Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Kpt. Nálepku 1
081 13 Prešov

Riaditeľ: pplk. Mgr. Norbert Kundrák.
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov
Telefón: +421/51/2832111
Fax: +421/51/2832900
E-mail:

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

ustavpo@zvjs.sk
 

GPS: N 48° 59' 33,26"     E 21° 14' 46,29" Ústav na výkon väzby
GPS: N 48° 58' 08,81"     E 21° 15' 40,88" OO Prešov

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/51/773 35 78

Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov
E-mail:
ustavpo@zvjs.sk

Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove

Adresa: Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove, ul. kpt. Nálepku, 083 01 Sabinov

Telefón: +42151/452 10 88

GPS: N 49° 06' 08,73"     E 21° 05' 33,51" OVT Sabinov

 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

     

 

Otvorené oddelenie ÚVV a ÚVTOS Prešov

  

Oddelenie na výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove ÚVV a ÚVTOS Prešov

  

 

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4 Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

          Pôvodný ústav bol odovzdaný do užívania v roku 1942. Predchodcom ústavu bol nápravnovýchovný ústav pre mladistvých, ktorý vznikol v roku 1969. Nevyhovujúce priestory na výkon trestu boli podnetom na rozsiahlu rekonštrukciu budovy, ktorá sa začala v roku 1972 a s prestávkami trvá dodnes. Veľkou rekonštrukciou prešla hlavne väzenská budova, čím sa zlepšili sociálne podmienky väznených osôb.  Súčasťou ústavu je aj otvorené oddelenie, ktoré bolo zriadené 1.8.2006 (predtým fungovalo ako polootvorené oddelenie) a oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove, ktoré bolo otvorené 2.4.2007.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

          Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými je zabezpečované v súlade s platnou legislatívou tak, aby sa rozvíjal zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov, úcta k iným, sebaúcta, pričom dôraz sa kladie hlavne na zabezpečenie účelu výkonu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody. Dbá sa pritom aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že obvinení a odsúdení sú na neurčité časové obdobie izolovaní od spoločnosti a vytrhnutí zo svojho sociálneho prostredia, je potrebné poskytnúť im možnosť udržiavať kontakty s okolitým svetom a hlavne s primárnou rodinou, preto sa im v súlade so zákonnými podmienkami umožňujú návštevy spravidla priamym kontaktom. Za účelom získavania informácií o celospoločenskom dianí, politickom, ekonomickom i kultúrnom živote je im umožnené sledovanie televízneho programu podľa vypracovaných týždenných harmonogramov. Obvineným a odsúdeným sa cez ponukový list, ktorý obsahuje plán voľnočasových aktivít, umožňuje účasť na rôznych prednáškach, besedách, kvízoch a práca v krúžkoch. Obľúbené sú turnaje v stolnom tenise, dáme, šachu, hranie športových hier, čítanie odbornej literatúry, beletrie a pod. Pre mladistvých obvinených je zabezpečované v spolupráci so základnou školou vzdelávanie v rámci zabezpečenia povinnej školskej dochádzky. Vo väzenskej knižnici je umožnené vypožičať si základné právne predpisy a zákony odbornú a náboženskú literatúru a beletriu, čitáreň pri väzenskej knižnici je vybavená počítačom. Odsúdení vykonávajúci trest odňatia slobody v otvorenom oddelení navštevujú podujatia organizované mimo ústavu, predovšetkým športové - prvoligové futbalové a hádzanárske stretnutia, ale aj kultúrne – návštevy galérií, rozličných výstav, filmových a divadelných predstavení, planetária, usporadúvajú vychádzky do prírody a do okolia oddelenia. Výkon trestu v otvorenom oddelení spočíva v zmierneniach obmedzení odsúdeným, predovšetkým vo forme voľných pohybov mimo oddelenie,  odsúdení môžu sami navštevovať rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia a taktiež im môže byť povolená vychádzka mimo ústav za účelom  návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín. Realizuje sa tu projekt bezdrogovej zóny, ktorého cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky na psychický, sociálny a telesný rozvoj osobnosti odsúdených. Odsúdení, ktorí vykonávajú trest odňatia slobody v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove vydávajú vlastný časopis „ Za  Dverami“. Pravidelnú katolícku duchovnú službu v ústave poskytuje od 1.3.2004 väzenský kaplán  ústavu. Ekumenickú pastoračnú službu zabezpečuje väzenský pastor Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach.

