Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Súdna 15
911 96 Trenčín 1

Riaditeľ:  plk. Ing. Miloš DRGO
Korešpondenčná adresa: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín 1
Telefón: +421/32/652 14 38
Fax: +421/32/652 85 03
E-mail: sekretariattn@zvjs.sk, vedenietn@zvjs.sk

GPS: N 48° 53' 21,92"     E 18° 02' 03,34" Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
GPS: N 48° 51' 52,44"     E 17° 58' 01,21" OO Opatovce
GPS: N 48° 54' 12,13"     E 18° 11' 59,46" LRS Omšenie

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/32/652 14 38
Korešpondenčná adresa: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín 1
E-mail: sekretariattn@zvjs.sk, vedenietn@zvjs.sk

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne(ďalej len nemocnica a ústav) je situovaná v centre mesta, necelý kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti okresného súdu, polície a okresnej prokuratúry. Zaberá plochu 6.937 m2.
            Základom nemocnice a ústavu je stará sedriálna väznica z roku 1912. Svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975 - 1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a odsúdených.
            Pôvodne existovala len jedna budova – tzv. budova N, v ktorej až do roku 1990 bola zabezpečovaná väzba pre potreby Okresného súdu v Trenčíne a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne s kapacitou 85 obvinených. Popri väzbe boli oddelenia interné, psychiatrické (v rámci neho súdno-psychiatrická expertíza a protialkoholická liečba mužov) a rehabilitačné, ktoré poskytovalo svoje služby i väzňom z Čiech.
Prítomnosť zdravotníckeho personálu 24 hodín denne podnietilo myšlienku umiestniť v Trenčíne odsúdených so zdravotným postihnutím. Táto myšlienka, ale aj potreba rozšíriť nemocničné priestory prispela k výstavbe novej - päťpodlažnej budovy – tzv. budovy F . Do nej bolo v roku 1986 z ilavského ústavu premiestnených 150 odsúdených so zdravotnou klasifikáciou F. V roku 1987 bolo na 3. poschodí budovy F otvorené oddelenie TBC (teraz TBC a respiračných chorôb). Takto fungoval nápravnovýchovný ústav a ústav na výkon väzby až do rozdelenia federácie. 
Profilovanie nemocnice a ústavu možno označiť za veľmi zložitý a náročný proces, ktorý musel akceptovať zdravotnícke a bezpečnostné hľadisko. Len trpezlivým zbližovaním názorov a postojov všetkých účastníkov tohto procesu mohlo dôjsť k naplneniu podstaty vzniku väzenskej nemocnice v pravom slova zmysle. Zavŕšením a vyvrcholením tohto procesu bola v roku 1994 novelizácia zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže č. 79/1992, ktorou sa postavenie nemocnice inštitucionalizovalo. Na základe toho minister spravodlivosti zriadil Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody s vlastnou právnou subjektivitou.
Zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná na internom oddelení, psychiatrickom oddelení - v rámci ktorého je začlenená súdno-psychiatrická expertíza, protialkoholická a protitoxikomanická liečba žien, mladistvých a odsúdených so zdrav. postihnutím a oddelenie ochrannej psychiatrickej liečby. Ďalej je súčasťou nemocnice oddelenie TBC a respiračných chorôb, chirurgické oddelenie a V. oddelenie (zahŕňa neurológiu, fyziatriu , urológiu, kožné a očné lekárstvo a pod.). Kapacita lôžkovej časti nemocnice je 156 lôžok + 12 lôžok v chirurgickom pavilóne NsP. Obložnosť oddelení dosahuje 75% , s priemernou ošetrovacou dobou 22 dní. Počet prerušení VTOS a prepustení z väzby zo zdravotných dôvodov dlhodobo nedosahuje 1% (ide najčastejšie o terminálne štádia zhubných ochorení, operácie na vyšších špecializovaných pracoviskách bez možnosti stráženia a pod.). Počet sebapoškodení (tak typických pre väzenskú populáciu ) dosahuje ročne 121 v priemere prípadov.
Od roku 2006 je v platnosti nová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a spolupráci medzi Nemocnicou pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS a Fakultnou nemocnicou v Trenčíne, ktorá bola podpísaná štatutárnymi orgánmi na obdobie 10 rokov.
Z hľadiska ďalšieho rozvoja bola schválená Ministerstvom spravodlivosti SR nová koncepcia zdravotnej starostlivosti Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS na obdobie 2007-2015.
V najbližšom období čakajú nemocnicu náročne úlohy v súvislosti so zavádzaním systému manažmentu kvality a efektívnosti riadenia nemocnice podľa ISO 9001/2000, nemocničného informačného systému, prevádzkou Centra pre komplexnú diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd predovšetkým „typu C“ u obvinených a odsúdených.
Nemocnica sa zapája aj do medzinárodnej spolupráce a aktívne spolupracuje na projekte Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie vo väzeniach“.
 
