Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Cintorínska 3
950 50 Nitra 1

 

Riaditeľ: pplk. Mgr. Norbert Kuruc
Korešpondenčná adresa: Inštitút vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže, Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1
Telefón: +421/37/652 8807
Fax: +421/37/652 6231
E-mail: kurucn@zvjs.sk

800x600Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

Informácia pre verejnosť:
Na štúdium u nás, sa nemožno prihlásiť po skončení základnej školy.  Na Inštitúte vzdelávania ZVJS Nitra môže študovať len osoba, ktorá bola prijatá do služobného pomeru alebo pracovného pomeru v ZVJS. 

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

Riaditelia / náčelníci: 

pplk. Albín Riška 1979 - 1981
pplk. Mgr. Tomáš Hoďovský 1982 - 1990
pplk. PaedDr. Juraj Windisch 1991 - 2001
pplk. Mgr. Imrich Béreš 2001 - 2004
pplk. Mgr. Ladislav Dedek 2004 - 2007
mjr. Mgr. Stanislav Babala 2007 - 2008
pplk. Mgr. Peter Kriška, PhD 2008 - 2012
pplk. Norbert Kuruc 2012 - sučasnosť

 

 

História Inštitútu vzdelávania ZVJS 

Začiatky vzdelávania príslušníkov zboru súvisia s históriou vzdelávania príslušníkov ministerstva vnútra. Vzdelávanie sa organizovalo v rôzných formách, v rôzne dlhom časovom období  a pre rôzne funkčné zaradenia. Vykonávalo sa v určených strediskách napr. pri Krajskom súde v Prahe, v útvaroch ZNV Ostrov nad Ohří, v Bratislave, v Leopoldove a iných väzenských zariadeniach. 
Po prijatí ústavného zákona č. 143/ 1968 Zb.o československej federácií sa vytvára samostatný zbor nápravnej výchovy SSR. Tento si vytvára aj svoju rezortnú výchovno-vzdelávaciu sústavu. Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na organizovanie základných kurzov pre novoprijatých príslušníkov, odborných kurzov pre veliteľov zmien, referentov režimu a pod. Nebol však vytvorený stály pedagogický kolektív. Kurzy sa vykonávali v útvaroch ZNV v Leopoldove, v Martine a v rekreačno-rehabilitačných strediskách v Kováčovej a v Santovke
 
Významným medzníkom vo vývoji nášho rezortného školstva bolo rozhodnutie o vybudovaní stálej výchovno-vzdelávacej inštitúcie ZNV SSR.  Objekt Odbornej školy ZVJS v Nitre bol slávnostne odovzdaný dňa 13. júla 1979, slávnostné otvorenie štúdia v škole sa uskutočnilo 4. septembra 1979. Týmto sa vytvoril pevný základ pre rozvoj rezortného výchovno-vzdelávacieho systému v našom zbore na ďalšie roky. Vypracoval sa profil absolventov nástupného kurzu a odborných kurzov v systéme výchovy a vzdelávania. Určilo sa obsahové zameranie vyučovania v každom odbornom predmete a bol vytvorený stály pedagogický kolektív odborných učiteľov.

V ďalšom období vznikla potreba ďalšieho skvalitnenia odbornej prípravy a najmä potreba poskytovania úplného stredného vzdelania v študijnom odbore „nápravná výchova“. Z tohto dôvodu bola v roku 1985 rozkazom ministra spravodlivosti SSR č.5/1985 zriadená Stredná škola ZNV SSR. To v praxi znamenalo, že škola získala oprávnenie poskytovať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Štúdium sa vykonávalo diaľkovou formou v trvaní 3 a 4 rokov.
 
 
Po roku 1989 stredná škola ako účelové zariadenie zboru prešla viacerými kvalitatívnymi zmenami. Dominantou vzdelávania a hlavnou úlohou školy bola príprava novoprijatých príslušníkov. Okrem základnej prípravy škola realizovala odborné kurzy referentov režimu a veliteľov zmien. Od roku 1992 začala stredná škola formou odborných kurzov justičnej stráže prípravu väzenského personálu, ktorý zabezpečuje ochranu súdnych objektov a poriadku v nich.
Schválením Koncepcie vzdelávania ZVJS v roku 1997, sa začali v zbore realizovať nové vzdelávacie aktivity. Bola to najmä jazyková príprava príslušníkov v anglickom jazyku (1997-1999, 2001-2003) a v nemeckom jazyku (v rokoch 1998-1999). Za účelom zdokonalenia práce celého väzenského systému a širšieho využívania výpočtovej techniky v oblasti informatiky, evidencie a štatistiky, sa od septembra 1988 začala v Strednej škole ZVJS realizovať odborná príprava príslušníkov ZVJS v oblasti výpočtovej techniky formou základných kurzov počítačovej prípravy. V období rokov 1979 až 2003 absolvovalo rôzne vzdelávacie aktivity okolo  10 000 príslušníkov. Niekoľko krát sa zmenilo a doplnilo zloženie pedagogického kolektívu.
 

SÚČASNOSŤ INŠTITÚTU VZDELÁVANIA ZVJS

800x600800x600

V súvislosti s legislatívnymi zmenami a podmienkami prijímania do služobného pomeru stanovenými v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže  Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov dňom 1. januára 2004 bola Stredná škola ZVJS pretransformovaná na Inštitút vzdelávania ZVJS na základe RGR č. 1/2004 o zriadení Inštitútu vzdelávania ZVJS.