          Ústav zabezpečuje zamestnávania obvinených a odsúdených v rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva a vnútornej prevádzky. Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typu: pracovisko s voľným pohybom a pracovisko s dohľadom. Ústav ma zriadené tri strediská vedľajšieho hospodárstva: stredisko VH 1- poskytovanie prác a služieb, stredisko VH 2 - výroba zámočníckych výrobkov a stredisko VH 3 - výroba kovových poschodových postelí. Odsúdení zaradení do práce  na vonkajšie pracoviská pracujú najmä v stavebnom, drevárskom, strojárskom priemysle, poľnohospodárstve. V strediskách vedľajšieho hospodárstva s vlastnou výrobou sa vyrábajú kovové a zámočnícke výrobky, napr. kovové poschodové postele, skrine na mobilné telefóny, skrine na spisy  určené pre zbor alebo pre trh na základe objednávok. Možnosť zriadenia pracoviska s voľným pohybom v otvorenom oddelení využívajú fyzické a právnické osoby na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní práce a služieb. Celoročná priemerná zamestnanosť odsúdených v otvorenom oddelení sa pohybuje na úrovni 95% a má pozitívny dopad na proces resocializácie odsúdeného, získanie pracovných návykov a následne možné uplatnenie sa na trhu práce.  Ústav zabezpečuje aj zamestnávanie obvinených osôb v rámci vnútornej prevádzky na pozíciách chodbár a pomocník v kuchyni. 

          Zdravotná starostlivosť pre obvinených, odsúdených, príslušníkov ústavu a výsluhových dôchodcov je poskytovaná v 3 všeobecných ambulanciách. Špecializovanú zdravotnú starostlivosť poskytuje zubný lekár obvineným a odsúdeným  v stomatologickej ambulancii ústavu. Zároveň zabezpečuje stomatologickú starostlivosť pre  odsúdené osoby v Ústave na výkon trestu odňatia slobody  v Levoči. Externe spolupracuje psychiater, ftizeológ  a gynekológ. Ostatná špecializovaná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v externých zmluvných zdravotníckych zariadeniach.

          V ústave vykonáva štátnu službu 318 príslušníkov, z toho 10,0 % tvoria ženy. 62,6 % príslušníkov má ukončené  úplné stredné vzdelanie, 37,4 % má ukončené vysokoškolské vzdelanie. 4,4 % príslušníkov je v prípravnej štátnej službe. Z hľadiska veku najväčší podiel tvoria príslušníci do 40 rokov veku – 24,0 % a do 45 rokov veku – 20,8 %. Z hľadiska dĺžky služby najväčší podiel tvoria príslušníci s dĺžkou služby do 10 rokov – 36,9 %, a do 15 a 20 rokov – 15,8 %. Prácu vo verejnom záujme vykonáva 46 zamestnancov. Z tohto počtu tvoria 50,0 %  ženy.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

          Od roku 2003 ústav spolupracuje s ústavom v Lupkowe v Poľskej republike a od roku 2009  aj dohodu o spolupráci  s väznicou Jiřice v Českej republike.

   

 

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu
 

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu
 

objekt,
vykurovanie

Miestnosti

počet
miest-
nosti

celková výmera v m2

možnosť
využitia

technologia,
zariadenie

súčastné
využitie

charakter
súčastného
využitia

perspektíva
využitia,
voľné od:

