonovania v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“. Počas telefonovania môže riaditeľ ústavu nariadiť prítomnosť príslušníka zboru. Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní. Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu!

     Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie obvineného s jeho obhajcom.

 

Pravidlá korešpondencie

     Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia. Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac.

     Nahliadnuť do korešpondencie obvineného (s výnimkou korešpondencie s osobitnými osobami) má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný korešpondenciu zadržať a odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ak táto korešpondencia obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo jej doručením by mohol byť marený účel výkonu väzby.

 

Pravidlá zasielania finančných prostriedkov

     Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu vyplnené podľa „vzorov“. Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané obvinenému sa zaevidujú na jeho konto. Informáciu o doručení peňažných prostriedkov pre obvineného na účet cudzích prostriedkov ústavu obvinený potvrdí svojím podpisom. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť obvineného. Za peňažné prostriedky si obvinený môže napr. nakúpiť potraviny a iné veci osobnej potreby v predajni zriadenej v ústave.

 

Pravidlá zasielania a prijímania balíkov

     Obvinený má právo prijímať balík do hmotnosti dvoch kilogramov každé tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) len s nasledovnými vecami - fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu. Balík možno obvinenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku a len v prípade, že obvinený poslal osobe, od ktorej chce prijať balík, riadne vyplnené predpísané tlačivo opatrené odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.

     Okrem nárokového balíka môže byť obvinenému udelená disciplinárna odmena - povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (tzv. „potravinový“ balík). Tento druh disciplinárnej odmeny však môže byť obvinenému udelený len za dlhodobé vzorné plnenie povinností, plnenie pracovných povinností alebo vykonanie príkladného činu. Všetky veci, ktoré môže obvinený dostať v potravinovom balíku si môže samostatne zabezpečiť aj v predajni zriadenej v ústave.