Základnými právnymi normami pre zabezpečovanie zamestnávania odsúdených sú zákon č.475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VTOS“) a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov. Odsúdení sa v súlade s ustanoveniami zákona o VTOS zaraďujú do práce. V zmysle § 39 písm. e) zákona o VTOS je odsúdený povinný pracovať v prípade, že je zaradený do práce. Výnimku tvoria poberatelia invalidného, starobného, predčasného starobného dôchodku, práceneschopní a takí odsúdení, ktorí sú zaradení do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu a kurzu počas pracovnej doby.

Zaradením odsúdeného do práce nevzniká medzi ním a „zamestnávateľom - ústavom“ pracovnoprávny ani iný obdobný  pracovný vzťah. V zmysle § 42 ods. 2 zákona o VTOS ide o osobitný vzťah medzi ústavom na výkon trestu odňatia slobody a odsúdeným.

Obvinených sa týka zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV“) a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov. Obvinení sa do práce zaraďujú na základe § 32 tohto zákona. Obvinení nie sú povinní pracovať. Obvineného možno zaradiť do práce iba s jeho súhlasom a so súhlasom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.