Prevádzku ústavu zabezpečuje 256 príslušníkov a 60 občianskych pracovníkov. Číselné údaje možno vzbudzujú údiv, no je si potrebné uvedomiť, že pacienti si vyžadujú sústavnú zdravotnícku starostlivosť, pričom zdravotnícky personál, ktorého 32% tvoria ženy musí mať pri svojej práci pocit bezpečnosti, nakoľko ide o spoločenstvo jedincov s rozličným stupňom narušenia, rôzneho veku, vzdelania, či kriminálnych skúseností.
Vo výkone trestu sa tu nachádzajú okrem odsúdených so zdravotným postihnutím aj odsúdení v minimálnom stupni stráženia, zaradení do domácej réžie (34) a celková kapacita odsúdených vo výkone trestu je 98 osôb. Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými a starostlivosť o obvinených sú úzko prepojené s liečbou.Psychologická činnosť zahŕňa najmä individuálne a skupinové formy zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými, psychologické vyšetrenia uchádzačov o službu v ZVJS, personálnych rezerv, príslušníkov pri zmene funkčného zaradenia a poskytovanie psychologického servisu väzenskej klientele a príslušníkom podľa aktuálnych potrieb.Významné poslanie v tejto oblasti plní aj pedagogický personál, ktorý vykonáva vysoko špecializované činnosti zamerané na diferencované zaobchádzanie s uväznenými osobami a využívanie sociálno-tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými. Vzhľadom na osobitné postavenie odsúdených so zdravotným postihnutím sme spracovali Projekt špeciálnych foriem zaobchádzania s touto časťou väzenskej klientely, ktorý rešpektuje vekový a zdravotný handicap a zahŕňa skupinové formy práce, rehabilitačnú telovýchovu a ergoterapeutické činnosti. Pre túto kategóriu odsúdených bol zabezpečený bezbariérový prístup.
Na kultúrno-osvetovú činnosť sú vyhradené štyri miestnosti vybavené televízormi a spoločenskými hrami, ktoré sú zariadené tak, aby sa v nich mohli konať komunitné stretnutia odsúdených s pedagógmi, psychológmi, prednášky a besedy.
Ústavná knižnica obsahuje vyše 2 350 knižných titulov beletrie, náučnej literatúry, inojazyčných kníh a kníh s náboženskou tematikou. Knižnica pre príslušníkov má vyše 300 titulov.
Na športové aktivity odsúdených sa využíva vonkajšie ihrisko (minifutbal, nohejbal, volejbal a basketbal). Osobitná miestnosť je vyhradená na posilňovanie odsúdených, taktiež majú možnosť hrania stolného tenisu, gulečníku a šípok.
 Od vzniku nemocnice a ústavu sa otázke bezpečnosti nevenovalo toľko pozornosti, ako je tomu v poslednom období. Zdravotnícky personál, príslušníci oddelenia VV a VT a eskortujúci príslušníci oddelenia ochrany a obrany prichádzajú denne do styku s obvinenými a odsúdenými z najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorí sa tu liečia z ochorení každého druhu - mnohokrát sú to prenosné nákazlivé ochorenia, sú tu pacienti s ťažkými poruchami správania, psychotickými a psychopatickými problémami. Toto všetko vystavuje všetkých vysokému riziku ako po stránke bezpečnostnej, tak i po stránke zdravotnej. Schválením Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve v SR z roku 1994 a zaradením nemocnice do III. maximálneho stupňa bezpečnosti sa v roku 1998 začalo budovaním vonkajšieho okruhu bezpečnosti.
 
