Riaditeľ: plk. Mgr. Maroš Dublan
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča, P.O.BOX 28, 054 28 Levoča
Telefón: +421/53/28 32 206
Fax: +421/53/28 32 900
Úradné hodiny podateľne: v pracovné dni od 07.00 h do 15.00 h.
Elektronická adresa podateľne: ustavlev@zvjs.sk

Prehľad prijímaných dátových formátov: html, htm, xhtml, pdf, txt, odt, docx (Výnos č. 55/2014 Z. z. – Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

GPS: N 49° 02' 72,00"     E 20° 59' 69,00"

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Sedriálna väznica bola do užívania odovzdaná v roku 1902 a mala kapacitu 110, núdzovo až 220 väznených osôb. Ako krajská väznica bola v prevádzke do roku 1949. Zanikla v roku 1960 a využívala  sa ako sklad štátnych hmotných rezerv. Po takmer 37 rokoch bola väznica zrekonštruovaná a svoju činnosť obnovila zriadením Ústavu na výkon väzby dňa 14. februára 1997. Ústav v súčasnosti tvorí administratívno-správna budova, ktorá je priechodne spojená so štvorpodlažnou budovou výkonu trestu. Objekt je zabezpečený signálno-bezpečnostnou technikou a spojovacími prostriedkami. K ústavu patrí aj samostatný servisný objekt a šestnásť služobných bytov v centre mesta. Od 1. októbra 2009 bol v dôsledku preplnenosti ubytovacích kapacít zriadený Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby s profiláciou zameranou na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a dočasným umiestnením obvinených a odsúdených mužov pre spádové oblasti okresných súdov a prokuratúr Spišská Nová Ves, Poprad a Kežmarok. 1. februára 2013 prešiel ústav ďalšou transformáciou, keď sa  po prijatých organizačných zmenách na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky vyprofiloval na samostatný výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a od 1. apríla 2016 ústav zabezpečuje výkon trestu odsúdených žien zaradených do všetkých troch stupňov stráženia, s vnútornou diferenciáciou „B“ a „C“.

Ubytovacia kapacita ústavu je 112 osôb, k dispozícii sú dvojlôžkové, trojlôžkové a štvorlôžkové cely, oddiel s bezpečnostným režimom, cely disciplinárnych trestov a zdravotnej izolácie. Na zabezpečenie hygienických potrieb slúžia plne automatizované sprchy. Každá cela je vybavená štandardným zariadením, sú v nich nainštalované elektrické zásuvky i káblové rozvody televízneho signálu. V oblasti vzdelávania sa realizujú rôzne vzdelávacie projekty pre odsúdené, napríklad aj prostredníctvom medzinárodného združenia „Aglow“. Podľa možností a podmienok ústavu sa kultúrno-osvetová činnosť sústreďuje na aktívne trávenie voľného času v čase od budíčka do večierky, sledovanie televízie, spoločenské hry, športovú a krúžkovú činnosť. V rámci žurnalistického krúžku odsúdené vydávajú vlastný časopis „Mozaika zo Sédrie“, v rámci pohybových aktivít majú možnosť športovať ako vo vnútorných priestoroch ústavu (stolný tenis, kondičné posilňovanie), tak aj vo  vonkajších priestoroch, na nádvorí ústavu (pohybové cvičenia, vybíjaná, aerobik). Počas celého roka, najmä však v období sviatkov sa odsúdené zapájajú do  prípravy a realizácie kultúrnych  podujatí a tiež do organizácie rôznych celoústavných aktivít, súťaží a kvízov. Odsúdené využívajú možnosť výpožičky kníh v ústavnej knižnici, ktorá obsahuje vyše tritisíc knižných titulov, vrátane cudzojazyčnej a náboženskej literatúry. Duchovná starostlivosť je v ústave poskytovaná predovšetkým väzenským kaplánom a aj pastorom ekumenickej pastoračnej služby. V rámci zamestnávania sú odsúdené ženy zaraďované do práce vo vnútornej prevádzke ústavu a v stredisku vedľajšieho hospodárstva na pracoviskách zriadených v ústave a mimo ústavu. Na základe zmlúv o poskytovaní prác a služieb odsúdené ženy vykonávajú drobné montážne a kompletizačné práce, manipulačné práce, triedenie a balenie materiálu, práce spojené s obsluhou technických zariadení a práce sezónneho charakteru v poľnohospodárskej oblasti. V moderne vybavenom zdravotníckom zariadení je poskytovaná zdravotná starostlivosť lekárom a dvomi vysokoškolsky vzdelanými sestrami. Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie špecializovanej gynekologickej, stomatologickej a psychiatrickej starostlivosti. Podstatnú časť popri ošetrovateľskej starostlivosti sestier tvorí realizácia edukačných programov v protidrogovej oblasti v rámci „ Národného programu podpory zdravia“. Vedúci lekár  zdravotníckeho zariadenia vykonáva lekársku posudkovú činnosť pre ústavy  v určených ústavoch zboru v rámci regiónov Západ, Stred a Juh.

Štátnu službu v ústave vykonáva v súčasnosti 109 príslušníkov a 18 zamestnancov. V rámci sociálnych programov ústav poskytuje rodinné a detské rekreácie, príslušníci sú vysielaní na preventívnu rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku alebo liečebno-preventívnej starostlivosti v liečebno-rehabilitačných strediskách zboru a výkonu práce. V starostlivosti o dôchodcov sa ročne organizujú stretnutia výsluhových dôchodcov v rámci osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave.

V oblasti zahraničnej spolupráce má ústav podpísanú Dohodu o spolupráci s Väzobnou väznicou České Budějovice.