Administratívna
budova POO
vykurovaná

Miestnosti

2

30

nenáročné
výroby,
kompletáž

žiadne

voľné

 

ihneď

Výrobná
hala plech.
zateplená
temperovaná

Výrobné
priestory a
sklady

6

550

kovo a drevo
výroba,
kompletáž

odsávanie,
zváračské
agregáty,
prac. stoly

zámočn.
výroba,
triedenie
kompletáž

príležitostná
vlastná
výroba VH

podľa
dohody

Výrobné
priestory

3

190

lakovňa
nanáročné
výroby
kompletáž

odsávanie,
vlastná
zámočníc.
technológia

vlastná
kovovýroba
a lakovanie

vlastná
výroba VH

voľné
kapacity
ihneď

Dielňa č. 10

1

73

kovovýroba

odsávanie,
portálový
žeriav

voľné

 

ihneď

Výrobná
hala
murovaná

Dielne a
soc.
vybyvenie

5

522

potravinár-
ska a iná
výroba

prípojky

bez
využitia

 

 Súhrn

          Pôvodný ústav bol odovzdaný do užívania v roku 1942. Predchodcom ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody bol nápravnovýchovný ústav pre mladistvých, ktorý vznikol v roku 1969. Nevyhovujúce priestory na výkon trestu boli podnetom na rozsiahlu rekonštrukciu budovy, ktorá sa začala v roku 1972 a s prestávkami trvá dodnes. Veľkou rekonštrukciou prešla hlavne väzenská budova, čím sa zlepšili sociálne podmienky uväznených osôb. Súčasťou ústavu je aj otvorené oddelenie, v ktorom vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení zaradení do diferenciačnej skupiny A a oddelenie výkonu trestu s miestom služby v Sabinove.
          V ÚVV a ÚVTOS Prešov sa vykonáva väzba v štandardnom a v zmiernenom režime. Súčasťou oddielu so zmierneným režimom sú aj priestory na záujmovú, športovú a vzdelávaciu činnosť, kuchynka, fajčiareň a miestnosť vybavená práčkou a žehličkou. Návštevy sa vykonávajú spravidla priamym kontaktom. V oddiele je televízny prijímač, sledovanie televízneho programu je organizované formou týždenných harmonogramov. Obvineným sa cez ponukový list umožňuje účasť na rôznych prednáškach, besedách a kvízoch. Knižnica je vybavená počítačom, odbornou, náboženskou literatúrou a beletriou. Obvinení majú možnosť sa zapájať do rôznych športových a relaxačných aktivít. Obľúbené sú turnaje v stolnom tenise, dáme, šachu, hranie športových hier, čítanie odbornej literatúry, beletrie a pod.
          Hlavnými prostriedkami penitenciárneho pôsobenia sú individuálna výchovná práca, skupinové formy zaobchádzania, zamestnávanie odsúdených, vzdelávanie odsúdených, osvetová činnosť, záujmová činnosť a voľnočasové aktivity odsúdených.
          Odsúdení pracujú na vonkajších pracoviskách stredísk vedľajšieho hospodárstva a vo výrobných halách oddelenia v zámočníckej výrobe a pri výrobe postelí. Počas osobného voľna navštevujú podujatia organizované mimo ústavu, predovšetkým športové, ale aj kultúrne usporadúvajú vychádzky do prírody a do okolia oddelenia. Oddelenie pravidelne navštevujú zástupcovia rímskokatolíckej, apoštolskej a gréckokatolíckej cirkvi a zástupcovia spoločenstva Svedkov Jehovových a starajú sa o uspokojovanie duchovných potrieb odsúdených.
          Od roku 2003 sa v otvorenom oddelení realizuje projekt bezdrogovej zóny, ktorého cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky na psychický, sociálny a telesný rozvoj osobnosti odsúdených.
Zdravotnícke zariadenie tvorí ambulancia všeobecného lekára a stomatologická ambulancia. Externe pracuje ftizeológ a RTG laborant. Pre chorých je určená lôžková časť – v ústave tri izby so šiestimi lôžkami, v otvorenom oddelení jedna izba so štyrmi lôžkami a v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove tri štvorlôžkové izby.
          Štátnu službu v ústave vykonáva 318 príslušníkov, z toho 119 má vysokoškolské vzdelanie. V ústave pracuje aj 46 zamestnancov.
          Od roku 2003 má ústav podpísanú dohodu o vzájomnej spolupráci s väznicou v Lupkowe v Poľskej republike a od roku 2009 nadviazal spoluprácu s väznicou Jiřice v Českej republike.

