Kolégium ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre väzenstvo

V utorok 18. júna 2019 zasadlo na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže za účasti ministra spravodlivosti Gábora Gála, štátnej tajomníčky ministra spravodlivosti Edity Pfundtner, zástupcov sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupcov Zboru väzenskej a justičnej stráže Kolégium ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre väzenstvo. Z poverenia ministra spravodlivosti viedol rokovanie generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan.
Na zasadnutí kolégia ministra bola prerokovaná Informácia o príprave a realizácii projektov v zbore, ako aj Informácia o vybraných odporúčaniach vyplývajúcich pre Zbor väzenskej a justičnej stráže zo Správy pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) v dňoch 19. až 28. marca 2018. Okrem uvedených bodov programu bol minister spravodlivosti informovaný o plánovanom udeľovaní odmien príslušníkom a zamestnancom zboru a o aktuálnom stave predkladania a využitia návrhov riaditeľov ústavov na premenu zvyšku výkonu trestu odňatia slobody odsúdenými na trest domáceho väzenia s nasadením technických prostriedkov (náramkov).
Členovia poradného orgánu ministra spravodlivosti boli oboznámení aj s pripravovanou spoločnou tlačovou konferenciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže na tému Modernejšie väzenstvo, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2019 o 12.00 h na pôde Generálneho riaditeľstva zboru.