 V januári 2004 bola prijatá Koncepcia vzdelávania príslušníkov ZVJS a zamestnancov ZVJS na roky 2004 – 2015 (ďalej len „koncepcia vzdelávania“), ktorej cieľom bolo zabezpečiť vzdelanostnú a odbornú pripravenosť príslušníka ZVJS na výkon štátnej služby. V súlade s odporúčaniami Rady pre vzdelávanie a odbornú prípravu príslušníkov ZVJS a zamestnancov ZVJS a s potrebami praxe bola koncepcia vzdelávania v decembri 2007 aktualizovaná s následne prijatými tromi dodatkami. Vzdelávanie bolo doplnené o ďalšie vzdelávacie aktivity ako odborný kurz referentov režimu a odborný kurz vedúcich zmien.

 S cieľom zjednotiť právne normy upravujúce systém, organizáciu a podmienky vzdelávania príslušníkov ZVJS a zamestnancov zboru do jedného predpisu, bol v roku 2010 spracovaný RGR č. 25/2010 o vzdelávaní príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „RGR o vzdelávaní“). V roku 2012 bol tento predpis aktualizovaný, z dôvodu vykonania zmien vo vzdelávacích programoch jednotlivých vzdelávacích aktivít, predovšetkým zaradením aktivít zameraných na nácvik sociálno-komunikačných zručností v rámci špecializačného vzdelávania a vykonania zmien vyplývajúcich z aplikácie niektorých činností v praxi.

Posledná zmena koncepcie vzdelávania bola vykonaná v roku 2011 prijatím Koncepcie vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 – 2020 (ďalej len „koncepcia vzdelávania na roky 2011 – 2020“). Hlavnými úlohami koncepcie vzdelávania na roky 2011 - 2020  sú zabezpečiť v ZVJS zákonom stanovené kvalifikačné požiadavky  odborného vzdelania u príslušníkov ZVJS v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe,  vytvárať optimálne podmienky k realizovaniu celoživotného vzdelávania  príslušníkov zboru v stálej štátnej službe. Skvalitnenie vzdelanostnej a odbornej pripravenosti príslušníkov a zamestnancov ZVJS, sa  realizovalo zriadením cvičnej cely, stážami lektorov, modernizáciou učební a prerozdelením hodinových dotácii vo vzdelávacích programoch. V roku 2014 došlo k prehodnoteniu systému vzdelávania, pričom základný výcvik sa včlenil do základného odborného vzdelávania do jedného bloku v rozsahu 11 týždňov. Vyžadovalo si to prijatie RGR č. 35/2014 o vzdelávaní príslušníkov a zamestnancov ZVJS. Vzdelávací program základného odborného vzdelávania s novým obsahom a hodinovou dotáciou sa realizuje od 4.8. 2014. 

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT ORGANIZOVANÝCH INŠTITÚTOM VZDELÁVANIA ZVJS  800x600Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600800x600

1.     ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV ZVJS

a) Základné odborné vzdelávanie denná forma 2019

b) Základné odborné vzdelávanie individuálna forma 2019

c) Špecializované odborné vzdelávanie denná forma 2018

d) Špecializované odborné vzdelávanie individuálna forma 2018

 

2.    ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV ZVJS

a) Odborný kurz školiteľov streleckej a odbornej prípravy

b) Odborný kurz justičnej stráže

c) Odborný kurz psovoda

d) Odborný kurz psovoda špecialistu

e) Odborný kurz preventívno-bezpečnostnej služby

f) Odborný kurz vedúcich zmien

g) Odborný kurz referentov režimu

h) Sociálno-psychologický výcvik I

i) Sociálno-psychologický výcvik II

 

3.      ODBORNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ZVJS

a) Odborné vzdelávanie zamestnancov ZVJS

 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

INFORMÁCIE O INŠTITÚTE VZDELÁVANIA ZVJS

800x600

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

Pre vzdelávacie účely sú v Inštitúte vzdelávania ZVJS k dispozícii tri učebne, počítačová učebňa, zasadačka, telocvičňa a knižnica. Učebne sú vybavené didaktickou a audiovizuálnou technikou. Frekventanti Inštitútu vzdelávania ZVJS sú ubytovaní v ubytovni Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody  Nitra. 

 

800x600

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

800x600800x600

Vyučovací proces zabezpečujú predovšetkým lektori Inštitútu vzdelávania ZVJS, v prípade potreby aj externí lektori z Generálneho riaditeľstva ZVJS, ústavov, Krajskej prokuratúry v Nitre. Príslušníci zboru služobne zaradení v Inštitúte vzdelávania ZVJS sa okrem priamej pedagogickej činnosti podieľajú i na publikačnej, konzultačnej a prekladateľskej činnosti. Zúčastňujú sa stáží vo vybraných ústavoch, hlavne v Ústave na výkon väzby a ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre, v iných vzdelávacích strediskách ozbrojených zborov, konferencií, porád, seminárov a cyklického školenia. Činnosť vedenia a lektorov Inštitútu vzdelávania ZVJS je venovaná aj kontrolnej činnosti, predovšetkým dodržiavaniu Vnútorného poriadku Inštitútu vzdelávania ZVJS.

Vnútorný poriadok Inštitútu vzdelávania ZVJS Nitra

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4
800x600