Riaditeľ: plk. PaedDr. Pavol Kuba    
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hlboká cesta 21, priečinok A/5, 010 24 Žilina 1
Telefón: +421/41/28 32 111 
Fax: +421/41/56 50 245
E-mail: ustav.zilina@zvjs.sk

GPS: N 49° 13' 05,45"     E 18° 45' 04,53" 

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/41/28 32 777, 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hlboká cesta 21, priečinok A/5, 010 24 Žilina 1

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav na výkon väzby Žilina bol zriadený v roku 1970 v budove bývalého dievčenského internátu strednej zdravotníckej školy. Okrem vyšetrovacej väzby pre oblasť severného Slovenska (Kysuce, Liptov, Orava) sa v ňom vykonával aj výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených súdnym rozhodnutím do prvej nápravno-výchovnej skupiny. Pracovne boli zaradení prevažne v stavebníctve, drevospracujúcom priemysle a na železnici. V rokoch 1971 až 1973 sa stavali nové objekty a celý areál bol dobudovaný v roku 1975. V ďalších rokoch sa postupne modernizovali.

V rokoch 1987 až 1989 žilinská väznica zabezpečovala činnosť pobočky na miestny výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch , ktorá neskôr prešla pod správu Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých v Martine. Od konca roku 1987 bolo v ústave zriadené Zberné eskortné stredisko na zvoz a rozmiestnenie väzňov do ústavov na Slovensku, ktoré sa v auguste 1996 premiestnilo do Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých v Martine.

Ústav v súčasnosti tvorí administratívno-správna budova a dve navzájom spojené trojposchodové budovy, v ktorých sa zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatie slobody. Je vybavený modernou signálno-bezpečnostnou technikou.

Od roku 1990 do polovice roka 2003 bol určený na výkon väzby mužov, žien i mladistvých okresov Žilinského kraja a z okresu Považská Bystrica. Zároveň si v ňom odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Po zriadení Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok v júni 2003 ústav zabezpečuje výkon väzby pre Okresné súdy v Žiline, Čadci a v Považskej Bystrici a pre Krajský súd v Žiline a od 1.6. aj pre Okresný súd Prievidz. Kategória odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody sa nezmenila.

Ubytovacia kapacita ústavu po poslednom prebudovaní v roku 2003 je 297 miest. Obvinení a odsúdení sú umiestnení v dvoj-, troj-, štvor- a päťlôžkových celách, na samoväzbu sú vyhradené štyri cely, zdravotné stredisko má k dispozícii dve izby. V priestoroch výkonu väzby sú zriadené dve oddelenia so zmierneným režimom s kapacitou 35 miest. Súčasťou týchto oddelení sú viacúčelové miestnosti, ktoré sa využívajú na realizáciu kultúrno-osvetových aktivít pre obvinených zaradených do týchto oddielov.

Od 1. apríla 1989 je v ústave zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva odborné psychologické posudzovanie odsúdených pred ich rozmiestňovaním do jednotlivých ústavov. Doménou strediska sú špeciálne skupinové metódy, ale aj individuálna práca s odsúdenými (diskusné skupiny, poradenstvo, psychoterapia). Má kapacitu 38 miest.

Pri penitenciárnom zaobchádzaní s odsúdenými sa využíva komunitný systém a individuálna práca s odsúdenými. Zasadnutie komunity odsúdených pod vedením pedagóga sa uskutočňuje najmenej raz do týždňa.

Na kultúrno-osvetovú prácu sú k dispozícii tri miestnosti s kapacitou 6, 20 a 30 miest. Sú vybavené farebnými televízormi a videookruhom. Na videookruhu sa každý týždeň premietajú celovečerné filmy. Do každej cely je zavedený ústavný rozhlas, ktorého prostredníctvom môžu obvinení počúvať rozličné relácie, pravidelne raž do týždňa s náboženskou tematikou. Na vyplnenie voľného času majú odsúdení k dispozícii aj stolové hry v spoločenskej miestnosti.  V ústave je zriadená posilňovňa pre obvinených a odsúdených, ktorí túto môžu využívať podľa určeného harmonogramu a schválených ponukových listov. Ústavná knižnica obsahuje vyše 2 200 zväzkov kníh rozličného žánru a taktiež je vybavená PC, ktorý môžu väznené osoby využívať pri vyhľadávaní a študovaní právnych noriem.  Pre nedostatok vhodného priestoru v ústave a v jeho okolí sú športové aktivity odsúdených obmedzené, vykonávajú sa spravidla na nádvorí väznice, v zimnom období na chodbách budovy výkonu trestu.

Primeraná pozornosť sa venuje kultúrno-osvetovým aktivitám obvinených mladistvých a žien. Na športové vyžitie obvinených slúžia upravené vychádzkové dvorce a viacúčelová miestnosť v oddiely so zmierneným režimom.

V ústave je v služobnom pomere aj väzenský kaplán, ktorý koordinuje a zabezpečuje duchovnú starostlivosť pre obvinených a odsúdených. Duchovnú činnosť medzi väzňami zabezpečuje taktiež rímskokatolícka cirkev, Sestry Matky Terezy a Sestry rádu Sv. Vincenta. Na výkon bohoslužieb je vyčlenená a vybavená jedna miestnosť, z ktorej možno vysielať bohoslužby prostredníctvom ústavného rozhlasu do priestorov pobytu obvinených a odsúdených.

Odsúdení pracujú vo vnútornej prevádzke ústavu ako údržbári, opravári, upratovači, skladníci kuchári.

Zdravotné stredisko tvorí ambulancia všeobecného lekára a stomatologická ambulancie. Zdravotnú starostlivosť poskytuje služobný lekár, externý stomatológ, ktorý ordinuje dva dni v týždni, a traja strední zdravotnícki pracovníci. Konziliárne ftizeologické vyšetrenia vykonáva externý lekár - ftizeológ.

Štátnu službu vykonáva 86 % príslušníkov so stredoškolským a 14 % príslušníkov s vysokoškolským vzdelaním.

Kultúrny a sociálny rozvoj príslušníkov ústavu a zamestnancov Zboru sa zabezpečuje v spolupráci so Základnou organizáciou odborového zväzu príslušníkov Zboru. Na zvyšovanie fyzickej zdatnosti majú k dispozícii posilňovňu ústavu, prenajatú telocvičňu a mestskú plaváreň. Na upevnenie telesného a duševného zdravia sa príslušníkom poskytuje preventívna a liečebná rehabilitácia, prípadne aj kúpeľná liečba.