Pod pôsobnosť ústavu spadá aj Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Otvorené oddelenie so sídlom v LRS. Do užívania bolo odovzdané v roku 1977.
Jeho poslaním je poskytovať príslušníkom zboru kúpeľnú liečbu, liečebnú a preventívnu rehabilitáciu aplikáciou vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy. V období letných a zimných prázdnin sa stredisko využíva na rodinné rekreácie.
V liečebni je 43 dvojlôžkových izieb a šesť apartmánov. Každá izba má kúpeľňu a WC, vybavená je farebným televízorom a chladničkou, má terasu alebo balkón. Návštevníkom je k dispozícii zimná záhrada, telocvičňa s posilňovňou a krytá plaváreň. Liečeniu prispieva priaznivá klíma, čistý vzduch bez exhalátov, ihličnaté a listnaté lesy, liečivé sírnaté termálne pramene a odborný zdravotný personál – lekár balneológ, zdravotná sestra a rehabilitační pracovníci.
Otvorené oddelenie v Opatovciach bolo zriadené dňom 1. decembra 1991. Zabezpečuje výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia, kde je cieľom zabezpečiť realizáciu alternatívnych činností, protidrogových programov a individuálnym a skupinovým prístupom motivovať odsúdených k tomu, aby sa naučili racionálnym spôsobom riešiť a zvládať záťažové situácie bez použitia alkoholu a drog. Ubytovacia kapacita je 53 odsúdených, no aj omnoho väčšia kapacita by vyhovovala vďaka záujmu firiem, ktoré vedia oceniť veľmi dobrý prístup k plneniu pracovných úloh odsúdených a výhodné platové podmienky.

Charekteristika možností zamestnávania odsúdených

Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typov:

  • odsúdení s voľným pohybom
  • pracovisko s dohľadom

Ústav zabezpečuje výkon trestu na polootvorenom oddelení v Opatovciach. Mimo vonkajších pracovísk najmä v stavebníctve a poľnohospodárstve ústav zriadil stredisko VH prác a služieb a stredisko VH vlastnej poľnohospodárskej výroby. Jej produkcia je využitá výlučne v rámci zboru. V rámci ponuky prác a služieb má ústav skúsenosti s rôznymi kompletizačnými a montážnymi prácami. Zamestnanosť sa dlhodobo pohybuj na úrovni 100 % z celkového počtu práceschopných odsúdených.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

 

objekt,
vykurovanie
miestnosti počet
miest-
nosti
celková výmera v m2 možnosť
využitia
technologia,
zariadenie
súčastné
využitie
charakter
súčastného
využitia
perspektíva
využitia,
voľné od:
Výrobné
priestory
Objekt č. 5
vykurovaný
2 158 jednoduché
montáže
žiadne,
prípojky
drevový-
roba
zmluvná
práca
03. 2005
Objekt č. 3
vykurovaný
1 225 montážne
práce
ihneď
Objekt č. 7
bez kúrenia
1 305 sklad prenájom 01. 2004
Objekt č.14
bez kúrenia
1 529 montážne
práce
zmluvná
práca
09. 2002
Objekt č.15
bez kúrenia
2 455 drevový-
roba
10. 2006
Objekt č.15
bez kúrenia
1 142 voľné   ihneď