Najčastejšie otázky z oblasti evidencie väznených osôb:

Dá sa zistiť, či je konkrétna osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody?

Pre bežného občana nie je taká informácia dostupná. Informácie týkajúce sa výkonu väzby a výkonu trestu konkrétnej osoby, napríklad či vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, prípadne kde, od kedy, do kedy a pod., je možné považovať za citlivý osobný údaj podliehajúci osobitnému režimu ochrany. Práve z tohto dôvodu neexistuje verejne prístupný register s informáciami o väznených osobách.

 

Nakladanie s vyššie uvedenými údajmi väznených osôb upravuje predovšetkým zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zákon o ZVJS“), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Orgán verejnej moci + právnická osoba:  podľa § 65a  ods. 2 zákona o ZVJS zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody z informačného systému zboru Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Finančnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu. O každom prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.  

 

Podľa § 65a  ods. 3 zákona o ZVJS zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak

a) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) to ustanovuje zákon,

c) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.

 

Blízka osoba, priatelia, spolužiaci a pod.: v prípade žiadostí týchto osôb zbor poskytuje osobné údaje a informácie o väznených osobách len v prípade, ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba s poskytnutím súhlasí.

 

Kam adresovať žiadosť a čo by mala obsahovať: písomnú žiadosť o zistenie adresy miesta výkonu väzby alebo miesta výkonu trestu odňatia slobody, ako aj žiadosť o ďalšie informácie o väznenej osobe je možné zaslať na korešpondenčnú adresu:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

odbor kontroly a právnych činností

referát evidencie väzňov

Šagátova ul. č.1

813 04  Bratislava 1

 

alebo emailom na emailovú adresu: kancelariaGR@zvjs.sk alebo do elektronickej schránky úradu verejnej moci na portáli www.slovensko.sk .

 

Prostredníctvom telefónu osobné údaje a informácie o väznených osobách pracovníci referátu evidencie väzňov neposkytujú. 

 

Písomná žiadosť o poskytnutie osobných údajov musí obsahovať

a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu, žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

b) meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorej osobné údaje sa požadujú oznámiť,

c) odôvodnenie žiadosti alebo účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť.

 

V žiadosti je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu, na ktorú bude žiadateľovi zaslaná odpoveď.

 

Zasielanie korešpondenčných zásielok väzneným osobám: na poštové zásielky adresované väzneným osobám je potrebné uviesť meno osoby a  adresu ústavu, v ktorom väzbu alebo trest odňatia slobody vykonáva a zaslať prostredníctvom poštového podniku.

 

V prípade, ak je ústavu doručená poštová zásielka adresovaná väznenej osobe, ktorá sa nachádza v inom ústave, ústav ju do tohto ústavu nepreposiela, ale vracia ju príslušnej dodávacej pošte. Primerane postupuje aj Generálne riaditeľstvo zboru.