Remand Prison Prešov

          An initial institution was given in use in 1942. The correctional institution for juveniles set up in 1969 was forerunning institution of the pre-trial detention one. Unsuitable spaces of imprisonment gave rise to the extensive building reconstruction which has started in 1972 and it has lasted with the intervals up to now. Mainly the prison building came over big reconstruction that improved social conditions of imprisoned persons. At the present time the prison capacity is 204 places. A part of the institution is semi-open department with the capacity 191 places for the imprisonment of the 1st and the 2nd correctional group. Sentenced prisoners have available two till four-bedded rooms, a canteen, a cultural room, a religious room, a library, 4 rooms for leisure activities, a room for the sentenced prisoners´ self-government and a therapeutic room. In the area there is a playing field for playing ball games, aviary of breeders´ club and a small field of cultivating club.
          The main components of penitentiary treatment are individual educational work, group forms of treatment, employment of sentenced prisoners, education of sentenced prisoners, amateur activities and leisure time activities of sentenced prisoners.
          Sentenced prisoners work in external premises and in manufacturing halls of the department in the locksmith’s production and the production of beds. During their leisure time they visit the events organised outside the institution, especially sporting and cultural activities, they arrange field trips as well as surroundings outings. The department is regularly visited by the representatives of Roman Catholic, Apostolic and Greco-Catholic churches and the representatives of the Fellowship of Jehova´s Victims and they take care of satisfying the sentenced prisoners´ religious needs.
The drug free zone project is realised in semi-open department since 2003. Its aim is to ensure the optimal conditions for psychical, social and physical development of the sentenced prisoner’s personality.
          Of the total prison staff 20% has university education and 80% secondary education.

Haftvollzugsanstalt Prešov

          Ursprüngliche Anstalt wurde im Jahre 1942 zur Benutzung übergeben. Vorgänger der U-Haftanstalt ist Vollzugsanstalt für Jugendlichen, die im Jahre 1969 entstanden hat, gewesen.
Im Jahre 1972 wurde die Anstaltsrekonstruktion, die mit Pausen bis heute dauert, angefangen. Es wurde die Unterkunftsgebäude für Gefangene rekonstruiert, damit sind die Bedingungen der Gefangenen besser geworden. Heutige Anstaltskapazität ist 204 Plätze. Ein Bestandteil der Anstalt ist auch halboffene Abteilung, für Verurteilten der I. und II. BEG, mit Kapazität 191 Plätze. Den verurteilten stehen Zweibett- Dreibett- und Vierbettzimmer, Speisesaal, Kulturraum, Raum für Pastortätigkeiten, Bücherei, 4 Räume für Kreistätigkeiten, Raum der Selbstverwaltung der Verurteilten und therapeutischer Raum zur Verfügung. Im Areal befindet sich auch ein Spielplatz, Vogelbauer des Zuchtkreises und Feldchen des anpflanzenden Kreises.
          Grundformen der Penitentiarbehandlung sind : individuelle erzieherische Arbeit, Gruppenformen der Behandlung, Beschäftigung der Verurteilten, Ausbildung der Verurteilten, Interessentätigkeiten und Freizeittätigkeiten der Verurteilten.
          Verurteilten arbeiten in äußeren Arbeitsstellen der Nebenbewirtschaftung und in der Produktionshalle – Erzeugung der Betten. Während der Freizeit besuchen Verurteilten die Veranstaltungen auβerhalb der Anstalt (Sporttätigkeiten, Ausgänge in die Natur, ...). Gottesdienste realisieren Priester aus manchen Kirchen und Religionsgemeinschaften.
          Seit dem Jahre 2003 ist in der halboffenen Abteilung Projekt „Drogenfreie Zone“ realisiert – um die optimalen Bedingungen der psychischen, sozialen und physischen Persönlichkeitsentwicklung der Verurteilten zu sichern.
          Staatsdienst in der Anstalt betreiben Angehörigen - 80,00% mit Abitur, 20,00% mit Hochschule.

Normal021falsefalsefalseSKX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4