Archív zboru a expozícia

ARCHÍV ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE A EXPOZÍCIA HISTÓRIE

VÄZENSTVA NA SLOVENSKU

Sídlo:   Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
            Gucmanova 19/670
            920 41  Leopoldov

 

Vedúci:  mjr. Mgr. Andrea Kristová

 

Korešpondenčná adresa:    Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže
                                               Gucmanova 19/670
                                               priečinok 7
                                               920 41 Leopoldov

 

Telefón: +421/33/2831570, +421/33/2831572
Fax: +421/33/2831901
E-mail: archivzvjs@zvjs.sk
GPS:  N 48° 26' 45,72"     E 17° 46' 35,14"

 

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00  hod. do 15.00 hod.

 

Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže ako archív štátneho orgánu patrí do  kategórie špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Vznikol v roku 1980 ako účelové zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže a nachádza sa na prízemí administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove.
Súčasné úlohy archívu sú uložené zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon definuje archív ako odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.
Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže preberá dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti jednotlivých služobných úradov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Tieto následne eviduje, ochraňuje a sprístupňuje oprávneným žiadateľom.

 

Prístup k archívnym dokumentom
Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje náležitosti v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.
Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou štyroch miest.
Archív je oprávnený uplatniť obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. Pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov je možné použiť vlastné audiovizuálne zariadenie.
Pramenné bohatstvo archívu tvoria archívne fondy v rozsahu cca 1300 bežných metrov. K najvýznamnejším archívnym fondom patria fond osobných spisov bývalých odsúdených a fond artefaktov.         

Súčasťou archívu je  stála Expozícia histórie väzenstva na Slovensku, ktorá návštevníkom poskytuje prehľad dejín slovenského väzenstva. Expozíciu tvorí jedna miestnosť s troma tematicky oddelenými priestormi, pričom v prvom priestore sa nachádzajú exponáty charakterizujúce históriu väznice Leopoldov a staršiu históriu väzenstva, a v nasledujúcich dvoch sú inštalované exponáty z novodobej histórie a súčasnosti väzenstva.
Medzi najvzácnejšie exponáty v Expozícii histórie väzenstva na Slovensku  v súčasnosti patrí zvitok tóry, židovského náboženského rukopisu z 19. storočia, ktorý bol nájdený pri stavebných prácach v objekte patriacom ústavu Leopoldov, tehly pochádzajúce z obdobia výstavby a neskôr prestavby leopoldovskej pevnosti na trestnicu, celové dvere z obdobia, kedy bol Leopoldov protitureckou pevnosťou, celové dvere z roku 1854, súčasti celových dverí - zámky, pánty a kľúče, časť náhrobného kameňa prvého projektanta a staviteľa leopoldovskej pevnosti, dobové fotografie a podobne.
Jednotlivé vitríny v expozícii približujú obdobie stredoveku a obdobie vlády cisára Leopolda I., kedy vznikla leopoldovská protiturecká pevnosť. Ďalšie vitríny  prezentujú obdobie vlády Márie Terézie a cisára Františka Jozefa I., za vlády ktorého bola leopoldovská pevnosť prestavaná na trestnicu. Nasledujúce vitríny sú venované leopoldovskému kostolíku, ktorý bol vybudovaný v roku 1665 ako vôbec prvá stavba v pevnosti. V ďalších vitrínach sú umiestnené dobové fotografie a artefakty približujúce ústav Leopoldov v rokoch 1928 až 1950.
Staršiu históriu v ďalších priestoroch expozície dopĺňa novodobá história a súčasnosť slovenského väzenstva. V jednej časti miestnosti sú prezentované ústavy s históriou dlhšou ako 45 rokov a osobitná vitrína je venovaná ústavu Ilava, ako druhej najstaršej väznici na Slovensku.
Svoje miesto majú vitríny venované 45. výročiu samostatného slovenského väzenstva, služobnej kynológii, medailám a vyznamenaniam slovenského väzenstva v minulosti aj v súčasnosti.
Časť expozície je zameraná na odsúdených. Na figurínach je tu prezentovaný pracovný odev odsúdeného muža a ústavný odev odsúdenej ženy a vo vitrínach nedovolená činnosť odsúdených a rôzne formy ich sebapoškodzovania.

 

Návštevy expozície pre verejnosť
Expozícia histórie väzenstva na Slovensku je pre verejnosť prístupná spravidla každú stredu v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., a to na základe písomnej žiadosti zaslanej v dostatočnom časovom predstihu na adresu archivzvjs@zvjs.sk. Vzhľadom na  to, že Expozícia histórie väzenstva na Slovensku sídli v stráženom objekte, žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko vstupujúcej osoby, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti. V prípade záujmu odporúčame termín konzultovať vopred telefonicky s mjr. Mgr. Andreou Kristovou na telefónnom  čísle +421/33/2831570 alebo  +421/33/2831572.